nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018 (IX.28.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2018-09-29 - 2018-09-30
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018 (IX.28.) Ör. számú rendelete
a településkép védelméről szóló 23/2017. (IX. 22.) Ör. számú rendelet módosításáról


Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a településkép védelméről szóló 23/2017. (IX. 22.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1.§

A R. 22. §-a a következőkre módosul:


„21. Reklámokra, reklámhordozókra, egyéb műszaki berendezésekre, valamint a cégérekre vonatkozó településképi követelmények


(1) Reklámot, reklámhordozót, egyéb műszaki berendezést (reklámhordozót tartó berendezést) valamint a cégért a környezettel összhangban úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű használatát, ne sértse a szomszédok jogait, továbbá ne akadályozza a térfigyelő kamerarendszer működését.

(2) Az épületeken legfeljebb 2 m² felületű reklámok, reklámhordozók és cégtáblák helyezhetők el oly módon, hogy azok felülete nem haladhatja meg az érintett épület homlokzatának, vagy tetőfelületének 20 %-át.

(3) A közterületeken a reklám, a reklámhordozó vagy az ehhez kapcsolódó műszaki berendezés

a) magassága legfeljebb 2,0 méter lehet,

b) felülete nem lehet 3 m²-nél nagyobb. A felület meghatározásánál az egymáshoz 3 méternél közelebb lévő reklám, reklámhordozó vagy műszaki berendezés együttes felületét kell figyelembe venni.

(4) Üzletenként egy cégtábla és egy címtábla – amelyek összevonhatók – és egy cégér helyezhető el, kivéve a saroképületeket, ahol két cégér helyezhető el.

(5) Reklám és reklámhordozó elhelyezése emlékműveken és köztéri műalkotásokon nem engedélyezhető.

(6) Reklámhordozó céljára szolgáló utánfutó közterületen nem helyezhető el.

(7) A kihelyezett reklám- és hirdetőberendezésen tartós kivitelben és olvasható méretben fel kell tüntetni a tulajdonos nevét és székhelyét vagy címét. Az adatokban bekövetkezett esetleges változásoknak megfelelően a feliratot haladéktalanul módosítani kell.”


2. §

A R. 28. § (1) bekezdése az alábbira módosul:

„(1) A Polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a reklámok és reklámhordozók esetében.”


3. §

(1) A R. 31. § (3) bekezdése az alábbira módosul:

„(3) A kötelezés a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény

a, felújítására,

b, átalakítására vagy

c, elbontására kötelezheti.”

(2) A R. 31. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A településképi kötelezési eljárás nem terjed ki a reklámokra és a reklámhordozókra.”


4. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


5. §

Hatályát veszti a R. 28. § (2) bekezdése továbbá a 32. és 33. §-ai.
         Szabóné Karsai Mária s. k.                                                  Dr. Hajdu Miklós s. k.

                     polgármester                                                                         jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!