nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-28 -tól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) Önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. A rendelet hatálya


  1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
  2. § Az Önkormányzat költségvetési szerve

II. A költségvetés bevételei és kiadásai


3. § Kulcs Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

            1.) Bevételi főösszegét                                                          759,928 e Ft-ban,

                   ebből:

       a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét      172,404  e Ft-ban,


b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét               43,587 e Ft-ban,

                   ebből:

                        ba) elkülönített állami pénzalapból                              13,389  e Ft-ban,

                        bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból               29,479  e Ft-ban,

                        bc) egyéb fejezeti kezelésű                                               719  e Ft-ban, 

                       

c) a közhatalmi bevételek összegét                                          109,259 e Ft-ban,

            ebből:

            ca) helyi adók                                                                           107,867  e Ft-ban,

            cb) átengedett központi adók                                                0  e Ft-ban,

            cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek    1,392 e Ft-ban,


d) az intézményi működési bevételek összegét                        14,238 e Ft-ban,


e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét              274,209  e Ft-ban,

           

f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét                            5,347 e Ft-ban 

           ebből:

           fa) háztartásoktól átvett                                                           1,577 e Ft

                       

       g) a kölcsönök összegét                                                                       310  e Ft-ban,

                   ebből:

                   fa) háztartásoknak nyújtott kölcsönök visszatérülése                           310 e Ft-ban


       h) előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege               133,951 e Ft-ban           


  1. államháztartáson belüli megelőlegezések                              6,398 e Ft-ban


j)  betét lekötés                                                                                         0 e Ft-ban


      k) felhalmozási saját bevételek összegét                                              225 e Ft-ban


  állapítja meg.


            2.) Kiadási főösszegét                                                                      613,482  e Ft-ban,

                       

           Ebből:                                                                                                

            a)  a Működési költségvetés összegét                                             348,908  e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                              43,749 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                 12,144  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  140,647 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                   152,368 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 138,424 e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét                                                                          8,002 e Ft-ban,

adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét                                                                  5,942 e Ft-ban,


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                           260,741 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                          258,607 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                2,134 e Ft-ban,

                                   

            c) a kölcsönök összegét                                                                         3,833 e Ft-ban,

            ebből

                        ca) a kölcsönök nyújtása összegét                                                 500 e Ft-ban,

                        cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét                      3,333 e Ft-ban,


            d) a betét feloldás összegét                                                                           0 e Ft-ban,


állapítja meg.


4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                    63,283    e Ft-ban,

                   Ebből:


       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                          55,419  e Ft-ban,


b) a közhatalmi bevételek összegét                                                             0 e Ft-ban,

            ebből:

            ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel                                            0 e Ft-ban,

           

c) az intézményi működési bevételek összegét                                   5,912 e Ft-ban,


d) az előző év költségvetési maradványának felhasználása összegét   1,952 e Ft-ban,


e) tárgyi eszköz értékestés bevételét                                                          0 e Ft-ban,

      

                  

            2.) Kiadási főösszegét                                                                      61,785  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               61,132 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                            38,525  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                  9,528  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  13,079  e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a kamat kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                  653 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                 653 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         0  e Ft-ban,

                        ebből:

                                    bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                       0  e Ft-ban,

                                   

            állapítja meg.


5. § Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                       86,528   e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                           83,005  e Ft-ban,


b) az intézményi működési bevételek összegét                                    2,697   e Ft-ban,


c) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét                         826   e Ft-ban


            2.) Kiadási főösszegét                                                                      86,308 e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                    85,856 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                 55,887  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                    15,685  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                      14,284 e Ft-ban,

                       ad)  egyéb működési kiadások összegét                                            0   e Ft-ban

                       

b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                                452 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                   452 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         0  e Ft-ban,

                        ebből:

                                    bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                      0  e Ft-ban,

                                   

            állapítja meg.6. §  (1) Az önkormányzat záró pénzkészlete: 118,259 e Ft

        (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlaglétszáma:

              a.) Önkormányzat: 14 fő

              b.) Polgármesteri Hivatal: 10 fő

              c.) Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 20 fő

              d.) Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma: 12 fő7. §  Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.


8. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek alakulását feladatonként és tevékenységenként a 2. melléklet tartalmazza.


9. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak alakulását feladatonként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.


10. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.


11. § A pénzeszközök változásait az 5. melléklet tartalmazza.


12. § A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.


13. § A 2016. évi állami normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 7. melléklet tartalmazza.


14. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 8. melléklet tartalmazza.


15. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei eredmény-kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.


16. § A 2016. évi egyszerűsített mérleget a 10. melléklet tartalmazza.


III. Pénzmaradvány, eredmény


17. § Kulcs Községi Önkormányzatnak 2016. évben 148,164 e Ft költségvetési maradványa keletkezett, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 96,736 e Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradványának összege 51,428 e Ft, melyet a Képviselő-testület működési célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.


IV. Az Önkormányzat vagyona


18. § Kulcs Községi Önkormányzat éves költségvetési beszámoló szerint vagyona 2016. december 31. napján 2,464,906 e Ft volt, melynek részletezését a 12.  melléklet tartalmazza.


V. Záró rendelkezések19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kulcs Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.25) számú Önkormányzati rendelet.

Jobb Gyula                                                                                        Dr. Árva Helga

polgármester                                                                                           jegyző

Kihirdetési záradék:


A rendeletet kihirdettem 2017. április 27. napján.

Dr. Árva Helga

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
75 KB
2.melléket
70 KB
3.melléklet
61 KB
4.melléklet
38.5 KB
5.melléklet
31 KB
6.melléklet
26.5 KB
7.a.melléklet
36.5 KB
7.b.melléklet
34 KB
8.melléklet
27 KB
9.melléklet
41.5 KB
10.melléklet
38 KB
11.melléklet
45.5 KB
12.melléklet
43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!