nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 11/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 11/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. szerint Tiszacsege Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:


1. A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületre és az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.


2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítései

2.§


(1)   A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását

  1. 1.880.410.042 Ft bevételi főösszeggel,
  1. 1.1398.190.755  Ft kiadási főösszeggel,

      hagyja jóvá.  

 (2)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi bevételi főösszegét 1.880.410.042 Ft összegben állapítja meg, ezen belül a működési célú bevételek összegét 1.368.643.535 Ft, a felhalmozási célú bevételek összegét 511.766.507 Ft összegben hagyja jóvá.

 (3)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi kiadási főösszegét 1.398.190.755 Ft összegben állapítja meg, ezen belül a működési célú kiadások összegét 1.168.886.857 Ft, a felhalmozási célú kiadások összegét 229.303.898 Ft összegben hagyja jóvá.

(4)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján határozza meg a képviselő-testület.

3.§

(1)   A Képviselő-testület a teljesített költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. -  4. mellékletek szerint fogadja el.

(2)   A Képviselő-testület a teljesített működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét - összevontan önkormányzati szinten - az 5. és 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3)   A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat intézményenként, jogcím szerinti részletezésben a 7.-11. mellékletben, a felújítási kiadásokat a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

(4)   A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 13. melléklet, a szociális ellátásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

(1) A Képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15.-34. melléklet szerint állapítja meg.

(2)   Az önkormányzat a 2017. évi helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásinak és egyéb kötött felhasználású támogatásait a 35. melléklet, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb között felhasználású támogatások maradványainak elszámolását a 36. melléklet, az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 37. mellékletek tartalmazza.

5.§

(1)   A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát

4.522.152.355 Ft összegben állapítja meg, az 47. és az 48. mellékletek szerint. Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedését az 50. melléklet tartalmazza.

(2)   A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának konszolidált mérlegét az 49. mellékletek szerint állapítja meg.

(3)   A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata 2017. évi összes maradványát 474 568 802 Ft összegben, az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2.761.488 Ft összegben, az alaptevékenység szabad maradványát 474.568.802 Ft összegben a 38. melléklet szerint állapítja meg.

(4)   Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 2017. évi alaptevékenység összes maradványát a 39. mellékletben 696.216 Ft összegben fogadja el, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 801.699 Ft.

(5)   A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 2017. évi alaptevékenység összes maradványát a 40. mellékletben 6.839.485 Ft - melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 1.302.143 Ft összegben fogadja el.

(6)   A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi alaptevékenység összes maradványát a 41. mellékletben 115.029 Ft összegben hagyja jóvá, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 657.646 Ft.

(7)   A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 2017. évi alaptevékenység összes maradványát a 42. mellékletben -245 Ft összegben hagyja jóvá, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 0 Ft.

6.§

(1)   A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege szerinti részletezettséggel az 45. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi pénzeszköz-változását az 43. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata tartozás állományát 2017. december 31-i állapot szerint az 46. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek kimutatását célok szerint, évenkénti bontásban az 44. melléklet szerint fogadja el.


3. Záró rendelkezések

7 .§


        (1) E rendelet 2018. május 31-én lép hatályba.

        (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.14.)

             önkormányzati rendelet hatályát veszti.


 Tiszacsege, 2018. május 31.


            Szilágyi Sándor                                                         dr. Bóné Mónika

              polgármester                                                                      jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1_51 melléklet 11_2018
3.21 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!