nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018 (IX.28.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2018-09-29 - 2018-09-30
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018 (IX.28.) Ör. számú rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(II.26.) Ör. számú rendeletének módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.26.) Ör. számú rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§

A R. 3.§ (1)-(5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek
2018. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 1.583.250 e Ft, valamint
összevont kiadási főösszegét 1.583.250 e Ft-ban állapítja meg a 2. számú melléklet szerint.

  (2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.557.131 e    Ft.

(3) A polgármesteri hivatal 2018.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 74.944 e Ft.

(4) Az Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 58.802 e Ft.

(5) A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 148.677 e Ft.”


2.§

A R. 3.§-a kiegészül az alábbi bekezdéssel:


(17) Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét a 15. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.3.§


A R. 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


1.) Bevételek

Intézményi működési bevételek

103 891

eFt

Önkormányzat sajátos működési bevételei

417 790

eFt

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                   

80 330

eFt

Támogatások, kiegészítések

167 515

eFt

Támogatás értékű bevételek

45 220

eFt

Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on belülről         

16 776

eFt

Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on kívülről                     

5 500

eFt

Működési célú átvett pénzeszközök                                        

5 000

eFt

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                              

712 807

eFt

Finanszírozási bevételek                                                         

2 302

eFt

        

2.) Kiadások

Működési kiadások

402 806

eFt

Felhalmozási célú kiadások

871 380

eFt

Ir.szerv alá tart.kv-i szervnek folyós. támog.

256 304

eFt

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

7 235

eFt

Tartalék

19 406

eFt


  1. A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


1.) Bevételek

Intézményi működési bevétel

800

eFt

Működési célú támogatás áll.házt-on belülről

1 155

eFt

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             

1 504

eFt

Önkormányzati támogatások

71 485

eFt


      2.) Kiadások

Működési kiadások  

74 744

eFt

Felhalmozási célú kiadások                                                 

200

eFt


(3) Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


  1.) Bevételek       

Intézményi működési bevételek                                            

12 757

eFt

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                              

1 854

eFt

Önkormányzati támogatások

44 191

eFt


      2.) Kiadások

Működési kiadások                                                                 

58 802

eFt

Felhalmozási célú kiadások                                                          

0

eFt


 (4) Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


     1.) Bevételek   

Intézményi működési bevételek                                                  

4 913

eFt

Működési célú támogatás áll.házt-on belülről

1 974

eFt

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             

1 162

eFt

Önkormányzati támogatás                                                        

140 628

eFt


        2.) Kiadások

Működési kiadások                                                                    

148 227

eFt

Felhalmozási célú kiadások                                                             

450

eFt „

4.§

(1) A R. 3.§-ban jelölt 2., 3., 4., 5., 6., 7., 12., számú mellékletei helyébe e rendelet 2., 3., 4., 5., 6., 7., 12. számú mellékletei lépnek.


(2) A R. kiegészül a 14., 15. számú mellékletekkel.


5.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
         Szabóné Karsai Mária s. k.                                                  Dr. Hajdu Miklós s. k.

                     polgármester                                                                         jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
83.75 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!