nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (II.22..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-01 -tól
Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (II.22..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,a következőket rendeli el:1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai


1. §.

( 1 ) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét:                  247.898 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:                  247.898 ezer forintban állapítja meg.


( 2 ) A költségvetési hiánya 68.275 ezer forint. A hiányt az Önkormányzat előző évek pénzmaradványából fedezi.


2. §. Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.


3. §. Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulását előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 2.,3.,4. melléklet tartalmazza.


4.§ Az Önkormányzat a költségvetési bevételeit a következők szerint határozza meg.


Költségvetési bevételek előirányzata összesen:                                       157.828 eFt

Ebből:5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők

szerint határozza meg:


Működési költségvetési kiadások előirányzata összesen:                            152.308 eFt

Ebből:(2) Az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata összesen:                             71.786 eFt

Ebből:(3)  Tiszagyulaháza község 2016. évi költségvetésének összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) Tiszagyulaháza község 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklet tartalmazza.

(5) Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(7) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2016. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(8) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(9) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2016. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzatát beruházásonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(10) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2016. évi felújítási (felhalmozási) kiadásainak előirányzatát felújításonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza

(11) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának bevételeit és kiadásait bemutató mérleget a 2014-2016 évekre a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(12) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának által adott közvetett támogatások bemutatását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(13) Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának 2016. évi előirányzat-felhasználási tervét a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


6.§. A költségvetés általános tartaléka 2000 eFt


7.§. Az Önkormányzat tervezett pénzmaradványa 68.275 ezer forint, melyet a felhalmozási hiány megszüntetésére kíván fordítani.2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések


8. §

(1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.


(2) A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.


(3) A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:


a) A pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.


b) Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.


c) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


d) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az b) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.


3. Pénzellátás, támogatások folyósítása


9.§ E rendeletben nem szabályozott, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.4. A 2016. évi pénzmaradványokhoz kapcsolódó elvek


10.§

(1) A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások függőtételekkel korrigált különbsége.


(2) A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.


5. Pénz- tőke és hitelműveletek


11.§

(1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.


(2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.


(3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.


(4) Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.5. Záró rendelkezések12. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
Tiszagyulaháza 2016.február 16.


Mikó Zoltán                                                                                     Dr. Kiss Imre

polgármester                                                                                         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
27.06 KB
2. melléklet
25.38 KB
3. melléklet
27.63 KB
4. melléklet
27.02 KB
5. melléklet
13.78 KB
6. melléklet
13.69 KB
7. melléklet
12.35 KB
8. melléklet
15.13 KB
9. melléklet
23.09 KB
10. melléklet
12.17 KB
11. melléklet
15.25 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!