nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.28.)
Hatályos:2017-03-01 - 2017-09-07
Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.28.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a Porvai „Nefelejcs” Német Nemzetiségi Óvoda.

(3) A rendelet meghatározza az Önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatainak megállapítására, a 2017. évi gazdálkodás főbb szabályaira.2. A költségvetés célkitűzései

2. § Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése célul tűzte ki

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetés szervek üzemeltetését, működési feltételeik biztosítását, különös figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,

b) az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,

c) a 2017. évben megvalósítandó fejlesztések pénzügyi fedezetének biztosítását,

d) a feladatellátás színvonalának emelését, továbbá a fejlesztés által megvalósuló jövőbeni működési megtakarítások érdekében – az Önkormányzat lehetőségeit szem előtt tartva – pályázati lehetőségek kiaknázását, későbbi fejlesztési lehetőségek megalapozását.3. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege3. § (1) Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az Önkormányzat 2017. évi összevont működési költségvetését

aa) 49 272 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 58 668 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac) 13 623 ezer forint működési hiánnyal,

ad)  3 623 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel

ae) 10 000 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 10 383 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási költségvetését

ba) 50 000 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 63 267 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 13 267 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel

be) 20 000 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.


c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2017. évi

ca) bevételi főösszegét 132 895 ezer forintban és

cb) kiadási főösszegét 132 895 ezer forintban

az 1.1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

d) A mérlegegyezőséget működési és felhalmozási célú belső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételeit az összevont működési és felhalmozási költségvetési hiány finanszírozására fordítja.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

 (4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá kötelező és önként vállalt feladatonkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot a 9.1., 9.2. mellékletek szerint határozza meg. Az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát 14 főben határozza meg, amelyből a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 4 főben, a választott tisztségviselők létszámát 5 főben, az óvodai intézmény létszámát 3 főben állapítja meg. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési létszámkerete a kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódik.

(9)  A Képviselő-testület a kiadások között tartalékot nem állapít meg.

5. § (1) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei nincsenek.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület Porva Községi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 3 623 ezer forintban állapítja meg, amely működési célú.

(2) A Képviselő-testület a felülvizsgált 2016. évi maradvány megállapításáról a zárszámadási rendelettel egyidejűleg dönt. A maradvány megállapításával egyidejűleg zárszámadási rendeletében állapítja meg a felhasználás szabályait, és ezt követően rendelkezik az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

7. § Az Önkormányzat a 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzat az elismert tartozásállományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az Önkormányzat 2018-2020. évek közötti bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.4. Az átmeneti gazdálkodás szabályai


10. § A 2017. január 1-jétől jelen rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban a Polgármester az Áht. 25. § (3) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. §. (4) bekezdés szerint e rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azokat tartalmazzák.


5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3 A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

 (4) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

 (5) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(6) A Közös Önkormányzati Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról naprakész nyilvántartást vezet.


12. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A polgármester negyedévente köteles a költségvetés módosítására javaslatot tenni.

(3) Az Önkormányzat a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(8) Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

13. § A működési céltartalékok között a „Szociális juttatások önrésze” kiadási előirányzat felhasználása év közben folyamatosan történik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait megállapító, a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 4/2015.(II.28.) önkormányzati rendeletben nevesített ellátások nyújtásához szükséges önkormányzati önrész biztosítása érdekében. A céltartalék felhasználásáról a költségvetési rendelet módosítása során számol be a Polgármester a Képviselő-testület részére.


6. Pénzgazdálkodásra, pénzellátásra vonatkozó szabályozások


14. § Az Önkormányzat tartósan szabad pénzeszközeit a Polgármester jogosult és köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.

15. § Az Önkormányzat a szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybevevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével.

A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

16. § Az Önkormányzat által elnyert utófinanszírozott pályázatok esetében a Polgármester jogosult a pályázatokkal összefüggésben felmerült, a pályázatban elszámolható kiadások teljesítéséről rendelkezni, a pályázati támogatás összegéhez való mielőbbi hozzáférés érdekében.

17. § Amennyiben költségvetési év közben likvid hitel felvételére van szükség, arról a Képviselő-testület dönt.


7. Vegyes rendelkezések

18. § Az önkormányzat a tárgyi eszközökről, valamint az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, ezért a leltározást 2012. évtől számítva kettő évenként hajtja végre.


8. Záró rendelkezések

19. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.


Veinperlné Kovács Andrea

Feketéné Esztergályos Hilda 

                 polgármester

                    jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1.1 melléklet
1.83 MB
1.2 melléklet
2.27 MB
1.3 melléklet
1.53 MB
2.1 melléklet
889.5 KB
2.2 melléklet
787.02 KB
3. melléklet
304.26 KB
4. melléklet
385.97 KB
5. melléklet
263.95 KB
6. melléklet
499.69 KB
7. melléklet
471.15 KB
8. melléklet
659.13 KB
9.1 melléklet
2.26 MB
9.2 melléklet
782.2 KB
10. melléklet
377.2 KB
11. melléklet
580.61 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!