nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-21 - 2015-08-28
Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015 (II.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Öskü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak szerveire, valamint Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2. § (1) A Képviselő testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

 (2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


3. § (1)Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetési bevételi       és kiadási főösszegét 379.985 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül


(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 379.731 ezer Ft

a) a működési célú támogatásértékű bevétel                            166.152 ezer Ft

b) közhatalmi bevételek                                                            26.230 ezer Ft

c) működési bevételek                                                              22.812 ezer Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök                                               0 ezer Ft

e) finanszírozási bevételek                                                       105.090 ezer Ft

f) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   59.447 ezer Ft


(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai 345.789 ezer Ft

ca) a) személyi juttatások kiadásai                                           104.543 ezer Ft


b) a munkaadókat terhelő járulékok                                              27.714 ezer Ft

c) a dologi kiadások                                                                    67.791 ezer Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  8.014 ezer Ft

e) egyéb működési célú kiadások                                                 32.637 ezer Ft

f) finanszírozási kiadások                                                           105.090 ezer Ft        


(4) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei                        254 ezer Ft

a) felhalmozási célú támogatások                                                           0 ezer Ft

b) felhalmozási bevételek                                                                       0 ezer Ft

c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                0 ezer Ft

d) felhalmozási célú intézményfinanszírozás                                         254 ezer Ft


(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai                    34.196 ezer Ft


a) beruházások                                                                               2.975 ezer Ft

b) felújítások                                                                                  30.967 ezer Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadás                                                           0 ezer Ft

d) felhalmozási célú intézményfinanszírozás                                         254 ezer Ft
Az önkormányzat bevételei


4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, bevételi főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében a 4. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 13. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében pedig a 16. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(2) A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló  pénzeszközök éven belüli tőkegarantált értékpapír vásárlásával, illetve betétbe történő lekötésével.


5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.


Az önkormányzat kiadásai


6. § (1) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását, kiadási főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében az 5. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 14. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében a 17. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(2) A Képviselő Testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2015. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre

 (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Öskü Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 12. melléklet, a Napsugár Óvoda költségvetési mérlegét a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összevont működési kiadásait a 10. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 20. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 23. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.


7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá azzal, hogy a jóváhagyott keretösszegen belül a képviselő-testület egyedi döntéseinek megfelelően valósíthatók meg a fejlesztések.Általános és céltartalék


8. §(1) Az Önkormányzat általános tartalékát 24.737 ezer Ft-ban állapítja meg, céltartalékot nem képez.


9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra bevételi és kiadási előirányzatot nem tervez. (18. melléklet)Többéves kihatással járó feladatok


10. § A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 21, 22. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet és gondoskodik a költségvetési rendeletbe történő beépítéséről

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


12. §(1) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítéséről a jegyző gondoskodik.

 1. A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a képviselő testület dönt.


13. §A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A Polgármester a jegyző által elkészítetett, az Önkormányzat és költségvetési szerveinek féléves illetve háromnegyed éves pénzügyi helyzetéről tájékoztatást nyújt a Képviselő-testületnek.


14.§ (1) A költségvetési szerv a támogatáson kívüli bevételeinek alakulásáról és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeiről az első negyedévtől kezdődően, a negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig tájékoztatja a Pénzügyi Osztályt.

 1.  A költségvetési szerv, jelentési kötelezettségét az erre a célra kialakított, segédtáblák alkalmazásával teljesíti.
 2. A megállapított szabad pénzmaradvány elvonásáról a zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a képviselő testület
 3.  A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása az alábbiak figyelembevételével hajtható végre:
 1.  a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja, működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére,
 2.  abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson belülről származó támogatás és átvett pénzeszköz többletéből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani,
 1.  Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek az intézményi működési és közhatalmi  bevételek kivételével csak a képviselő testület előzetes engedélyével használhatók fel.
 2.  A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az Önkormányzat elszámolási számlájára tizenöt napon belül kell befizetnie.


15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

 1. A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
 2. A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
 3. A költségvetési szervek létszámát a 2 melléklet szerinti bontásban tartalmazza.


16.§ (1) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

(2) A civil szervezetek támogatásáról a döntést a képviselő-testület a polgármesterre átruházza azzal, hogy civil szervezetenként a támogatási összeg évente max. 500 eFt lehet.


17. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


18. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.


19. § A képviselő-testület a közalkalmazottak és munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak étkezési hozzájárulási juttatását bruttó 97 e Ft-ban állapítja meg, azzal, hogy az étkeztetési hozzájárulás 4000 Ft/ hó összeget az intézmény konyhájának igénybevételével biztosítja.


Záró rendelkezés


20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                   Ángyán Tamás                                                                 Borteleki Istvánné

                     polgármester                                                                             jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
25.5 KB
2. melléklet
30.5 KB
3. melléklet
38 KB
4. melléklet
30 KB
5. melléklet
29.5 KB
6. melléklet
30.5 KB
7. melléklet
33 KB
8. melléklet
27 KB
9. melléklet
30 KB
10. melléklet
32 KB
11. melléklet
27 KB
12. melléklet
33 KB
13. melléklet
26 KB
14. melléklet
26 KB
15. melléklet
33 KB
16. melléklet
26.5 KB
17. melléklet
27 KB
18. melléklet
26 KB
19. melléklet
27.5 KB
20. melléklet
27 KB
21. melléklet
26 KB
22. melléklet
26 KB
23. melléklet
35 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!