nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(V.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-16 -tól
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(V.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról és a 2018. évi költségvetési maradvány megállapításáról

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk  (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §.       A rendelet hatálya Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: képviselő-testület), annak bizottságaira  valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetés szervekre (továbbiakban: intézmények) terjed ki.


 1. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. §   (1)       Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


1 681 940 468 Ft

költségvetési bevétellel

1 248 555 060 Ft  

költségvetési kiadással

433 385 408 Ft 


költségvetési egyenleggel


535 735 411 Ft

13 083 130 Ft

522 652 281 Ft


finanszírozási bevétellel

finanszírozási kiadással

finanszírozási egyenleggel


2 217 675 879 Ft

összes bevétellel

1 261 638 190 Ft

összes kiadással

956 037 689 Ft

összesített egyenleggel

            hagyja jóvá.


 1. A költségvetési bevételeket forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti             megoszlását önkormányzati szinten és a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat a             rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő- testület kötelező, önként          vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
3. §      (1) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegszerű        bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint kerül elfogadásra.


(2) Az önkormányzat részére a 2018. évi általános működési és ágazati feladatok            ellátására             biztosított támogatásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3.    melléklet szerint fogadja el.

 1. Az önkormányzat beruházási kiadásait a rendelet 4. melléklete, a felújítási kiadásait a rendelet 5. melléklete szerint fogadja el.
 2. A Képviselő- testület.2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint az éves statisztikai átlag létszámot a 6., 6/a. – 6/ d. mellékletek szerint fogadja el.
 3. A Képviselő- testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások feladatonkénti megoszlását, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél  a 7., 7/a. – 7/d. mellékletek szerint fogadja el.
 4. Az önkormányzat által adott egyéb működési támogatásokat államháztartáson kívülre a 8. melléklet szerint, az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülre a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. §      (1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

 1. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
 2. Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§- szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket 2018. évben nem kötött.
 3. Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a rendelet 12. melléklete szerint fogadja el.
 4. Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 13. melléklet szerint fogadja fel.


 1. A pénzeszközök változásának levezetését a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.


 1. Az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 


 1. Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását forgalomképesség szerint összevontan a 16. melléklet szerint,  a „0”-ra leírt eszközök kimutatását a 16/a. melléklet szerint, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek kimutatását a 16/b. melléklet szerint hagyja jóvá. Függő követeléseket és kötelezettségeket, biztos (jövőbeni) követelések nincsenek.


 1. Mélykút Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettség és a részesedés alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el.


 1. A Képviselő-testület a költségvetési maradványát 956 037 689 Ft összegben hagyja jóvá a 18. mellékletben részletezettek szerint.5. §      (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

 1. Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


6. §                  A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.3. Záró rendelkezések


7. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Mélykút 2019. április 30.              Kovács Tamás                                                                   Dr. Vörös-Börcsök Tímea

               polgármester                                                                                   jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.Mélykút, 2019. május 15.


                                                                                             Dr. Vörös- Börcsök Tímea

                                                                                                         jegyző                                                     Csatolmányok

Megnevezés méret
1-17. melléklet
1.44 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!