nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-27 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a „Maradj Hajdú-Biharban!” ösztöndíjról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ebes Községi Önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/201.5 (XII.18.) önkormányzati rendeletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Turisztikai, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja, hatálya


1. §


Jelen rendelet célja, hogy anyagi támogatást biztosítson a rendelet hatálya alá tartozó tanulók, hallgatók számára tanulmányaik folytatásához, ezzel is ösztönözve őket arra, hogy végzettségük megszerzését követően, tudásukat lakóhely szerinti településük és Hajdú-Bihar megye, mint szűkebb értelemben vett szülőföldjük szolgálatába állítsák, erősítve ezáltal a megye népességmegtartó erejét és jövőbeni folyamatos gazdasági, társadalmi fejlődését.


2. §


Jelen rendelet hatálya Ebes Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton

a.) Hajdú-Bihar megye területén működő középfokú iskolában tanulói jogviszony keretében, vagy

b.) államilag elismert- és államilag finanszírozott felsőoktatási intézményben, hallgatói jogviszony keretében teljes idejű

ba) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, vagy

bb) mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, vagy

bc) egységes, osztatlan képzésben, vagy

bd) felsőoktatási szakképzésben

tanulmányait folytató, a jelen rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő, magyar állampolgársággal rendelkező természetes személyekre (a továbbiakban: pályázó vagy támogatott) terjed ki.


2. Értelmező rendelkezések


3. §


E rendelet alkalmazásában:

1. középfokú iskola: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés c)-g) pontjában meghatározott köznevelési intézmény;

2. felsőoktatási intézmény: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározott intézmény;

3. lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti cím;

4. ösztöndíj: a tanulónak vagy hallgatónak e jogviszonyára tekintettel, jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint adott pénzbeli juttatás;

5. preferált szakma: Ebes Községi Önkormányzat által megjelölt, a jelen rendelet alapján meghirdetésre kerülő, ösztöndíj elnyerésére felhívó pályázati felhívás mellékletében megnevezett szakképesítések;

6. közösségi szerepvállalás: a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott szervezeteknek, az ott meghatározott tevékenységi körében ellenérték nélkül végzett tevékenység, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott közösségi szolgálat kivételével.


II. Fejezet

Különös rendelkezések


3. Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei, mértéke, folyósítása, az elbírálás során figyelembevételre kerülő egyéb szempontok


4. §


(1) Ösztöndíjban az a rendelet hatálya alá tartozó pályázó részesülhet, aki

a.) az ösztöndíj elnyerésére irányuló pályázata benyújtásakor a 16. életévét betöltötte, de a 27. életévét még nem töltötte be,

b.) a pályázata benyújtásakor aktív (nem szünetelő) tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,

c.) akinek a magatartás és szorgalom érdemjegy nélkül számított tanulmányi eredménye, a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, aktív tanulmányi félévében legalább a 3,5 tanulmányi átlagot eléri,

d.) a pályázat benyújtásakor egyéb, uniós forrásból finanszírozott ösztöndíjban nem részesül,

e.) még nem részesült a jelen rendelet szerinti ösztöndíj támogatásban.

(2) Az ösztöndíj mértéke egyszeri 50.000, - Ft, mely egy összegben, átutalással kerül folyósításra.

(3) Az ösztöndíjat az Önkormányzat az ösztöndíjszerződés megkötését követő 15 napon belül utalja át, továbbá viseli a folyósítással kapcsolatban felmerülő költségeket.

(4) Az Önkormányzat az ösztöndíjat az EFOP–1.5.3-16-2017-00043azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Balmazújvárosban és térségében” című pályázat keretében, a támogató által erre a célra nyújtott támogatási összeg terhére biztosítja.


5. §


Az ösztöndíj elnyerése érdekében benyújtott pályázatok elbírálása során – a jogosultsági feltételeken túl – az alábbi szempontok kerülnek értékelésre:

a.) a pályázó preferált szakma megszerzése érdekében folytatja tanulmányait,

b.) a pályázó rendelkezik-e idegen nyelvismeretet tanúsító, államilag elismertnyelvvizsgával,

c.) a pályázat benyújtását megelőző két évben országos tanulmányi versenyen elért helyezés,

d.) a pályázat benyújtását megelőző két évben országos sportversenyen elért helyezés,

e.) a pályázat benyújtását megelőző két évben országos művészeti versenyen elért helyezés,

f.) közösségi szerepvállalás.


4. Az Ösztöndíj Munkacsoport, az ösztöndíj odaítélésének szabályai


6. §


(1) Az Ösztöndíj Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) az ösztöndíj odaítélésével kapcsolatosan véleményt nyilvánító, javaslattevő munkatestület.

(2) A Munkacsoport tagjait a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Munkacsoport tagjai díjazás nélkül látják el feladatukat.

(4) A Munkacsoport ülését a település polgármestere írásban, elektronikus levél kiküldésével hívja össze, legkésőbb az ülést megelőző munkanapon.

(5) A Munkacsoport üléséről a hozzászólások lényegét és az ösztöndíjak odaítélésével kapcsolatos döntési javaslatot tartalmazó összefoglaló jegyzőkönyv készül. A Munkacsoport ülésén megjelent tagok az ülést levezető elnök személyét maguk közül választják meg. 

(6) A Munkacsoport az ülést levezető elnök személyét, valamint az ösztöndíjak odaítélésével kapcsolatos döntési javaslatát egyszerű szótöbbséggel állapítja meg.

(7) A Munkacsoport akkor határozatképes, ha ülésén a tagok több, mint fele jelen van. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata irányadó.


7. §


(1) A benyújtott pályázatokat az Ösztöndíj Munkacsoport a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül megtartott ülésén értékeli és rangsorolja, a 4. §-ban meghatározott jogosultsági és az 5.§-ban meghatározott további értékelési szempontok, valamint a 1. melléklet szerinti pontozási rendszer alapján.

(2) A pályázati határidőn túl beérkező pályázatokat a Munkacsoport nem értékeli. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.

(3) Az Ösztöndíj Munkacsoport az (1) bekezdés szerint kialakított javaslatát a Polgármesteri Hivatal szociális irodavezetője haladéktalanul megküldi a polgármesternek, aki a javaslatot a munkaterv szerint következő képviselő-testületi ülésen előterjeszti.

(4) A képviselő-testület döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. A döntés meghozatalát követően döntéséről az Önkormányzat a pályázókat a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint feladott küldemény útján haladéktalanul értesíti.


9. A pályázati eljárás szabályai


8. §


(1) Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást tanulmányi félévente legfeljebb két alkalommal lehet közzé tenni. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható, melyről közleményt kell közzétenni a helyben szokásos módon.

(2) Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást és a benyújtási határidő meghosszabbításáról szóló közleményt a polgármester teszi közzé a helyben szokásos módon.


9. §


(1) A pályázati felhívás legalább a következőket tartalmazza:

a.) a pályázók körének pontos megjelölését,

b.) az elnyerhető ösztöndíj összegét, időtartamát és feltételeit,

c.) a pályázat benyújtásának módját és határidejét,

d.) a pályázat elbírálásának rendjét és határidejét,

e.) a maximálisan támogatható pályázatok számát,

f.) a preferált szakmák felsorolását,

g.) a pályázatok elbírálása során értékelésre kerülő, 5. § szerinti szempontokat,

h.) a pályázati eljárással kapcsolatos adatkezelési tájékoztatást,

i.) ösztöndíj szerződés időtartamát és feltételeit.

(2) Pályázni a pályázati felhíváshoz csatolt pályázati adatlap benyújtásával és az abban meghatározott, kötelező dokumentumok csatolásával lehet.

(3) A pályázati adatlaphoz csatolni kell:

a.) a pályázó lakcímkártyájának egyszerű másolatát;

b.) az oktatási intézmény által, a pályázati felhívás közzétételét követően kiállított igazolást a pályázó aktív tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról;

c.) az oktatási intézmény által kiállított igazolást a pályázónak a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt aktív tanulmányi félévének - magatartás és szorgalomjegy nélkül számított – átlageredményéről;

d.) amennyiben a pályázó rendelkezik államilag elismert nyelvvizsgával, a nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat egyszerű másolatát;

e.) kiskorú pályázó esetén törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatát a pályázó személyes adatainak kezeléséhez;

f.) a pályázó által írt, legfeljebb 2000 - szóközökkel számított – karakter terjedelmű jövőkép leírást, mely tartalmazza a pályázó jövőbeni szakmai elképzeléseit, a közösségi szerepvállalással kapcsolatos tevékenységét, országos versenyeken elért eredményeit;

g.) a közösségi szerepvállalással érintett szervezet nyilatkozatát arról, hogy a pályázó mióta és milyen tevékenységi körben segíti a szervezet munkáját;

h.) az országos tanulmányi-, sport-, művészeti versenyen elért helyezést elismerő oklevél egyszerű másolatát;

i.) a pályázó és gondviselője által aláírt nyilatkozatot arról, hogy vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerése évében egy alkalommal részt vesz a település bármelyik rendezvényének lebonyolításában;


10. A tanulmányi ösztöndíjszerződés, az ösztöndíj visszafizetése


10. §


(1) Az ösztöndíjban részesített személlyel az Önkormányzat tanulmányi ösztöndíjszerződést köt.

(2) A tanulmányi ösztöndíjszerződésnek tartalmaznia kell legalább:

a.) a szerződő felek, továbbá kiskorú támogatott esetén törvényes képviselőjének azonosító adatait,

b.) a képviselő-testület a támogatásról hozott döntésének megjelölését,

c.) az ösztöndíj összegét,

d.) az ösztöndíj folyósításának módját és időpontját,

e.) a támogatottat terhelő kötelezettségeket,

f. )a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, az ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó szabályokat,

g.) a támogatott - kiskorú személy esetén a törvényes képviselőjének – arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nevét és az általa elnyert ösztöndíj összegét az Önkormányzat nyilvánosságra hozhatja.


11. §


(1) Az Önkormányzat a tanulmányi ösztöndíjszerződéstől eláll és a támogatott köteles a részére folyósított ösztöndíj jegybanki alapkamattal növelt összegének visszafizetésére, ha a támogatott pályázatában valótlan adatot szolgáltatott vagy egyéb módon megtévesztette az Önkormányzatot.

(2) Az Önkormányzat jogosult elállni az ösztöndíjszerződéstől, ha

a.) a támogatott az ösztöndíj részére történő folyósítása napját követő 6 hónapon belül Hajdú-Bihar megyén kívül létesít állandó lakcímet,

b.) a támogatott az ösztöndíj folyósítása szerinti tanulmányi (fél)év sikeres befejezését az iskolai bizonyítvány vagy felsőoktatásban tanulók esetén a leckekönyv egyszerű másolatával nem igazolja.

(3)A (2) bekezdésben meghatározott körülmények bekövetkezése esetén, az elállásról a polgármester dönt.


III. Fejezet

Záró rendelkezések


12. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ebes, 2019. április 24.Dr. Morvai Gábor s. k.

Szabóné Karsai Mária s. k.

jegyző

polgármester
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
14.6 KB
2. sz. melléklet
12.05 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!