nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 5/2018 (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 5/2018 (II.16.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 11/2017.(IV.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § (1), és a 88. § (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ 


(1) Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 11/2017.(IV.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 


„(2) Tiszacsege Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás útján látja el. A Társulás a szolgáltatást az  NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149., továbbiakban: közszolgáltató) kötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.”


2.§


A Rendelet az alábbi 7/A §-sal egészül ki: 


„7/A. §


(1) E rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a Közszolgáltató és a közszolgáltatással összefüggésben adatkezelésre feljogosított szervezet nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével. (2) Az adatkezelés célja a Közszolgáltató ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához, a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok kezelése.


(3) A Közszolgáltató ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok körébe tartozik mindazon adat, amely az ügyfélszolgálatnál, valamint az ingatlanhasználó és az ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során keletkezik. Az adatok kezelése ebben az esetben az érintett által indított eljáráshoz, a szolgáltatáshoz, továbbá a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódik.


(4)  A Közszolgáltató kötelezettsége az ügyfélszolgálaton keletkezett adatok elkülönítése a közszolgáltatást igénybevételéhez szükséges személyes adatokra és egyéb adatokra. Az egyéb adatokat a Közszolgáltató nem kezelheti, azokat köteles megsemmisíteni.


(5) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához saját tevékenységi körén belül szükségesek.


(6) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.


(7)  A Közszolgáltató az általa kezelt adatokat nyilvánosságra nem hozhatja, az ügyfélszolgálati feladatainak ellátásán, a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségén túl más célra fel nem használhatja.


(8) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.”


3. §


Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba.Tiszacsege, 2018. február 16.


                                 Szilágyi Sándor                                                                         dr. Bóné Mónika

                                    polgármester                                                                                   jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!