nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (VII. 5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-06 -tól
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (VII. 5.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. § (1) Fertőhomok község közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési koncepció (továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégia (továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv (továbbiakban: kézikönyv), településképi rendelet készítése és módosítása során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a szerinti partnerségi egyeztetés az e rendeletben foglalt szabályok szerint történik.

(2) A koncepciót, a stratégiát, a településrendezési eszközöket, a kézikönyvet és a településképi rendeletet a polgármester egyezteti a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházközséggel (a továbbiakban: partnerek).


2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


2. § (1) A polgármester a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet tekintetében a társadalmi bevonás keretében a (3) bekezdés szerint tájékoztatja a partnereket (előzetes tájékoztató), de legalább

a) az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján,

b) az önkormányzati honlapon,

c) lakossági fórumon.

(2) A polgármester az elkészült koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi rendelet tekintetében – a széleskörű nyilvánosság biztosításával – partnerségi véleményezésre bocsátja a (3) bekezdés szerint (munkaközi tájékoztató), de legalább

a) az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján,

b) az önkormányzati honlapon,

c) lakossági fórumon

ismerteti annak tartalmát.

(3) A koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítésénél, módosításánál a (1) és (2) bekezdésben foglalt minimális tájékoztatási forma a következő:

a) az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási követelményeket a kézikönyv, a településképi rendelet készítésénél, módosításánál, a koncepció, stratégia készítésénél valamint a településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítésénél, módosításánál teljeskörűen,

b) a (2) bekezdésben foglalt követelményeket

- a koncepció és stratégia készítésénél teljeskörűen, módosításánál a (2) bekezdés b) pontja szerinti módon,

- a településrendezési eszközök teljes eljárásban vagy egyszerűsített eljárásban történő készítésénél, módosításánál a véleményezési szakaszban teljeskörűen,

- a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásában történő készítésénél, módosításánál a végső véleményezési szakasz kezdeményezése előtt a partnerekkel történő véleményeztetés során teljeskörűen, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés b) pontban foglalt esetben a (2) bekezdés b) pontja szerinti módon,

- a településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő módosításánál a záró vélemény megkérése előtt a (2) bekezdés b) pontja szerint módon,

- kézikönyv, településképi rendelet készítésénél, módosításánál teljeskörűen

kell teljesíteni.

(4) Ha a (3) bekezdés szerint van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az elkészült tervezetet a (3) bekezdés szerint a hirdetőfelületen, honlapon meg kell jeleníteni.


3. A partnerségi észrevételek, javaslatok közlésének és nyilvántartásának rendje


3. § (1) A koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítéséről vagy módosításáról a partnerek az előzetes tájékoztatóval és az elkészült tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket

a) a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül – kivéve, ha rendelet ennél hosszabb határidőt állapít meg –,

b) ha a 2.§ (3) bekezdés szerint nincs lakossági fórum, a 2.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti közzétételtől számított 8 napon belül

lehet papír alapon vagy elektronikusan, a tájékoztatóban közzétett címeken megtenni.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az észrevétel, javaslat önkormányzathoz történő beérkezésének idejét kell a határidő szempontjából megtartottnak tekinteni.

(3) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat iktatást követően az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.4. A partnerségi észrevételek, javaslatok dokumentálásának rendje


4. § (1) A határidőben beérkezett észrevételeket és javaslatokat az önkormányzati főépítész megvizsgálja, valamint megküldi a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszköz, települési arculati kézikönyv vagy településképi rendelet készítésével megbízott tervezőnek, aki szakmai álláspontjáról az önkormányzati főépítészt írásban tájékoztatja.

(2) Az önkormányzati főépítész a tervezői szakmai vélemény figyelembe vételével valamennyi érdemi észrevételre, javaslatra választervezetet állít össze.

(3) Az észrevételek, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell.

(4) Az el nem fogadott észrevételeket, javaslatokat azok indokolásával együtt a polgármester közzéteszi az önkormányzati honlapon.


5. A nyilvánosságot biztosító intézkedések


5. § (1) Az elfogadott koncepciót, stratégiát, településrendezési eszközt, települési arculati kézikönyvet és településképi rendeletet a kihirdetését követő 15 napon belül a polgármester közzéteszi az önkormányzati honlapon.

(2) A közzétételről az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzati honlapon tájékoztatja a partnereket.6. Záró rendelkezések


6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletet a hatálybalépését követően indult koncepció, stratégia, településrendezési eszközök készítésére és módosítására irányuló eljárás során, továbbá a kézikönyv és településképi rendelet készítésére és módosítására irányuló – jelen rendelet hatálybalépésekor már megkezdődött - eljárás során kell alkalmazni.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!