nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 -tól
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete
a falugondnoki szolgáltatásról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében, valamint a 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1. § Herencsény Község Önkormányzata e rendelet hatályba lépésével, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 57. § (1) bekezdés a) pontja szerinti falugondnoki szolgáltatást nyújt.


2. § A falugondnoki szolgáltatást az Szt. 115/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján térítésmentesen kell biztosítani.


2. A falugondnoki szolgáltatás alapfeladatai


3. § Herencsény Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 39. § (1) bekezdése értelmében a falugondnoki szolgáltatáson keresztül az alábbi közvetlen, személyes szolgáltatásokat látja el:


a) a közreműködés

aa) az étkeztetésben,

ab) a házi segítségnyújtásban,

ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;


b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,

bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;


c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így

ca) az óvodába, iskolába szállítás,

cb) az egyéb gyermekszállítás.


3. A falugondnoki szolgáltatás kiegészítő feladatai, lakossági szolgáltatások


4. § Herencsény Község Önkormányzata az SzCsM rendelet 39. § (2) bekezdése értelmében a falugondnoki szolgáltatáson keresztül az alábbi kiegészítő feladatokat, lakossági szolgáltatásokat látja el:


  1. a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
  2. az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
  3. az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve 3. § a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.


4. A falugondnoki szolgáltatás önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások


5. § Herencsény Község Önkormányzata az SzCsM rendelet 39. § (3) bekezdése értelmében a falugondnoki szolgáltatáson keresztül az alábbi önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat látja el:


  1. az ételszállítás önkormányzati intézménybe,
  2. az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
  3. a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.


5. A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele és megszüntetése


6. § A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele önkéntes, amelyet szóban vagy írásban kell a falugondnoknál vagy a polgármesternél előterjeszteni az igénybevételt megelőző egy nappal.


7. § A falugondnoki szolgáltatásra való jogosultság megszűnik


  1. az ellátott halálával
  2. az ellátás lemondásával


6. Záró rendelkezések


8. § E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!