nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 -tól
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló – többször módosított – 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyargéc község illetékességi területére kiterjedően a helyi iparűzési adóról a következő rendeletet alkotja:


Az adó mértéke

1. §.

 (1)  Az adó évi mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,8 %-a.

(2)   Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft.


2. §.[1]

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, valamint az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


3. §.

Záró rendelkezések


(1)   Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba.

(2)   E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Magyargéc Község Önkormányzatának az iparűzési adóról szóló 7/2009. (XII.2.) számú rendelete hatályát veszti.
[1]

A rendelet szövegét a 24/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. január 1-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!