nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 31.) Ör. sz. rendelete
Hatályos:2014-02-01 - 2015-12-31
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 31.) Ör. sz. rendelete
a civil szervezetek támogatási rendjéről

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésben meghatározott jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának elősegítése és az önkormányzattal való jó együttműködés előmozdítása, figyelemmel a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásaira is.

(2) Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek munkáját, amelynek eredményeként a helyi közösség kulturális, művelődési, sport és szabadidős lehetőségei teljesedhetnek ki.

(3) Az önkormányzat az (1) és (2) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek számára jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett költségvetéséből pénzügyi támogatást biztosít.

(4) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében állapítja meg.


Értelmező rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:

1. a civil szervezet működésével kapcsolatos költségek:

a) anyagköltségek

aa) üzemanyagköltségek,

ab) formaruha, sportruházat, cipő, sportszerek,

ac) nyomtatvány, irodaszer,

b) posta, kommunikációs költségek: internet és közbiztonság érdekében használt telefonok,

c) plakátok, szórólapok előállításának költségei, hirdetési díj,

d) helyiségek bérleti díja, lízing díj,

e) bankköltség, biztosítás.

f) étkezési-, utazási- és szállásköltség,

g) szövetségi tagdíj, nevezési díj, játékvezetői díj, belépőjegyek,

h) játékengedély, igazolás, sportorvosi vizsgálati díjak,

i) kis értékű eszközök vásárlása,

j) a civil szervezet működésével összefüggő egyéb szolgáltatás költsége.

2. civil szervezet: a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt kivételével -, valamint alapítvány.

3. civil szervezet alapdokumentumai: létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat), bejegyző bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés.

4. közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési választáson történő jelöltállítás, polgármester jelölése.

5. számla: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak mind formailag, mind tartamilag megfelelő, a támogatott képviseletére jogosult személy teljesítését igazoló nyilatkozatával ellátott számla.


A rendelet hatálya

3. §

(1) A rendelet hatálya alá tartoznak az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek (civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – párt kivételével -, valamint alapítvány).

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt bármely szervezet akkor tartozik e rendelet hatálya alá, ha az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelel:

a) bejegyzett székhelyük Ebes Községi Önkormányzat közigazgatási területén van,

b) tevékenységét kizárólag, vagy elsősorban Ebes Községi Önkormányzat lakosainak érdekében végzik,

c) a civil szervezetet a bíróság a tárgyévet megelőzően legalább egy évvel nyilvántartásba vette és a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen végzi,

d) a szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete és működése pártoktól független,

e) köztartozása, valamint az Önkormányzat felé fennálló tartozása nincs, és erről a pályázat beadásakor nyilatkozik.


Támogatási célok

4. §

(1) Az Önkormányzat által támogatott célok:

a) a szervezet működésének, alapfeladatai és közhasznú feladatai ellátásának elősegítése,

b) egészséges életmódra nevelés,

c) kulturális tevékenység,

d.) művelődési, művészeti tevékenység elősegítése,

d) közbiztonság,

e) sport.

(2) Nem adható támogatás:

a) üzleti és gazdasági haszonszerző tevékenység elősegítéséhez,

b) olyan szervezetnek, amely közvetlen politikai tevékenységet (párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a helyi, megyei önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, valamint a polgármester jelölése) folytat, illetve pártot közvetlen támogatásban részesít,

c) olyan szervezetnek, amely az előző évi önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó beszámolási kötelezettségét határidőre nem teljesítette.A pályázati kiírás

5. §

(1) A pályázati kiírást a Képviselő-testület legkésőbb február 15. napjáig közzéteszi a hivatalos hirdető tábláján, továbbá a www.ebes.hu honlapon, valamint a február hónapban megjelenő Ebesi Hírlap újságban

(2) Pályázatok benyújtására az első félévre vonatkozóan 2013. március 15. napjáig, míg a második félévre vonatkozóan június 15. napjáig van lehetőség.

A pályázati támogatási rendszer pénzügyi fedezete

6.§

A civil szervezetek támogatására fordítható éves keretösszeget a képviselő-testület a tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg, Civil Támogatási Alap elnevezéssel.


A pályázat kötelező tartalmi elemei

7. §

A benyújtott pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell, hogy milyen esemény(ek)hez kéri a civil szervezet a támogatást, a rendezvény(ek) tervezett programját, továbbá a rendezvény(ek) pénzügyi tervét, ezen belül az igényelt támogatás összegét.


A pályázatokról való döntés

8. §

(1) A beérkezett pályázatokról a képviselő-testület dönt a március és június hónapi – az éves munkaterv szerinti - képviselő-testületi ülésén.

(2) A beérkezett pályázatokat a képviselő-testületi döntés előtt szakmai szempontból a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Turisztikai, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, míg pénzügyi szempontból a Pénzügyi Bizottság véleményezi.


A pályázatok elbírálásának szempontrendszere

9. §


(1) A pályázat elbírálásának szempontjai:

a) a civil szervezet a település rendezvényein milyen formában vesz részt,

b) a valóságos működés bemutatása, alátámasztása, az elért eredmények,

c) a civil szervezet taglétszáma, a taglétszámon belül az ebesi lakosok aránya,

d) a tervezett rendezvények száma, programja, résztvevők száma,

e) programszervezés esetén rendelkezik-e önerővel, egyéb szponzori támogatással a szervezet,

f) a támogatási cél hogyan illeszkedik az önkormányzat feladatellátásához.

(2) A pályázathoz csatolandó mellékletek:

a) a szervezet létesítő okiratának másolata,

b) a szervezet bírósági bejegyzésének másolata

c) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a képviselő nyilatkozata,

d) a szervezet előző évi számviteli beszámolójának másolata,

e) köztartozás mentességet igazoló állami és helyi adóhatósági igazolás,

f) szakmai program és pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozósan,

g) szervezet működésének, rendezvényeinek, taglétszámának bemutatása,

h.) 30 napnál nem régebbi, a nyilvántartó szerv által kiállított hivatalos igazolás a civil szervezet alapadatairól, képviselőjéről.


A pályázatok benyújtása

10. §

(1) A pályázatot zárt borítékban, egy példányban, a képviselő-testülethez címezve kell benyújtani az 5. § (2) bekezdésében meghatározott határidőig személyesen, vagy postai úton. Benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.


A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása

11. §

(1) A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás kifizetésére a szerződés aláírását követően kerül sor a támogatási szerződésben foglaltak szerint.


(2) Amennyiben a támogatás odaítélését és a szerződéskötést követően megállapítást nyer, hogy a támogatott nem jogosult a támogatás igénybevételére, úgy köteles a támogatás teljes összegét – a támogatási összeg átutalása napjától számítva – a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével növelt összegben az Önkormányzat számlájára visszafizetni legkésőbb a tárgyévet követő év március 30. napjáig.

(3) A támogatási összeg kizárólag az igényelt és támogatási szerződésben rögzített célra használható fel a tárgyév végéig.

(4) A támogatott az elnyert támogatási összeggel a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles elszámolni, valamint a megvalósulásról szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni.

(5) A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni az 1. melléklet szerinti adattartalommal. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „……Ft ………….számú szerződés Ebes Községi Önkormányzattal kötött szerződés terhére elszámolva,” majd el kell látni a képviselő aláírásával, dátummal. A számlákat ezt követően le kell másolni és a másolatokra rá kell írni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.”, valamint el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal.


Záró rendelkezések

12. §

(1) E rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait elsőként a 2014. évi támogatások odaítélésénél kell alkalmazni.Ebes, 2014. január 24.
                        Szabóné Karsai Mária s. k.                            Dr. Hajdu Miklós s. k.

                               polgármester                                                     jegyző

                                                                                   


A rendelet kihirdetve:

Ebes, 2014. január 31.
                                                                                    Dr. Hajdu Miklós

                                                                                             jegyző


1. mellékletBizonylat összesítőBizonylat

sorszáma

Bizonylat

kiállításának

kelte

Bizonylat

kiállítója

Bizonylat

tartalma


Bizonylat

bruttó

végösszege
Dátum: ………………………, 20……………………………

A képviselő aláírása:


…………………………………………..

Szerkesztés...


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!