nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2020 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2020-02-27 - 2020-09-29
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2020 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed

a) a Képviselő-testület és annak bizottságára,

b) a Képviselő-testület által alapított, az irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervre,

c) a Képviselő-testület, illetve a bizottság által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire

d) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által működtetett köznevelési intézmény kapcsán az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására.


A költségvetés fő gazdasági mutatói


2. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének


a) mérlegfőösszegét                       270 820 469 Ft-ban

b) folyó évi bevételeit                      253 774 530 Ft-ban

c) folyó évi kiadásait                       270 820 469 Ft-ban

d) folyó évi költségvetési hiányát     17 045 939  Ft-ban

         határozza meg az 1. melléklet részletezése szerint.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1/C és az 1/D melléklet szerinti részletezéssel határozza meg.


(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi elemi költségvetésének


a) mérlegfőösszegét                         237 251 872 Ft-ban

b) folyó évi bevételeit                        222 551 530 Ft-ban

c) folyó évi kiadásait                         237 251 872 Ft-ban

d) folyó évi költségvetési hiányát        14 700 342 Ft-ban

         határozza meg az 1/A. melléklet részletezése szerint.


(4) A Képviselőtestület a Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ 2020. évi elemi költségvetésének


a) mérlegfőösszegét                          99 993 803 Ft-ban

b) folyó évi bevételeit                         97 648 206 Ft-ban

c) folyó évi kiadásait                          99 993 803 Ft-ban

d) folyó évi költségvetési hiányát         2 345 597 Ft-ban

határozza meg az 1/B melléklet részletezése szerint


Az Önkormányzat bevételei


3. §


(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. melléklet, ezen belül a központi költségvetésből kapott központi támogatásokat a 2/A. melléklet tartalmazza.

                                                                                                                                                               

(2) A 2020 évi költségvetési hiány 17  045 939 Ft, amelyet a pénzmaradvány teljes egészében lefed, az alábbiak szerint:

a)Működési célra 17 045 939 Ft,
b)Fejlesztési célra               0 Ft.


(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és egyéb bevételeket a 2.  1/D, és a 2. melléklet tartalmazza.


(4) A költségvetési mérleg bevételi oldalán beállításra került 23 359 144 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás, amely a hiányzó bér és dologi kiadásokat fedezi, ezeket a kiadásokat az  1,, az 1/A ,és 1/D melléklet tartalmazza.Az Önkormányzat kiadásai


4. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szerv kiadásait előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a 2020. évi felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.


(3) A Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. számú mellékletben állapítja meg, míg a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist a 6. mellékletben határozza meg.


(4) A Képviselő-testület a 2020. évre vonatkozóan a költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeit évenkénti bontásban a 8. melléklet mutatja be.


(6) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben biztosított közvetett támogatások előirányzatát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


Az Önkormányzat létszám-előirányzatai


5. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2020. évi létszám-előirányzatát a 4. mellékletben részletezettek alapján határozza meg.

Tartalék


6. §


A Képviselő-testület, az évközben esetlegesen felszabaduló pénzeszközöket javasolja tartalékként kezelni a költségvetési hiány mérséklésére, illetve csökkentésére. A tartalék nem került tervezésre. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


7. §


(1)          A költségvetési szervek az éves költségvetésüket:

az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével, a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.


(2) A költségvetés végrehajtása során az Önkormányzat által közvetlenül ellátott feladatok tekintetében, melyekre a Képviselő-testület költségvetési szervet nem alapított az (1) , (4),  (5) és (9) bekezdések tekintetében a költségvetési szerv vezetője alatt a polgármestert is érteni kell.


(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.


(4) A költségvetési szerv köteles – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.


(5) Az költségvetési szervei az Áht. rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.


(6) A költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. A költségvetési szerv egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló alszámlával/alszámlákkal rendelkezhet. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan az egészségbiztosítási alapkezelőtől kapott támogatásokat külön alszámlán kell nyilvántartani.  A költségvetési szerv a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.


(7) A költségvetési szervek készpénzforgalmukat saját házipénztárból bonyolítják.


(8) A költségvetési szervnél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik. A költségvetési szerv vezetője kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amelyről köteles haladéktalanul a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalt a kötelezettségvállalás dokumentuma egy példányának megküldésével tájékoztatni.


(9) A Költségvetési szerv a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat.


(10) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.


(11) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek. Amennyiben a fejlesztési célok megvalósítása csak adósságot keletkeztető ügyletek igénybevételével valósítható meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-ában foglalt esetekben a kötelezettségvállalás előtt meg kell kérni a Kormány nevében eljáró szerv előzetes hozzájárulását.


(12) Azon költségvetési szerv, amely 2020-ban feladatai ellátásához kapcsolódóan az Önkormányzatnak nyújtott kötött felhasználású normatív állami hozzájárulásban részesül, köteles ezeket a bevételeket a jogszabályban meghatározott célra felhasználni, s azzal az Önkormányzat felé 2021. január 31-ig elszámolni.


(13) Az egységes költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az államháztartási törvény és a végrehajtásáról rendelkező rendeletek, valamint a számviteli törvény előírásának megfelelően a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal végzi.


(14) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer keretének megfelelően köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.


Személyi és egyéb juttatások


8. §


(1) A Képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét 2020. évben Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 6. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékek alapján határozza meg.


(2) A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 59. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített minimumban állapítja meg.


(3) Nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.(4) A közalkalmazottat a munkáltató meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok - ide nem értve az átirányítást - teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül egyszeri vagy meghatározott időre szóló, havi rendszerességgel fizetett keresetkiegészítésben részesítheti.


(5) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és az Mt. szerint foglalkoztatott munkavállalók részére munkaruha juttatást nem biztosít. Az önkormányzat a jogszabályban meghatározott munkakörökben előírt védőruhát biztosít.(6) Az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott nevére szóló, vagy teljes körű rendelkezési jogosultsággal bíró lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5-én – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön. A számlavezetéssel kapcsolatos költségekhez az önkormányzat a költségvetési törvény 59. § (5) bekezdésében megállapított havi 1000 forint költséget megtéríti a foglalkoztatottak részére.


(7) A munkába járással kapcsolatos költségtérítés összege 2020. évben 15 Ft/km.


(8) A Képviselők tiszteletdíját az érintett által megválasztott nevére szóló, vagy teljes körű rendelkezési jogosultsággal bíró lakossági folyószámlára utalással történik. A tiszteletdíj átutalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgy hónapot követő hó 5-én – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön.


9. §

(1) A köztisztviselői illetményalapot a 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet állapítja meg.


(2) A polgármester, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak részére, az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott munkavállaló és a Képviselő-testület által alapított önállóan működő költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a béren kívüli juttatás 2020. évi mértékét bruttó 200 000 Ft-ban állapítja meg.


(3) A Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és a Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ közalkalmazottai és munkavállalói, és a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltségének köztisztviselői 2020 évben, egyszeri 10 000 Ft egyéb meghatározott juttatásban és 16 100 Ft csekély értékű ajándékban, valamint a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltségének köztisztviselői 12.000 Ft/hó egyéb meghatározott juttatásban részesülnek.


(4) A (2) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2020-ben legfeljebb egyszer, 2020. július 1-ig módosíthatja.


(5) A foglalkoztatott az (1) bekezdésben meghatározott mértékig a (2) bekezdésben rögzített módon az alábbi juttatások közül választhat, béren kívüli juttatás Széchenyi Pihenő Kártya:


a) szálláshely alszámlára utalt legfeljebb bruttó 225 000 Ft, (több juttatótól származóan együttvéve legfeljebb 225.000 Ft) támogatás,

b) vendéglátás alszámlára utalt legfeljebb bruttó 150.000 Ft, (több juttatótól származóan együttvéve legfeljebb 150.000 Ft) támogatás

c) szabadidő alszámlára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, több juttatótól származóan együttvéve legfeljebb bruttó 75.000 Ft támogatás


(6) Egyéb meghatározott juttatások igénybe vehetőek az SZJA törvényben meghatározottak szerint, a költségvetési rendeletben elfogadott értékhatárig.


(7) A foglalkoztatottat, amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, az (1) bekezdésben meghatározott juttatás időarányos része illeti meg.


(8)   Nem jogosult cafetéria, illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amelykor illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.


(9)   A cafetéria, illetve béren kívüli juttatás időarányos keretösszegét is ezer forintra kerekítve, a kerekítési szabályoknak megfelelően kell megállapítani.


(10) Az egyes intézményi kollektív szerződések csak az (1)-(6) bekezdésben rögzített korlátozással köthetők, illetve módosíthatók.


10. §

(1) Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2020. évre 600.000 Ft fizetési előleg keretet állapít meg. Fizetési előleg felvételére köztisztviselő és közalkalmazott jogosult. A keret felhasználásáról a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltsége nyilvántartást vezet.


(2) Az egy munkavállalónak kifizethető fizetési előleg évente legfeljebb 60.000 Ft lehet.


(3) Az összeg személyenkénti elbírálásáról a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető dönt a polgármester egyetértése mellett.


(4) A fizetési előleget a munkavállaló a költségvetési éven belül egyenlő részletekben, legfeljebb 6 hónap alatt köteles visszafizetni.

Előirányzat felhasználás módosítás


11. §

(1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek elemi költségvetésében meghatározott előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.


(2) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.


(3) A saját hatáskörű előirányzat-módosítás önkormányzati támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem az azt követő év(ek)ben nem járhat.


(4) A személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többletfeladatok esetén lehet növelni.


(5) A személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a pénzmaradvány jóváhagyása után jogosult.


Nevesített hatáskörök

12. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatának terhére összesen 500 ezer forintig átruházott hatáskörben a polgármester vállalhat kötelezettséget. A tartalék felhasználásáról a polgármester a soron következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatja a képviselőket. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendeleten át kell vezetni.


(2) Az adósságot keletkezető jogügyletek, valamint a fejlesztési célú hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.


(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési bevételi többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(4) Az (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.


(5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a tartalék terhére történő kötelezettségvállalás.


(6) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.


Záró rendelkezések

13. §

(1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.


(2) A 2020. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet, melyről a rendelet elfogadásakor a polgármester beszámol a Képviselő-testületnek.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-11. melléklet az 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez.26.9
198.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!