nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013 (X.17.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2017-05-06 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013 (X.17.) Ör. számú rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybe vételéről


Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről:


  1. §

(l) A közterület filmforgatási célú igénybevételére Ebes község közigazgatási területén e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a 90 napot nem haladhatja meg.

(3) A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon, akár különböző engedélyes(ek) által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében a 3000 m2-t nem haladhatja meg.


2. §

(l) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén önkormányzati döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül köteles megszüntetni.

(2) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül a közterület használatot az engedélyes számára újra biztosítani kell.

(3) Rendkívüli természeti esemény esetén az (l) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

 (4) A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti esemény megszűnését, vagy ha a rendkívüli természeti esemény a természetes, vagy épített környezetet érintően olyan következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási területét, vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb 30 napon belül az engedélyes részére a közterület használatot újra biztosítani kell.


3. §

(1)[1] A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díjat a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. melléklete szerint meghatározott összegben kell megállapítani.

(2) A díjat 90 %-kal csökkentett mértékben kell megállapítani, ha a film fogatásának célja Ebes település történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, közművelődési kínálatának, közösségi szintereinek, civil szervezeteinek és tevékenységüknek, a község épített és természeti környezeti értékeinek, illetve turisztikai nevezetességeinek a bemutatása.


4. §

Mentes a díj fizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása esetén a harminc napot.

5. §

A Képviselő- testület a hatósági szerződés jóváhagyásával, és a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 39/B.  § (1), (3) bekezdése szerinti döntéssel kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.


6. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetésről a jegyző gondoskodik.


Ebes, 2013. október 10.                Szabóné Karsai Mária sk.                                                  Dr. Hajdu Miklós sk.

                          polgármester                                                                   jegyző

                                                                                   
[1]

A rendelet szövegét a 15/2017. (V. 05.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2017.05.06.-tól

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!