nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő testületének 19/2000 (IX. 20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-06 -tól
Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő testületének 19/2000 (IX. 20.) önkormányzati rendelete
a Fertőszéplaki Köztemető üzemeltetéséről

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. felhatalmazása alapján - tekintettel a tv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) számú Korm. Rendeletre - a következő rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1. §


(1) Az Önkormányzat tulajdonában van az ingatlan-nyilvántartásban a fertőszéplaki 288 hrsz alatt felvett temető megnevezésű 8.315 m2 területű ingatlan, amelynek tekintetében az Önkormányzat teljesíti a köztemető fenntartására vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségeit.

(2) Az (1) bekezdésben leírt köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat az Önkormányzat kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján is elláthatja.

2. §


(1)[1] A kerítéssel lehatárolt, megfelelően parkosított köztemetőben rendelkezésre állnak a sírhelytáblák megközelítését biztosító betonozott utak, a ravatalozó, a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő, a hulladéktároló, illemhely, valamint a szükséges világítás; melynek karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik. A köztemető területén 2 db közkútból biztosított a vízvételezési lehetőség.

(2) A hulladéktároló ürítését az Önkormányzat kéthetente végzi el.


3. §[2]
A köztemető használatának és igénybevételének szabályai


4. §


(1)[3] Az elhaltakat a Polgármesteri Hivatal által jóváhagyott helyen kell eltemetni. Ez alól az előre megváltott temetési helyre történő temetés képez kivételt.


(2)[4] Temetkezni az előre megváltott helyek kivételével csak a temetési hely megváltási díjának megfizetése után lehet.


(3) Az Önkormányzat által díszsírhelynek minősített sírhelyek után megváltási díjat nem kell fizetni. Ezeket a sírokat a köztemető fennállásáig meg kell hagyni.


5. §


(1) Az Önkormányzat a temetési helyet használatra engedi át annak, aki a temetési hely megváltási díját megfizette.

(2) A temetési helyre vonatkozó használati jogot magánszemélyek között átruházni (adásvétel, csere, ajándékozás, stb.) csak az Önkormányzat jóváhagyásával lehet.

(3) Az Önkormányzat felajánlás esetén – bármely megváltott, de igénybe nem vett temetési helyet – a temetési hellyel rendelkezni jogosult személytől köteles visszaváltani a megváltáskor érvényes áron. Az összeget a felajánlástól számított 30 napon belül kell megtéríteni.


6. §


(1) A köztemető naponta 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

(2) A köztemetőben tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeletet sérti.

(3) A köztemetőben 10 éven aluli gyermek csak felügyelet mellett tartózkodhat.

(4) Tűzveszély megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a kegyeleti gyertyát, mécsest meggyújtotta.


7. §


(1) A köztemető területére járművel behajtani tilos.

(2) A behajtási tilalom a köztemető üzemeltető engedélyével rendelkező, valamint a temetkezési szolgáltatást ellátó járművekre nem vonatkozik.


8. §


Állatokat – a vakvezető kutya kivételével - a köztemető területére bevinni tilos.


9. §[5]


A köztemető területe közcélra szolgáló részeinek, valamint a közcélú épületeknek a tisztántartásáról az Önkormányzat gondoskodik.


10. §


(1) A köztemető területén csak a temetési helyek díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, lámpák, virágok, stb.) helyezhetők el.

(2) A sírokra csak olyan növényzet ültethető, amely a sírok körüli utakon a közlekedést nem akadályozza.

(3) A temetési helyek gondozásával keletkező hulladékot a kijelölt hulladéktárolóban kell elhelyezni.


10/A. §[6]


(1) Az önkormányzat – az egységes megjelenés érdekében – az urnafülke fedőlapjának méretét egységesen 40 x 40 cm-ben határozza meg.

(2) Az urnafülke feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) 20 év.


A temetési hely gazdálkodásának szabályai


11. §


(1) Az újonnan nyitandó sírhelytáblák között legalább négy méter széles utat kell hagyni.(1a)[7] A temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról a temetkezési szolgáltató gondoskodik.


(2) A sírok közötti távolság 60-100 centiméter lehet.

(3) A gyermek sírokat egymástól 30 centiméter távolságra kell elhelyezni.


12. §


(1) A temetési helyek mérete

a) felnőtt egyes sírhely esetén 210 x 90 cm;

b) felnőtt kettes sírhely esetén 210 x 190 cm;

c) gyermek sírhely esetén 130 x 60 cm;

d) urna sírhely esetén 60 x 80 cm;

e) sírbolt esetén legfeljebb 400 x 250 cm.


f)[8] urnafülke esetén 30 x 30 cm.


(2) A sírjel magasságát az építési szabályzat korlátozza.


(3)[9] Egy urnafülkébe – figyelemmel az urna méretére - legfeljebb kettő urna helyezhető el. Ebben az esetben a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama az első urna elhelyezése napjától számított 20 év.


12/A. §[10]


(1) A temetőben a parcellák és a sorok kialakítása, valamint az urnafalak számozása a mellékelt térkép szerint történik.

(2) A temetői nyilvántartó könyvek őrzési helye a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal (9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.)


A kegyeleti közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak fajtái és mértéke13. §[11]


(1) A temetési hely megváltásának díja a 12. § (1) bekezdés:

a) a), c), d), f) pontjai esetén 20.000,- Ft,

b) b), e) pontjai esetén 40.000,- Ft.

A temetési hely megváltásának díját a temetés időpontjának bejelentésével egyidejűleg, a temetést megelőzően kell egy összegben megfizetni.

(2) A haláleset időpontjában fertőszéplaki lakóhellyel rendelkező elhunytak, vagy a fertőszéplaki lakóhellyel rendelkező eltemettető, az (1) bekezdésben meghatározott díjak 75%-ának megfelelő összegű díjkedvezményben részesülnek.

(3) Az árak az áfa összegét nem tartalmazzák.

(4) A kegyeleti közszolgáltatást végző vállalkozóknak nem kell temető-fenntartási hozzájárulásként fizetniük.
A temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendje


14. §[12]


(1) A temető üzemeltetésével és a temetkezés rendjével kapcsolatos ügyfélfogadás a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatalában ügyfélfogadási időben biztosított.

(2) A temetőlátogatónak szóló tájékoztatást az (1) bekezdésben meghatározott ügyfélszolgálat és a temetőben elhelyezett információs tábla biztosítja.

(3) A kegyeleti közszolgáltatást végző vállalkozók és a helyben kialakult szokás szerint a temetési szertartást maguk szervező magánszemélyek, a temetést megelőzően legalább két munkanappal korábban kötelesek megtenni a szertartás kívánt időpontjára vonatkozó bejelentést az önkormányzat e feladattal megbízott köztisztviselőjénél, annak érdekében, hogy az önkormányzat, mint üzemeltető összehangolja a temetői létesítmények használatát és biztosítsa a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását.

(4) Amennyiben az önkormányzat nem emel kifogást a kívánt időpont ellen, úgy a bejelentett időpontot kell a temetési szertartás időpontjának tekinteni.

(5) A temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről és a ravatalozó nyitásáról, zárásáról az elhunyt hozzátartozója gondoskodik.15. §


A temetési szertartás és annak előkészületei nem zavarhatják a köztemetőben zajló további szertartásokat.

A köztemetőben egyéb tevékenységet (sírgondozást, sírjel állítást, stb.) folytató személyek szintén kötelesek figyelemmel lenni a (1) bekezdésben leírtakra. Ha szükséges, tevékenységüket fel kell függeszteniük.


16. §


A hatósági építési engedély nélkül létesíthető síremlék és sírbolt építésének megkezdését 15 nappal korábban be kell jelenteni az Önkormányzat jegyzőjének. Amennyiben a jegyző a létesítés ellen 5 munkanapon belül nem emel kifogást, úgy az építési munkát meg lehet kezdeni.


Hatályba léptető és záró rendelkezések


17. §


(1) Ez a rendelet 2000. december 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 8/1998. (VII. 1.) számú önkormányzati rendelet.


18. §


Szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki nem az Önkormányzat által kijelölt helyen, illetőleg nem a jelen rendeletben előírt módon végzi a temetést, valamint a hatósági építési engedélyhez nem kötött síremlék vagy sírbolt létesítését.


                             Bozsvári István                                                                                    Dr. Jakab Zsolt

                              polgármester                                                                                             jegyzőA rendelet kihirdetve: Fertőszéplak, 2000. november 20. napján
                                                                                                                                                 Dr. Jakab Zsolt

                                                                                                                                                        jegyző[1]

Az (1) bekezdés szövegét a 9/2005. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2005. április 15-től

[2]

Hatályon kívül helyezte a 9/2005. (IV. 5.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2005. április 15-től

[3]

Az (1) bekezdés szövegét a 9/2005. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2005. április 15-től

[4]

A bekezdés szövegét a 9/2005. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2005. április 15-től

[5]

A § szövegét a 6/2014 (V. 5.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2014. május 6-től

[6]

A 10/A. §-t a 9/2005. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a illesztette be. Hatályos: 2005. április 15-től

[7]

Az (1a) bekezdést a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet 2. §-a illesztette be. Hatályos: 2014. május 6-tól

[8]

Az f) pontot a 9/2005. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 4. §-a illesztette be. Hatályos: 2005. április 15-től

[9]

A (3) bekezdést a 9/2005. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 4. §-a illeszette be. Hatályos: 2005. április 15-től

[10]

A 12/A. §-t a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2014. május 6-tól

[11]

A 13. § szövegét a 6/2014 (V. 5.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2014. május 6-tól

[12]

A 14. §-t a 6/2014 (V. 5.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2014. május 6-tól

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!