nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2020 (III.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-24 -tól
Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2020 (III.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Csertő Község Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 125 163 000 ezer forintban állapítja meg.


3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) központi költségvetéséből kapott támogatás                                            28 622 000 Ft

/ab) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          49 325 000 Ft

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                      43 138 000 Ft

     bb) többcélú kistérségi társulástól,                                                     0 Ft

     bc) EU- s pályázatok                                                             6 187 000 Ft

     származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    10 770 000 Ft

d) egyéb bevétel                                                                                              1 579 000 Ft

e) előző évi pénzmaradvány                                                                          34 867 000 Ft

     ebből:

     ea) működési célra történő felhasználása:                                 8 001 000 Ft

     eb) felhalmozási célra történő felhasználása:                          26 866 000 Ft

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                   95 944 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             48 145 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   5 208 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                 31 424 000 Ft

      ad) ellátottak juttatásai:                                                          4 450 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                       6 481 000 Ft

      af) visszafizetési kötelezettség                                                  236 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                              28 074 000 Ft

       ba) beruházás, felújítás                                                       28 074 000 Ft        

     c) áh- belüli megelőlegezés visszafizetése                                                          1 145 000 Ft  

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a)...................----.............. fejlesztési cél,

b) ..................----.............. fejlesztési cél.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.


5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 41 fő.


6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 0 Ft,7. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselőtestület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre.


(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


8. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselőtestület nem ruházza át.


    9.§. A képviselőtestület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 50.000 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

c) a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati

    Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.


10.§. (1) A köztisztviselő az illetményének fizetési számlára történő átutalása esetén évi bruttó 12.000 forint összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult, amelyet a munkáltató legkésőbb a november havi illetmény kifizetésével egyidejűleg köteles megfizetni.


(2) A közszolgálati jogviszony év közbeni megszűnése esetén az (1) bekezdéstől eltérően, a bankszámla-hozzájárulás időarányos összegét a jogviszonnyal kapcsolatos elszámolás keretében is utalhatja a munkáltató.


(3) Az időarányos összeg számításakor a bankszámla-hozzájárulás alapjául szolgáló közszolgálati jogviszony minden megkezdett hónapját kell figyelembe venni.


11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


Csertő, 2020. március hó 11. nap
                             

               Fleckistánné Csöme Edit                                       Dr. Szilas Tamás

                        polgármester                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-4. számú
107.5 KB
5. számú
43.5 KB
Indoklás
14.17 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!