nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2017-02-23 - 2017-12-04
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐLGyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározottakat figyelembe véve a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §


A rendelet hatálya kiterjed

 1. a Képviselő-testület és annak bizottságaira,
 2. a Képviselő-testület által alapított, az irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervre,
 3. a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire
 4. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által működtetett köznevelési intézmény kapcsán az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására.


A költségvetés fő gazdasági mutatói

2. §


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének


 1. mérlegfőösszegét                     299 606 495 Ft-ban
 2. folyó évi bevételeit                    223 187 254 Ft-ban
 3. folyó évi kiadásait                      299 606 495 Ft-ban
 4. folyó évi költségvetési hiányát     76 419 241  Ft-ban

         határozza meg az 1. melléklet részletezése szerint.


 1. A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel, az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1/C melléklet szerinti részletezéssel határozza meg.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi elemi költségvetésének


 1. mérlegfőösszegét                        268 231 571 Ft-ban
 2. folyó évi bevételeit                       194 187 254 Ft-ban
 3. folyó évi kiadásait                         268 231 571 Ft-ban
 4. folyó évi költségvetési hiányát        74 044 317 Ft-ban

         határozza meg az 1/A. melléklet részletezése szerint.


 1. A Képviselőtestület a Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ 2017. évi elemi költségvetésének


 1. mérlegfőösszegét                        92 458 296 Ft-ban
 2. folyó évi bevételeit                       90 083 372 Ft-ban
 3. folyó évi kiadásait                         92 458 296 Ft-ban
 4. folyó évi költségvetési hiányát        2 374 924 Ft-ban

határozza meg az 1/B melléklet részletezése szerint


Az Önkormányzat bevételei


3. §


 1. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. melléklet, ezen belül a központi költségvetésből kapott központi támogatásokat a 2/A. melléklet tartalmazza.

                                                                                                                                                               

 1. A tárgy évi költségvetési hiány pótlására a 2016. évi 76 419 241 forint pénzmaradvány összegét a 2017. évi költségvetési hiány belső finanszírozására ( 1. számú melléklet VII. pontja ) az alábbiak szerint veszi igénybe az önkormányzat
a)      Működési célra 25 523 380 Ft,
b)      Fejlesztési célra 50 895 861 Ft.
 1. A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és egyéb bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.


Az Önkormányzat kiadásai


4. §


 1.  A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szerv kiadásait előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.


 1. A Képviselő-testület a 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.


 1. A Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. számú mellékletben állapítja meg, míg a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist a 6. mellékletben határozza meg.


 1. A Képviselő-testület a 2017. évre vonatkozóan a költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeit évenkénti bontásban a 8. melléklet mutatja be.


 1. A Képviselőtestület a 2017. évi költségvetésben biztosított közvetett támogatások előirányzatát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


Az Önkormányzat létszám-előirányzatai


5. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2017. évi létszám-előirányzatát a 4. mellékletben részletezettek alapján határozza meg.


Tartalék


6. §


A Képviselő-testület, az évközben esetlegesen felszabaduló pénzeszközöket javasolja tartalékként kezelni a költségvetési hiány mérséklésére, illetve csökkentésére. A tartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.


                               A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


7. §


(1)          A költségvetési szervek az éves költségvetésüket:

 1. az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett
 2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
 3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.


 1. A költségvetés végrehajtása során az Önkormányzat által közvetlenül ellátott feladatok tekintetében, melyekre a Képviselő-testület költségvetési szervet nem alapított az (1) , (4), (5) és (9) bekezdések tekintetében a költségvetési szerv vezetője alatt a polgármestert is érteni kell.


 1. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.


 1. A költségvetési szerv köteles – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.


 1. A költségvetési szervek az Áht. rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.


 1. A költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. A költségvetési szerv egy költségvetési számlával, pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló alszámlával/alszámlákkal rendelkezhet. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan az OEP-től kapott támogatásokat külön alszámlán kell nyilvántartani.  A költségvetési szerv a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.


 1. A költségvetési szervek készpénzforgalmukat saját házipénztárból bonyolítják.


 1. A költségvetési szervnél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik. A költségvetési szerv vezetője kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amelyről köteles haladéktalanul a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltségét a kötelezettségvállalás dokumentuma egy példányának megküldésével tájékoztatni.


 1. A Költségvetési szerv a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat.


 1. A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.


 1. Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek. Amennyiben a fejlesztési célok megvalósítása csak adósságot keletkeztető ügyletek igénybevételével valósítható meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-ában foglalt esetekben a kötelezettségvállalás előtt meg kell kérni a Kormány nevében eljáró szerv előzetes hozzájárulását.

 1. Azon költségvetési szerv, amely 2017-ben feladatai ellátásához kapcsolódóan az Önkormányzat állami hozzájárulásban részesül, köteles ezeket a bevételeket a jogszabályban meghatározott célra felhasználni, s azzal az Önkormányzat felé 2018. január 31-ig elszámolni.


 1. Az egységes költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az államháztartási törvény és a végrehajtásáról rendelkező rendeletek, valamint a számviteli törvény előírásának megfelelően a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltsége végzi.


 1. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltsége a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer keretének megfelelően köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.


Személyi és egyéb juttatások


8. §


 1. A Képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét 2017. évben Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 6. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékek alapján, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum figyelembe vételével határozza meg.


 1. A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 69. §-ában rögzített minimumban állapítja meg.


 1. Nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék.


 1. A nem közoktatási feladatot ellátó közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés mértéke 2017. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a, mely kizárólag teljesítményösztönzésre szolgáló keret felhasználásról (kereset-kiegészítés) 2017. november 30-ig a polgármester, mint az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult döntetni.


 1. A Képviselőtestület a közalkalmazottat és az Mt. szerint foglalkoztatott munkavállalót – ide nem értve a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalót- megillető munkaruha juttatás éves összegét egy munkavállalóra vetítve 22.000 Ft.


 1. Az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott nevére szóló, vagy teljes körű rendelkezési jogosultsággal bíró lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5-éig – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön. A számlavezetéssel kapcsolatos költségekhez az önkormányzat a költségvetési törvény 59. § (5) bekezdésében megállapított havi 1000 forint költséget megtéríti a foglalkoztatottak részére.


 1. A Képviselők tiszteletdíját az érintett által megválasztott nevére szóló, vagy teljes körű rendelkezési jogosultsággal bíró lakossági folyószámlára utalással történik. A tiszteletdíj átutalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgy hónapot követő hó 5-éig – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön.


9. §


 1. Az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott és a Képviselő-testület által alapított önállóan működő költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a béren kívüli juttatás és egyes meghatározott juttatás 2017. évi mértékét nettó 178 000 Ft-ban állapítja meg.
 2. Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2017-ben legfeljebb egyszer, 2017. július 1-ig módosíthatja.


 1. A foglalkoztatott az (1) bekezdésben meghatározott mértékig a (2) bekezdésben rögzített módon az személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70-71. §-ában meghatározott juttatások közül választhat.


(5)    Nem jogosult cafetéria, illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amelykor illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.


(6) Az egyes intézményi kollektív szerződések csak az (1)-(6) bekezdésben rögzített korlátozással köthetők, illetve módosíthatók.


10. §


 1.  Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2017. évre 600.000 Ft fizetési előleget állapít meg. Fizetési előleg felvételére köztisztviselő és közalkalmazott jogosult. A keret felhasználásáról a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltsége nyilvántartást vezet.
 2. Az egy munkavállalónak kifizethető fizetési előleg évente legfeljebb 60.000 Ft lehet.
 3. Az összeg személyenkénti elbírálásáról a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető dönt a polgármester egyetértése mellett.
 4. A fizetési előleget a munkavállaló a költségvetési éven belül egyenlő részletekben, legfeljebb 6 hónap alatt köteles visszafizetni.Előirányzat felhasználás módosítás


11. §


 1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek elemi költségvetésében meghatározott előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
 2. Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
 3. A saját hatáskörű előirányzat-módosítás önkormányzati támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem az azt követő év(ek)ben nem járhat.
 4. A személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többletfeladatok esetén lehet növelni.
 5. A személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a pénzmaradvány jóváhagyása után jogosult.


Nevesített hatáskörök


12. §


 1. Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatának terhére összesen 500 ezer forintig átruházott hatáskörben a polgármester vállalhat kötelezettséget. A tartalék felhasználásáról a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselőket. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
 2. Az adósságot keletkezető jogügyletek, valamint a fejlesztési célú hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
 3. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési bevételi többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
 4. Az (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.


(6)   A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a tartalék terhére történő kötelezettségvállalás.


(7)    A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.Záró rendelkezések


13. §


 1. A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
 2. A 2017. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1-9. melléklet
175.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!