nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-01 -tól
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről

Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 1/ 2018. (I.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésérőlSárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 54.§ (1),(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya az állam tulajdonából Sárisáp Község Önkormányzat tulajdonába került, elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítésére terjed ki.2. Az elővásárlási joggal érintett lakások értékesítése során alkalmazandó szabályok


2.§


(1) Az elidegenítésre kijelölt lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:Ltv.) 49. §-a szerinti elővásárlásra jogosult részére kell megvételre felajánlani.


(2) A megvételre felajánlásnak tartalmaznia kell a lakás:

a) címét, ingatlan-nyilvántartás adatait

b) az értékbecslésben megállapított forgalmi érték alapján a vételárat

c) a vételár megfizetésének a feltételeit

d) az önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartamát.


(3) Az ajánlati kötöttség határideje: az ajánlat kézhezvételét követő naptól számított legfeljebb hat hónap.


(4) A vételi szándékot írásban kell bejelenteni a Sárisápi Polgármesteri Hivatalhoz.3. A vételár megállapítása és megfizetése


3.§


(1) Az elidegenítésre kijelölt lakás helyi forgalmi értékét az arra engedéllyel rendelkező ingatlanforgalmi szervezet vagy szakember útján értékbecsléssel kell meghatározni az Ltv.-ben leírt szempontok figyelembevételével. Az értékbecslés 6 hónapnál régebbi nem lehet az értékesítésről szóló döntés meghozatalának időpontjához viszonyítva.


(2) A vételár a lakás (1) bekezdésben megállapított forgalmi értéke.


(3) A lakás vételárának egyösszegű kifizetése esetén a vételár a forgalmi érték 80 %-a.


(4) A lakás részletfizetéssel történő vásárlása esetén a vételár a forgalmi érték 100 %-a.


(5) Részletfizetés esetén a szerződéskötéskor fizetendő vételárrészlet a vételár 80%-ának 20 %-a.

A fennmaradó vételárhátralék legfeljebb 15 év alatt, havonta egyenlő részletekben fizetendő meg, melyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:47.§ (2) bekezdésében meghatározott mértékű kamat terheli a futamidő teljes időtartamára.


(6) Részletfizetéskor, ha a vevő vállalja, hogy a vételárhátralékot maximum 5 év alatt megfizeti, a forgalmi érték 100 %-ából 15% kedvezmény illeti meg.


(7) A vételárrészlet késedelmes megfizetése esetén a Ptk. 6:48.§-ában foglaltak szerint késedelmi kamatot kell fizetni.


4. §


(1) Ez a rendelet 2018. február 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 24/2001. (XI.29.) önkormányzati rendelet.                        Kollár Károly s.k.                                              Takácsné Molnár Anikó s.k.

                           polgármester                                                                  jegyző                                                                

                                              

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2018. január 31-én kihirdetésre került.

Sárisáp, 2018. január 31.


Takácsné Molnár Anikó s.k.

 jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!