nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (V.30.)
Hatályos:2016-06-06 -tól
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (V.30.)
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék szállításával, kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Egységes szerkezetben a 8/2016. (VI.02) önkormányzati rendelet módosításával

Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:


I. fejezet

Általános rendelkezések


1.§ (1) Pusztamérges Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési folyékony hulladék, befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére, kezelésére fenntartott helyi közszolgáltatást igénybevételéről (a továbbiakban: Közszolgáltatás).


(2) A Közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, az épített és természeti környezet védelme.


2.§ (1) E rendelet személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő azon ingatlanok tulajdonosaira, használóira, természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban: ingatlantulajdonos), mely ingatlanokon keletkező folyékony hulladék nem közművel összegyűjtött.


(2) E rendelet tárgyi hatálya

a) kiterjed a települési folyékony hulladék, a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz, lakossági folyékony hulladék (a továbbiakban együtt: települési folyékony hulladék);

b) nem terjed ki egyéb jogszabályok alapján az emberre és a környezetre veszélyes hulladékok, szennyvizek, szennyvíziszapok begyűjtésére, szállítására és kezelésére.


3.§ (1)[1] A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást a Kelebia Kft. (székhelye: 6723 Kelebia, József A. u. 85., statisztikai számjele: 11420756-4100-113-03, KÜJ azonosító: 101 946 135, KTJ azonosító: 100 596 824) látja el, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35600/3470-31/2016. ált. számú kijelölő határozata alapján, 2016. május 30. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2017. május 30. napjáig. Az ártalmatlanítás céljából kijelölt átadási hely: Pusztamérges, 0384/78. és 0384/79. hrsz. alatt található szennyvíztisztító telep.


(2) A közművel nem összegyűjtött települési folyékony hulladék begyűjtésére a Szolgáltató jogosult, valamint az a beszállító, akivel a Szolgáltató előzetesen erre szerződést köt.


II. fejezet

Az Ingatlantulajdonos és a Szolgáltató jogai és kötelezettségei


4. § (1) Az ingatlantulajdonos alapvető kötelessége, hogy

a) A települési folyékony hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa.

b) Az ingatlanon keletkező, vagy onnan származó, az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmények, berendezések ürítéséből származó, a befogadóba nem vezetett települési folyékony hulladékot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján gyűjteni, a keletkezés tényét, a Közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékot a Szolgáltatónak bejelenteni.

c) A települési folyékony hulladékot úgy kezelje, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

d) Az összegyűjtött települési folyékony hulladék tekintetében köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot a Szolgáltatónak átadni és az e rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni.

e) A Közszolgáltatás megfelelő rendszerességű igénybevételére, az elszállításhoz szükséges feltételek biztosítására.


(2) Az ingatlantulajdonos alapvető joga a Közszolgáltatás e rendeletben foglaltak alapján történő igénybevétele.5.§ (1) A Szolgáltató köteles:

a) A települési folyékony hulladék elhelyezésére kijelölt szennyvíztisztító telep üzemeltetési feladatait (telep működtetése, karbantartás, tisztítás megszervezése, irányítása, elvégzése, nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások megtétele) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján ellátni.

b) A települési folyékony hulladék beszállítását, befogadását, kezelését, az ártalmatlanításra történő átadását, ártalmatlanítását a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően rendszeresen ellátni.

c) A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a települési folyékony hulladék fogadási-, kezelési- és szállítási díjának meghatározásához szükséges díjkalkulációt elkészíteni és azt Pusztamérges Községi Önkormányzat részére eljuttatni a tervezett határnap megjelölésével.

d) Az elvégzett Szolgáltatásért fizetendő - e Rendeletben meghatározott díjak alapján - számlák elkészítése, a díjak beszedése, az elszámolás.


(2) A Szolgáltatónak joga van:

a) A települési folyékony hulladék beszállítására a tisztítótelep vonatkozásában időpont kijelölésére.

b) Szerződést kötni a települési folyékony hulladék beszállítására.

c) E Rendeletben meghatározott díjtételek alapján

- a Közszolgáltatásért fizetendő díj Megrendelő felé történő kiszámlázására;

- nem a Szolgáltató által beszállított települési folyékony hulladék  beszállítása esetén a Közszolgáltatásért fizetendő díj beszállító felé történő kiszámlázására.

d) E Rendeletben meghatározott díjtételek alapján a Közszolgáltatásért fizetendő díj beszedésére.III. fejezet

A települési folyékony hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó rendelkezések, a közszolgáltatásért fizetendő díj


6.§ (1) Települési folyékony hulladék beszállítása csak a származási hely adatainak megadásával, a beszállíttató hiteles aláírásával ellátott szállítólevéllel történhet.


(2) A beszállítás csak igazoltan települési folyékony hulladék esetében történhet, az egyéb jogszabályi előírások alapján meghatározott veszélyes hulladék a telepre nem szállítható be.


(3) A települési folyékony hulladék szállítása csak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközzel végezhető, melynek közterületen történő tárolása tilos. A beszállítás során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a települési folyékony hulladék az elszállítás és az elhelyezés során ne szóródjon, környezetterhelést ne idézzen elő.


7.§ A Közszolgáltatásért fizetendő nettó díjak

(1) A települési folyékony hulladék fogadási és kezelési díja 708,7,-Ft/m3.

(2) A Térségi Vízmű-Üzemeltetési Kft. által történő kommunális települési folyékony hulladék elszállítása díja, amelyet az (1) bekezdésben meghatározott díjon túlmenően kell megfizetni:

a) Pusztamérges közigazgatási területén közüzemi ivóvíz hálózatba bekötött vagy beköthető ingatlanok esetén 2.000,-Ft/kiszállás száma.

b) Pusztamérges közigazgatási területén közüzemi ivóvíz hálózattal nem ellátható ingatlanoknál, valamint közigazgatási területen kívül: 2.000,-Ft/kiszállás száma,

ezen felül a kiszállás megtett útjának díja: 390,-Ft/km..

c) A beszállító által fizetendő alapdíj, amelyet a beszállítás mennyiségétől függetlenül kell megfizetni, a települési folyékony hulladék fogadásának alapfeltétele: 1.000,-Ft/hó.


Záró rendelkezések


8. § (1) Ez a rendelet 2013. június 30. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti

a) A települési folyékony hulladék szállításával, kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről szóló 2/2008. (II.28.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 17/2008. (XII.18.), 14/2009. (XII.17.) és a 13/2010. (XII.16.) önkormányzati rendeletek.Pusztamérges, 2013. május 30.         Dr. Papp Sándor sk.                                                                   Fődi Anita sk.

             polgármester                                                                               jegyzőA rendelet kihirdetve: 2013. május 30. 16 óra 50 perc.


                                                                                                            Fődi Anita sk.

                                                                                                                jegyző


E Rendeletnek a módosítással egységes szerkezetben történő kihirdetésének időpontja:

2016. június 2.


Pusztamérges, 2016. június 2.
Erdélyi-Nagy Renáta


aljegyző


[1]

Módosította a 8/2016. (VI.02.) önkormányzati rendelet                                      Hatályos 2016. június 3-tólCsatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
25.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!