nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (X.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2018-03-24
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (X.18.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény  26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya


A rendelet hatálya Magyargéc Község Önkormányzatának közigazgatási területén, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 11. §-ában meghatározott kibocsátókra terjed ki.


2. §

A talajterhelési díj meghatározásának módja


(1) A talajterhelési díj mértékét a Ktd.12. §-a határozza meg.

(2) Magyargéc község területérzékenységi szorzóját a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolása alapján a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet határozza meg.

(3) Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjául szolgáló átalány-vízmennyiség:

  1. amennyiben az ingatlan területén nincs kút és a vízellátás az ingatlanban sem saját kútról, sem hálózatról nem megoldott, abban az esetben 5 liter/fő/nap
  2. amennyiben az ingatlan területén van kút, de a vízellátás az ingatlanban sem saját kútról, sem hálózatról nem megoldott abban az esetben 10 liter/fő/nap
  3. amennyiben az ingatlan területén van kút és a saját vízellátórendszere arra rákötésre került, abban az esetben 50 liter/fő/nap.


3. §

Eljárási szabályok


(1) A bevallást az e célra rendszeresített nyomtatványon kell az önkormányzati adóhatósághoz benyújtani a Ktd. 21/A. § (1) bekezdésében meghatározott határidőig és a bevallásban szereplő díjat a 11741062-15451354-03920000 számú talajterhelési díj számlára befizetni.

(2) A talajterhelési díjjal kapcsolatban az önkormányzati adóhatóság látja el a bevallások helyességének vizsgálatát, a számítási hibák, elírások javítását, a bevallásra kötelezettek hiánypótlásra való felhívását, a bevallások utólagos ellenőrzését, a befizetések elszámolását és a (3) bekezdésben foglaltakat.

(3) A talajterhelési díjfizetésre kötelezettekről, a fizetendő díj összegéről, befizetéséről  az önkormányzati adóhatóság nyilvántartást vezet.

(4) A 4. § alapján bekért és szolgáltatott adatokat az önkormányzati adóhatóság kizárólag a kibocsátók azonosítására és a bevallások ellenőrzésére használja fel.

(5) A vízszolgáltató felé az önkormányzatnak adatszolgáltatási kötelezettsége van abban az esetben, ha tudomására jut a szolgáltató által nem ismert közcsatornára való rákötés.

(6) Amennyiben a kibocsátó a Ktd. 21/A § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget az önkormányzat a 2003. évi XCII. törvény 172. § (1) bekezdés b) pontja alapján mulasztási bírságot szabhat ki.

(7) Az önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételét a Ktd. 21/B. §-ában meghatározottakra használja fel.


4. §

Adatszolgáltatás


A kibocsátók azonosítása és bevallásuk ellenőrzése érdekében az önkormányzati adóhatóság kérésére adatszolgáltatást teljesít a közüzemi víz- és csatornaszolgáltató a közcsatornára való új rákötésekről, illetve a vízszolgáltatás megszűnéséről a negyedévet követő hónap 5. napjáig.


5. §

Záró rendelkezések


(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd. és az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény rendelkezései alapján kell eljárni.

(2) E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 6/2017. (IV.28.) számú rendelete.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!