nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
2/2017 (III.9..)
Hatályos:2017-03-09 - 2017-12-30
2/2017 (III.9..)
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (III.09.) önkormányzati rendelete Vérteskethely Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2017. (III.09.) önkormányzati rendelete

Vérteskethely Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.A költségvetés bevételei és kiadásai


1.§ (1) Vérteskethely Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2017. évi költségvetésének


            a.) bevételi főösszegét                       41.261.324,-Ft-ban


            b.) kiadási főösszegét                        41.261.324,-Ft-ban állapítja meg.


(2)   A költségvetési bevételi főösszegen belül

 a működési célú költségvetési bevételeket                    41.261.324 Ft-ban

           

ezen belül:

a)      az államháztartáson belülről származó

működési célú támogatások összegét                       30.147.082Ft-ban

b)      közhatalmi bevételeket                                               9.100.000Ft-ban

c)                  működési bevételeket                                                   2.014.242Ft-ban

d)     működési célra átvett pénzeszközök összegét                          0 Ft-ban

állapítja meg.


(3)   A költségvetési bevételi főösszegen belül

a felhalmozási célú költségvetési bevételeket                      0 Ft-ban

állapítja meg.

           

(4)   A költségvetési kiadási főösszegen belül

            a működési jellegű költségvetési kiadások összegét             41.161.324Ft-ban


            ezen belül:

            a) személyi juttatás összegét                                     14.573.119Ft-ban

            b) járulékok összegét                                                   2.362.209Ft-ban

            c) dologi kiadások összegét                                      17.154.732Ft-ban                               d) ellátottak pénzbeli juttatásait                                  4.150.000Ft-ban

            e) egyéb működési célú kiadást                                  2.921.264Ft-ban

                 ebből: általános tartalék                                       179.137Ft


            állapítja meg.

                                               
(5)   A költségvetési kiadások főösszegén belül a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét                                                    100.000Ft-ban

ebből:

a)      beruházás összesen                                                         0 Ft-ban

b)      felújítás összesen                                                            0 Ft-ban

c)      egyéb felhalmozási célú kiadás                            100.000Ft-ban

ebből: céltartalék                                                     100.000Ft

                  állapítja meg.(6)   költségvetés bevételi főösszegén belül

a finanszírozási bevételek főösszegét                         0 Ft-ban


            ezen belül a belföldi finanszírozás bevételeit                         0 Ft-ban

            ebből: hitel,kölcsöntörlesztés.                                                 0 Ft-ban

                        maradvány igénybevétele                                           0 Ft-ban

                        irányítószervi támogatás                                            0 Ft-ban


(7)   költségvetés kiadási főösszegén belül

a finanszírozási kiadások főösszegét                          0 Ft-ban


            ezen belül  a belföldi finanszírozás kiadásait                          0 Ft-ban       

                                   ebből: irányítószervi támogatást                      0 Ft-ban


hagyja jóvá.   

                       


2.§ (1) A helyi  önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


(2)    A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.


(3)    A költségvetési hiány belső finanszírozását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.


(4)    A költségvetési hiány külső finanszírozását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.


(5)     A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) . 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, az 5. melléklet tartalmazza.


(6)    A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.


(7)    Az Önkormányzat 2017 .évi felhalmozási kiadásait a 7.  melléklet tartalmazza.


(8)    Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.3.§  Az Önkormányzat 2017 .évi tervezett tartalékát 279.137,-Ft-ban állapítja meg, melyet a

 8.  melléklet tartalmaz.


4. § A polgármester 100.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.
2. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai5.§  A helyi önkormányzat  bankszámlavezető pénzintézete a Pannon Takarék Bank Zrt kisbéri kirendeltsége.


6.§  Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételek növelése érdekében elrendeli a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kintlévőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben célellenőrzések lefolytatását.


7.§ (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:

a)      Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2017. évi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint;

b)      Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel;

(2) A pályázatok benyújtásáról a képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.


8.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2017. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.


(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.


(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.


9.§ A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.

3.Záró rendelkezések10.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
Tóth János                                                                             Dr. Cserhalmi Antal

polgármester                                                                                     jegyző


Rendelet kihirdetve:2017. március 09.
Dr. Cserhalmi Antal

          jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
20.81 KB
2-9 sz. melléklet
23.4 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!