nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-01 - 2020-10-28
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
A tanyagondnoki szolgálatról

Magyargéc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó szolgáltatási feladatok körének és módjának ellátására az alábbi rendeletet alkotja:


  1. A rendelet célja

1. §. (1) Elősegítse a településen élők számára a községben hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgálatokhoz való hozzájutást.
(2) Elősegítse a rászorult személyek szállítási problémáinak megoldását. 
(3) Segítse a település lakosságát érintő információk gyűjtését és továbbítását,kapcsolattartását.
(4) Segítse az önkormányzat feladataihoz kapcsolódó szállítási feladatokat.


  1. A rendelet hatálya


2.§. (1) A rendelet hatálya kiterjed Magyargéc község és Kisgéc településrészen életvitelszerűen tartózkodókra, akik szociális körülményeik, ezen belül koruk, egészségi állapotuk és egyéb élethelyzetük alapján esetenként vagy tartósan rászorulnak a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére.
(2) Az önkormányzat intézményeire és egyéb szervezetekre terjed ki.


3.    A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok


3.§. (1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok
a)  közreműködés
    aa) az étkeztetésben,
    ab) a házi segítségnyújtásban,
    ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
    ad) egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben;
b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása
    ba) háziorvosi rendelésre szállítás,
    bb) egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
    bc) gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;
c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása

(2) A tanyagondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások
    a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
    b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
    c) az egyéb lakossági szolgáltatások, 

(3) A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott közvetett- az önkormányzati feladatok megoldását segítő- szolgáltatások
    a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,
    b) a település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzés az önkormányzat és  intézményei számára,
    c) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
    d) önkormányzati rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok.


  1. Közreműködés az étkeztetésben


  1. §  (1) A tanyagondnok kiemelt feladata az igénybevevők részére a napi egyszeri meleg étel házhoz történő szállítása.
  1. Kapcsolódó feladata a szolgáltatást igénybe vevőkkel való beszélgetés során a további alapellátási igények felmérése és továbbítása a fenntartó felé.
  2. A tanyagondnok a további szolgáltatásokra vonatkozó igényeket írásban rögzíti, és javaslatot tesz a fenntartónak azok megoldására. 


  1. Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában


5. §  (1) A házi segítségnyújtás keretében a tanyagondnok azon feladatot látja el, amely kívül esik a házi szociális gondozó által végezhető feladat (gyógyszerezés, személyi higiénia biztosítása, egészségügyi ellátások, stb.) körén. 
(2) A tanyagondnok segítséget nyújthat a rászorultak fizikai erejét, vagy mozgásképességét meghaladó feladatok megoldásában: 
    a) ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok (villanykörte, gázpalack, zár stb. cseréje), 
    b) kisebb, speciális szakértelmet nem igénylő javítások, 

    c) nehezebb tárgyak mozgatása, hó eltakarítás, fűnyírás megszervezése,
    d) a napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, fogyasztási cikkek stb. beszerzése. 
      da) A tanyagondnok a bevásárlási kérelmeket írásban rögzíti, a vásárlás igénylőjétől előleget vesz át, és a kért árucikkeket helyben vagy az útja során érintett más településen vásárolja meg. 
    db)A vásárlásról köteles nyugtát kérni, és a vásárolt árucikkekre az igénybevevőtől kapott készpénzzel a bizonylat átadásával – a beszerzett áru átadásával egyidejűleg– elszámolni. 


6. Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában


6. § (1) A szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz szükséges információk eljuttatása a település lakói számára. 
(2) A tanyagondnok feladata: a helyben vagy a legközelebbi településeken elérhető szolgáltatások igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információforrások és információk felkutatása, és a lakosság ezek alapján történő tájékoztatása.


7. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése


7.§ (1) A tanyagondnok közreműködik a betegek háziorvosi rendelőbe, egyéb egészségügyi intézményekbe történő szállításában. 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szállítási feladatot a tanyagondnok a polgármester felhatalmazása alapján látja el. 
(3) A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni:
    a) az igénylő egészségügyi állapotát,
    b) az igénylő és családja szociális helyzetét.

(4) A tanyagondnok a betegszállítás tekintetében kompetenciáját nem lépheti át, a sürgősségi betegszállítást nem helyettesítheti, kizárólag járóbeteg-szállítást végezhet. 
(5) Részt vesz a lakosság egészségi állapotának megőrzésével kapcsolatos tevékenységek szervezésében, tájékozódik és tájékoztatja a lakosságot a szűrővizsgálatok lehetőségéről, helyszínéről, időpontjáról.
(6) A betegszállítás mellett igény szerint közreműködik az egészségügyi dolgozók szállításában a betegekhez való mielőbbi eljutás segítése érdekében.


8. Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben


8.§ (1) Segítséget nyújt a gyermekjóléti szolgálat igénybevételéhez, kapcsolatot tart ezen intézményekkel és szakemberekkel, igény esetén közreműködik a szakemberek szállításában.  
(2 )Figyelemmel kíséri a lakosság, és különösen a veszélyeztetett családok életkörülményeit. 
Veszélyhelyzet észlelése esetén megteszi a szükséges jelzést az illetékes szervek felé.
(3) A jelzőrendszer tagjaként figyelemmel kíséri a magányosan élőket, esetleges egészségromlásukról tájékoztatja a háziorvost. Amennyiben azt tapasztalja, hogy önmagukról saját háztartásukban már segítséggel sem képesek gondoskodni, jelzi az ellátás szükségességét a fenntartónak ill. a szociális intézményhálózat munkatársainak.


9. Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása


9. § A tömegközlekedés hiányosságai miatt és a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében a tanyagondnoki gépjármű részt vehet a gyermekek szállításában. Ide tartozik a gyermekek iskolai rendezvényekre, versenyekre, ünnepségekre való szállítása is.


10. A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokon belüli

kiegészítő feladatai


10. §  (1) A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése során a gépjárművel történő szállítás (helyi egyesületek, nyugdíjasok, sportolók, illetve a rendezvényekre más települések közösségei, valamint a rendezvényekkel kapcsolatos beszerzések, helyszín biztosítása, berendezése, stb.) megoldása. 
(2) Rendezvények szervezésében, népszerűsítésében való közreműködés 
(3) A településen kívüli közösségi, kulturális események szervezésére színházlátogatás, nyugdíjasok kirándulása, gyógyfürdőbe, egyházi eseményekre történő szállítás.

(4) Segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek tanyagondnokok által történő elintézésével. 
(5) Segíti az önkormányzati munkát a hivatal leveleinek, szórólapjainak kézbesítésével, a hirdetmények hirdetőtáblára történő kihelyezésével.

(6) Közreműködés az egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában:
   a) Napi beszerzések: a mindennapi megélhetéshez szükséges áruk, alapvető élelmiszerek beszerzése és házhoz szállítása
     b) Nagybevásárlás: az igénybevevők üzletekbe való eljuttatásával vagy – megbízásuk alapján – a tanyagondnok által történő nagyobb tételben történő egyidejű beszerzések.
     c) A saját fogyasztás céljára háziállatot tartó lakosok számára táp, állatgyógyszerek és az állattartáshoz szükséges egyéb eszközök, gépek beszerzése és házhoz szállítása.
     d) Tartós fogyasztási cikkek, háztartási és mezőgazdasági kisgépek szervizbe szállítása. 

(7) Az árubeszerzéssel, bevásárlással, gyógyszerkiváltással kapcsolatos feladatok ellátása során a tanyagondnok átvételi elismervény fejében veszi át a vásárlási előleget, amelyet a vásárlás befejeztével ismételten átvételi elismervény fejében ad vissza. A tényleges kiadásokkal számla, illetve nyugta alapján köteles elszámolni a szolgáltatást igénybe vevőnek.
(8) A tanyagondnok az általa átvett térítési díjakkal a következő munkanap végéig köteles elszámolni az Önkormányzat Hivatalában.


11. A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott közvetett – az önkormányzati
feladatok megoldását segítő – szolgáltatások


11.§ (1) A tanyagondnok – amennyiben ez nem a személyes segítségnyújtás rovására történik, közreműködhet azon önkormányzati feladatok megoldásában is , amelyeknek ugyancsak célja szintén a falu lakosságának minél jobb ellátása, tájékoztatása, de amely feladatokat nem személyesen és közvetlenül az egyes rászorulók, igénybevevők számára végzi.
(2)  Különösen
   a) ételszállítás önkormányzati intézménybe,
   b) a település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzés az önkormányzat és intézményei számára,
  c) önkormányzati, intézményi információk közvetítése a lakosság részére: írásos anyagok, szórólapok terjesztése – a helyi hirdetőtáblákon való elhelyezés, illetve a szórólapok házhoz juttatása, hangosbemondón történő tájékoztatás.


12. Egyéb szállítási feladatok


12.§ A tanyagondnoki szolgálat által használt gépjárművet alkalmanként – az alapfeladat sérelme nélkül – a polgármester engedélyével egyéb szállítás céljából önköltséges térítés mellett igénybe lehet venni.


13. Kapcsolattartási feladat


13. § (1) A tanyagondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatot is ellát:
    a) az önkormányzat és a lakosság, valamint
    b) az önkormányzat intézményei és a lakosság között.
(2)  A kapcsolattartás önkormányzati vonatkozásai tekintetében a konkrét feladatokat a polgármester határozza meg.
(3) A tanyagondnok köteles a lakosságtól érkező, önkormányzatot vagy önkormányzati intézményt érintő közérdekű kéréseket, javaslatokat, egyéb információkat   haladéktalanul továbbítani az illetékes vezető felé.


14. A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere,

a tanyagondnoki szolgálat ellátása


14. § (1) A szolgáltatás iránti igényeket a tanyagondnoknál személyesen vagy telefonon, vagy a polgármesternél személyesen, vagy írásban lehet kérelmezni.
(2) A szolgáltatásra igényt tartó személy a településen belüli szolgáltatási igényét minimum 3 munkanappal előbb bejelentheti és egyeztetheti a tanyagondnokkal, a településen kívüli szolgáltatási igényét pedig 5 munkanappal előbb kell bejelentenie és leegyeztetnie. A feladatellátás egyrészt a bejelentés sorrendjétől, másrészt a bejelentett probléma fontosságától függ, mely esetek többségében a tanyagondnok mérlegelve dönt. Vitatott kérdésben, vagy különlegesnek számító esetben az engedélyt a polgármester adja meg. 
(3)  Azon szolgáltatási, szállítási igényeket, amelyek eltérnek a rendszeres tevékenységektől, a polgármesterrel kell egyeztetni.
(4) A tanyagondnoki szolgáltatás során az igények teljesítésének mérlegelésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy az időben is rendszeres, közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapellátási feladatok nem sérülhetnek, valamint a gazdaságosság szempontjának figyelembe vételével kell dönteni.

15.§ A tanyagondnoki szolgáltatás jogszabályban meghatározott szolgáltatásainak igénybevétele térítésmentes. 

16. § (1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat 1 fő kinevezett tanyagondnok, a szolgálat rendelkezésre álló gépjárművel látja el.
(2) A tanyagondnok felett az  egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
(3) A tanyagondnok feladatait a munkaköri leírásában, valamint a polgármester utasításainak megfelelően látja el.
(4) Munkaidején kívül eső feladatok ellátása esetén a tanyagondnokot szabadidő illeti meg.
(5) A tanyagondnoki szolgálatot a tanyagondnok szabadsága, betegsége, egyéb távolmaradása esetén helyettesíteni kell. A helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg.
17. § A tanyagondnok a tevékenységéről évente egy alkalommal beszámol a Képviselő-testületnek.


15. Záró rendelkezések


18. §  (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a falugondnoki szolgálatról szóló 6/2000.(V.24.) önkormányzati rendelet.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!