nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-12 -tól
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III.12.) önkormányzati rendelete
Galgaguta Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete


          Galgaguta Község Önkormányzat képviselő-testületének

5/2016. (III.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről


Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján Galgaguta Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a 2016. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya

1. §.


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. §.


(1) A Képviselő-testület a költségvetési címrendet a (2)-(3) bekezdések alapján állapítja meg.

(2) A rendelet 1. számú mellékletében az Önkormányzat önálló címet alkot.


(3) A rendelet 1. számú mellékletében a Manóvár Óvoda, mint önkormányzati  költségvetési szerv önálló címet alkot.


      A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege,

a hiány mértéke és finanszírozásának módja


3. §.


(1) A Képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati költségvetés:


kiadási főösszegét:                         68.660 ezer forintban

bevételi főösszegét:                                   68.660 ezer forintban


állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a finanszírozási műveletekkel csökkentett 2016. évi önkormányzati

költségvetés

a) kiadásait:                                              67.400 ezer forintban

b) bevételeit:                                             65.864 ezer forintban


állapítja meg.


A költségvetés részletezése

4. §.(1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási és bevételi főösszegek költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok  és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(2) A felújítási és felhalmozási kiadások részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a Képviselő-testület e rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.


(4) Az önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 5. számú melléklet tartalmazza.


(5) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2016-2017-2018- 2019. évi alakulását külön bemutató mérlegét a 7. számú melléklet szemlélteti.


(6) Az önkormányzat állami támogatását a 9. számú melléklet  mutatja be részletesen.5. §.


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített- közfoglalkoztatottak nélküli -  létszám-előirányzatát  18 főben állapítja meg.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 10 fő.


(3) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


6. §.


A Képviselő-testület 2016. évben,  többéves kihatással járó feladatokra előirányzatot nem tervez.


7. §.


  A Képviselő-testület 2016. évre  Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre kiadási és bevételi előirányzatot nem tervez.

8. §.


Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a 6. számú melléklet részletezi.


9. §.


Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegét a 8. számú melléklet mutatja be.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


10. §.


(1)Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, könyvvezetéssel

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható keretet a képviselő-testület nem

állapít meg.


        11. §.


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet köteles hasznosítani.

(2) A Képviselő-testület jogosult dönteni:


12. §.


(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i, illetve december 31-i hatállyal – dönt a költségvetési rendeletének módosításáról

(4) A Képviselő-testület az általa, az egyes alcímeken jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja.

(5) A Képviselő-testület a helyi vagyongazdálkodással kapcsolatos rendelet szabályaira is figyelemmel, egyidejűleg dönt az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos aktuális teendőkről.
Záró rendelkezések

13. §.


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
    Agócs Gábor                                                                                                                                     Dr. Bata Ákos

    polgármester                                                                                                                                          jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet ktgv.bevételek és kiadások
64.5 KB
2. melléklet felújítási, felhalmozási kiadások
32 KB
3. melléklet ktgvetési mérleg
33.5 KB
4. melléklet létszámkeret
28.5 KB
5.melléklet ei.felhasználás
37.5 KB
6. melléklet adósságot keletkeztető ügyletek
33.5 KB
7. melléklet 2016-17-18-19 évek ktgvetési terve
32 KB
8. melléklet közvetett támogatások
29.5 KB
9. melléklet állami támogatások
33 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!