nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-08 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete
Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alapörvény 32.cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:


1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése


1.§.


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 71.897.000.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:


Költségvetési bevétel

54.153.000.- Ft
ebből:

működési bevétel:

41.841.000.-Ftfelhalmozási bevétel:

12.312.000.-Ft

finanszírozási bevétel

17.744.000.-Ft
ebből:

előző évi maradvány:

17.462.000.-Ftállamháztartáson belüli megelőlegezés

282.000.-Ft

Bevétel összesen:

71.897.000.-Ft
(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:


költségvetési kiadás

61.378.000.-Ftebből:

működési kiadás:


43.033.000.-Ft


ebből:

személyi juttatások:

8.285.000.-Ftmunkaadókat terhelő járulékok:


1.794.000.-Ftdologi kiadások:

17.058.00.-Ftellátottak pénzbeli juttatásai:


1.041.000.-Ftegyéb működési célú kiadások:


14.855.000.-Ft


felhalmozási kiadás:


18.345.000.-Ft


ebből:

beruházás

318.000.-Ftfelújítás

17.627.000.-Ftlakástámogatás

400.000.-Ft

finanszírozási kiadás

10.519.000.-Ft
ebből:

hosszúlejáratú hitel törlesztése

10.013.000.-Ftállamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

506.000.-Ft

Kiadások összesen

71.897.000.-Ft
2. §


Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


3. §


(1) Az 1. §-ban megállapított bevételei előirányzatokat forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
4. §


(1) Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(2) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(3) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(4) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a rendelet 7. melléklete tartalmazza.5.§.(1)Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az

a.) működési bevételek és működési kiadások egyenlege 1.192 e Ft hiány,

b.) Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 6.033 e Ft hiány

(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti hiány finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.192 e Ft

(3) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti hiány finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.033 e Ft6.§.


A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3.§.(1) bekezdése szerinti  adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.


7. §.


Az önkormányzat 2015. évi létszám előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza.
7/A.§.


A költségvetés általános és céltartalékát a 9. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. §


A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


9. §


A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2015. december 31-i hatállyal dönt.10. §


(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


11. §


Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.


12. §


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa. 


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.


(3)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.


(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.


(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.3. Záró rendelkezések


13. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától alkalmazni kell.    Vámoscsalád, 2015. február 19.

                                             Németh Imre                                            dr. Husz Norina

                                             polgármester                                                   jegyző             Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
8.7 KB
8. melléklet
11.16 KB
5. melléklet
11.6 KB
6. melléklet
11.83 KB
2. melléklet
54.5 KB
3. melléklet
9.21 KB
4. melléklet
64.5 KB
7.melléklet
11.24 KB
9.melléklet
9.25 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!