nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 -tól
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról

Balatonújlak Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. §-ában, valamint a 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

A RENDELET CÉLJA


 1.§


A rendelet célja a közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása.


A RENDELET HATÁLYA


 2.§


 (1) A rendelet tárgyi hatálya a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki.


(2)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések Balatonújlak község egész közigazgatási területére kiterjednek.


(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra, valamint a település közigazgatási területén a szolgáltatást igénybe vevő ingatlanok tulajdonosaira, vagyonkezelőire, használóira, (továbbiakban: tulajdonos) ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik.


 3.§


 (1) Balatonújlak Község Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez. E tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


(2) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba, vagy helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletében meghatározott módon gondoskodni.


 4.§


(1) Balatonújlak Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére az e rendelet szabályai szerint lefolytatott pályázat alapján jogot szerzett szolgáltató – több pályázó együttes pályázata esetén a pályázatukban pályázatnyertességük esetére megjelölt szolgáltató – jogosult.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatást – a közszolgáltatási szerződésben meghatározott ideig – a KO-SZESZ Kft. végzi.


 5.§


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a DRV. ZRT. által üzemeltetett Marcali szennyvíztisztító telepen kell elhelyezni és ártalmatlanítani.


ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK         


6.§


E rendelet alkalmazásában:


(1) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: az a háztartásokban képződött hulladékká vált folyadék, amelyet közüzemi csatornahálózatba, vagy helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után nem vezetnek befogadóba (szippantott szennyvíz);


 (2) Közszolgáltató: Balatonújlak község közigazgatási területén a rendelet hatálya alá tartozó települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére – jelen rendelet szabályai szerint lefolytatott pályázat alapján – kizárólagos jogot szerzett intézmény vagy szakvállalkozás, illetve több pályázó együttes pályázata esetén a pályázatukban pályázatnyertességük esetére megjelölt intézmény vagy szakvállalkozás;


 (3) Közszolgáltatási díj: a tulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, képviselőtestület által rendeletben megállapított díj;A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE


 7.§


Az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.8.§


(1) A közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.


(2) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató részére köteles megadni a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát.


 (3) A természetes személy ingatlanhasználó a közszolgáltató részére köteles megadni a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét.


(4) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés g) pontja alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.


(5) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggésben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés g) pontjában és a (2-(3) bekezdésében meghatározott személyes adat kezelésére jogosult. A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.


(6) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.


(7) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel.


(8) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.


KÖZSZOLGÁLTATÁSBA BEVONT NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE ÉS ELSZÁLLÍTÁSA


9.§


 (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló igényt a tulajdonos köteles bejelenteni a kijelölt szolgáltatónak, aki a bejelentéstől számított 72 órán belül köteles a szolgáltatást elvégezni.


(2) A közszolgáltató köteles gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások megtartása mellett.


 (3) A közszolgáltató köteles tevékenységét a környezet veszélyeztetését és szennyezését kizáró módon ellátni.


(4) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a begyűjtést végző köteles a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni.


 (5) A közszolgáltatást végző felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért.


A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS LÉTREJÖTTE ÉS VÁLTOZÁSA


 10.§


(1) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló helyi közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony a szolgáltató és a tulajdonos között a szolgáltatás tényleges igénybevételével jön létre.


(2) A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató a szolgáltatást igénybe vevőt – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.


A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS LÉTREJÖTTE ÉS VÁLTOZÁSA


11.§


(1) A gyűjtésre és szállításra használt eszközön az üzemeltető cégjelzését, illetve nevét és címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal fel kell tüntetni.


(2) A gyűjtésre és szállításra használt járművet közterületen tárolni nem szabad, telephelyen belül a többi járműtől el kell különíteni. 


 (3) A gyűjtésre és szállításra használt eszköz közterületen, továbbá természetes környezetben, így különösen a felszíni vizekben és a vizek mellett nem tisztítható.


12.§ 


 (1) A gyűjtést és szállítást végző személyeknek más célra fel nem használható megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselniük. Az egyéni védőeszközök és védőruhák elkülönített tárolásáról és rendszeres tisztításáról, valamint karbantartásáról a szolgáltató köteles gondoskodni.


(2) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.

A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖRÉBE TARTOZÓ SZENNYVÍZ ELSZÁLLÍTÁSÁNAK MEGTAGADÁSA


 13.§


(1) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel, stb.) alapján feltételezhető, hogy közcsatornába a vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján nem engedhető. Ez esetben a közszolgáltató laboratóriumi vizsgálat készíttetésére köteles. Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat eredményeként a folyékony hulladék nem tekinthető a jelen rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek, úgy a közszolgáltató – a laboratóriumi vizsgálat igazolt költségének a megrendelőre történő áthárításával – a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések kezdeményezése mellett megtagadja az elszállítást.


(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató a tulajdonost, ha lehetséges azonnal, ha nem, akkor a megtagadást követő napon írásban értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról. A tulajdonos a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni vagy megszüntetéséről gondoskodni.


A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA ÉS MEGFIZETÉSE


14.§


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltató részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) A természetes személy ingatlantulajdonos által fizetendő folyékony hulladék közszolgáltatási díját a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(4) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles. Az ingatlantulajdonos amennyiben a díjfizető személyében változás következik be, köteles a közszolgáltatónak az új díjfizetésre kötelezettet bejelenteni, ennek elmulasztása esetén a díjfizetés őt terheli.


 15.§


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásért fizetendő díj a 14. § (2)- (3) bekezdésében meghatározott díjnak a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési támogatással csökkentett összege.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díj számításának alapja az elszállított települési folyékony hulladék 1 köbmétere. A díjat az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége után köteles a tulajdonos megfizetni.


(3) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díjáról számlát állít ki, melyet a közszolgáltatás igénybe vevője 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.


 16.§


(1) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a közszolgáltató késedelmi kamatot érvényesíthet.


(2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltató válaszolni köteles.


(3) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.


(4) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozás.


(5) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltatónak az ingatlantulajdonost fel kell szólítani díjfizetési kötelezettsége teljesítésére, amely felszólításnak tartalmaznia kell az arra vonatkozó figyelmeztetést is, hogy a tartozás nem fizetés esetén adók módjára behajtható. A felszólítás eredménytelensége esetén a közszolgáltató a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően – a felszólítás megtörténtének igazolása és az ingatlantulajdonos adatainak  átadása mellett – a díjhátralék adók módjára történő behajtását kezdeményezi.


(6) Az értesítés kézhezvételét követően a helyi önkormányzati adóhatóság haladéktalanul intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit az önkormányzati adóhatóság 8 napon belül köteles a közszolgáltatónak átutalni.


(7) A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a jegyző – a behajtás eredménytelenségét követő nyolc napon belül – igazolást ad a közszolgáltatónak.


 17.§


(1) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési önkormányzatnak benyújtani.


(2) A közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más szolgáltatás költségeit, elszámolását és díját a közszolgáltató köteles szigorúan elkülöníteni, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finanszírozni.


(3) A közszolgáltató minden év szeptember 30-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezheti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díjának felülvizsgálatát a helyi közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek – önköltségelemzéssel alátámasztott, a képviselőtestület által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó – változása mértékének függvényében.


A KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK


18.§


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek ellenőrzését a jegyző által megbízott hivatali dolgozók végzik.


(2) A település egész területére kiterjedő folyamatos ellenőrzések során figyelemmel kell kísérni:

a) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, tárolására és elszállítására   

   

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet szállító kötelezettségeinek betartását.

vonatkozó kötelezettségek betartását,


(3) Az ellenőrzésre jogosultak a jogszabálysértést lehetőség szerint előzzék meg, akadályozzák meg, és az elkövetőt a mulasztás pótlására határidő kitűzésével szólítsák fel, figyelmeztessék.


(4) A jegyző által (1) bekezdés szerint megbízott dolgozó az ellenőrzés során tett intézkedésekről az ellenőrzés napját követő munkanapon tájékoztatja az önkormányzat jegyzőjét, aki dönt a további intézkedés szükségességéről.


VEGYES, ÁTMENETI ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK


19. §


A közszolgáltató tevékenységének ellátása során a képviselő-testület eseti engedélyével jogosult közreműködőt igénybe venni, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenység egyes feladatainak ellátásához megfelelő műszaki felszereltséggel és szakképzett szakember állománnyal rendelkezik. A közreműködő tevékenységéért a közszolgáltató ugyanúgy felel, mint a saját tevékenységéért.
 20.§


 (1) E rendelet 2015. március l. napján lép hatályba.


 (2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.72 KB
2. melléklet
13.48 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!