nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 9/2018 (IV.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-01 - 2020-02-29
Tiszacsege Város Önkormányzata 9/2018 (IV.27.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében, továbbá a 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17) Kormány rendeletre, a következőket rendeli el:


I. fejezet 

Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) - (3) bekezdésében meghatározott, e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások ellátási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, valamint az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre.


II. fejezet

Ellátási formák


1. Tiszacsege Város Önkormányzata által biztosított szociális alapszolgáltatások


2. §


(1) Az önkormányzat a településen a szociálisan rászorultak részére a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja a szociális alapszolgáltatás keretén belül:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás


(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szolgáltatást az önkormányzat saját hatáskörben, a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató  (továbbiakban: Szolgáltató) útján biztosítja. A szolgáltatás az önkormányzat székhelyén Tiszacsege, Kossuth u. 5. szám alatt vehető igénybe.2.  A Társulás által fenntartott intézmény útján biztosított szociális alapszolgáltatások


3. §


(1) A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) által biztosított szolgáltatások:

a) családsegítés,

b) idősek nappali ellátása,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

d) közösségi pszichiátriai ellátás,

e) közösségi szenvedélybetegek ellátás.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat Tiszacsege Város Önkormányzata a Társulás alapító tagjaként – a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 6-8. (továbbiakban: Humán Szolgáltató Központ) intézményi keretei között biztosítja a szociálisan rászorulók részére.  


3. Az ellátás igénybevételének módja


4. §


(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.


(2) Az önkormányzat által biztosított ellátás iránti kérelmet szóban vagy írásban a Szolgáltató által biztosított formanyomtatvány (rendelet 1. számú melléklete) kitöltésével lehet előterjeszteni.


(3) Házi segítségnyújtás esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (továbbiakban: Ir.) 1. számú melléklet I. része szerinti „Egészségi állapotra vonatkozó igazolás”-t és a II. része szerint „Jövedelemnyilatkozat”-ot, továbbá a Rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozatot. 


(4) Étkeztetés esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az Ir. 1. számú melléklet I. része szerinti „Egészségi állapotra vonatkozó igazolás”-t és a II. része szerint „Jövedelemnyilatkozat”-ot, továbbá a Rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozatot. 


(5) Az étkeztetés, házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételéről, megszüntetéséről – az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére a polgármester, míg az idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi pszichiátriai ellátás és közösségi szenvedélybetegek ellátás igénybevételéről, megszüntetéséről – az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére a Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője dönt az Ir.- ben meghatározottak szerint.


(6) A családsegítés személyes megkeresésre – külön eljárás nélkül – történik.

(7) Külön eljárás nélkül az ellátást igénylő azonnali ellátásáról kötelezően kell gondoskodni, ha az ellátást igénylő az életét, testi épségét veszélyeztető helyzetben van és annak elhárítása más módon nem lehetséges.


(8) Külön eljárás keretében az alábbi esetekben biztosítható ellátás:

a) az ellátást igénylő időszakosan létfenntartási gondokkal küzd

b) egészségi állapotromlása miatt azonnali ellátása indokolt


(9) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével – az Szt. 94/C. § (2) bekezdésében felsorolt ellátások kivételével – az Szt. 94/C. § (3) bekezdésének megfelelő tartamú megállapodást kell kötni. Étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén a megállapodás részletes tartalmát a Szolgáltató külön ellátásra vonatkozó Szakmai Programjának melléklete tartalmazza.


(10) Az idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi pszichiátriai ellátás és közösségi szenvedélybetegek ellátás igénybevételére az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a Humán Szolgáltató Központtal külön megállapodást köt.


(11) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a polgármester döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozattal dönt. Az idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi pszichiátriai ellátás és közösségi szenvedélybetegek ellátás esetében a Humán Szolgáltató Központ fenntartójához, a Társuláshoz lehet fordulni. A képviselő-testület és a Társulás döntése ellen közigazgatási per indítható.


4. Az ellátási jogviszony megszűnése


5. §


(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg kell szüntetni az Szt. 100. §-ában meghatározottakon túl:

a) a jogosult, vagy törvényes képviselő írásos kérelme alapján, a kérelemben meghatározott időpontban,

b) a jogosultság megállapításánál figyelembe vett feltételek megszűnése esetén a megszűnést követő hónap 1. napjától,

c) abban az esetben, ha a jogosult az ellátást 30 napig bejelentés nélkül nem veszi igénybe,

d) a jogosult elköltözik az ellátási területről,


(2) Az ellátás megszüntetésének időpontjául az utolsó ellátásban töltött napot kell meghatározni, kivéve az 5. § (1) bekezdés (a)-(b) pontjában meghatározott eseteket.


(3) Az ellátás megszűntetéséről a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített ellátás esetén a polgármester, a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített ellátás esetén az intézményvezető dönt.


(4) Az intézményi jogviszony megszüntetése során az Szt. 101. §-ában foglaltak alapján kell eljárni.


5. Térítési díj


6. §


(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért intézményi térítési díjat kell fizetni.


(2) Az ellátást igénybe vevő, illetve a kötelezett a személyi térítési díjat a tárgyhónapot követő hó 20. napjáig köteles megfizetni.


(3) Térítési díjat köteles fizetni:

a) az ellátást igénybe vevő jogosult,

b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,

c) a jogosult tartását szerződésbe vállaló személy,

d) jogosult tartására bíróság által kötelezett személy,

e) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,


(4) Az intézményi térítési díjakat a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások által nyújtott szolgáltatások esetén a rendelet 6. számú melléklet tartalmazza, a Társulás által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díjait az 1. számú függelék mutatja.


(5) A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjat a rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített ellátás esetén a polgármester, a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ellátás esetén a Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője az Szt. 116. §-ban foglalt szabályok szerint állapítják meg.


(6) A személyi térítési díjak alapját képező intézményi térítési díjak összegét az étkeztetés és házi segítségnyújtást biztosító Szolgáltató fenntartója Tiszacsege Város Önkormányzata, az idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a Társulás Társulási Tanácsa évente egy alkalommal, tárgyév április 1. napjáig állapítja meg az Szt. rendelkezéseinek megfelelően.


(7) A személyi térítési díjakat a rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített ellátás esetén a polgármester, a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ellátás esetén a Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője az intézményi térítési díj módosítását követő 30 napon belül köteles felülvizsgálni, a megállapított új személyi térítési díjakat első ízben a felülvizsgálatot követő hónap 1. napjától kell megfizetni.


(8) A képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a személyi térítési díjat – kérelemre – környezettanulmány, orvosi igazolás, javaslat, valamint jövedelemigazolás alapján csökkentheti, vagy elengedheti, amennyiben a fizetésre kötelezett egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.


(9) Egyedi méltánylást igénylő esetben a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester – kérelemre – akkor is csökkentheti vagy elengedheti a személyi térítési díjat, ha a (8) bekezdésben megállapított feltételek nem állnak fent.


 (10) Az Szt. 115. §. (3) bekezdése alapján a fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.III. fejezet

Szociális alapszolgáltatások


1. Az étkeztetés igénybevételének feltételei


7. §


(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

a) kora miatt rászorult személynek kell tekintetni azt a személyt, aki a

aa) 60. életévét betöltötte, és saját vagy hozzátartozója jogcímén nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban, időskorúak járadékában részesül

b) egészségi állapota miatt rászorult személynek kell tekintetni azt, a

ba) 18. életévet betöltött személyt, akik krónikus vagy akut betegségben szenved és önmaga ellátásáról gondoskodni nem tud a háziorvosi vagy szakorvosi vélemény igazolása alapján,

bb) rokkantsági ellátásban, rokkantsági járadékban, rehabilitációs ellátásban, rehabilitációs járadékban részesülő személyt,

c) fogyatékossága miatt rászorult az a személy, aki külön jogszabályban meghatározottak szerint fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül,

d) pszichiátriai betegsége miatt rászorult személy, aki a betegség fennállását pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleménnyel igazolja, és fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes,

e) szenvedélybetegsége miatt rászorult, aki szakorvos véleménye alapján (addiktológus, pszichiáter) szenvedélybetegség került megállapításra, és fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes,

f) hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki lakóhellyel nem rendelkezik (lakcímkártyájában településszintű lakcím szerepel), éjszakáit az ellátási terület közigazgatási területén tölti.


(2) Az étkeztetés történhet az étel:

a) kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,

b) elvitelével,

c) lakásra szállítással.


(3) Nem jogosult az étkeztetés igénybevételére, aki az Önkormányzat által biztosított más ellátás keretében étkeztetést vesz igénybe, vagy aki legalább 4 órás munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik.


 (4) Egyedi méltánylást igénylő esetben, a képviselő testület felhatalmazása alapján a polgármester más személy szociális rászorultságát is megállapíthatja környezettanulmány, orvosi igazolás, javaslat, valamint jövedelemvizsgálat alapján.


2. A házi segítségnyújtás igénybevételének feltételei


8. §


(1) Házi segítségnyújtás keretében az Szt. 63. §-ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személy ellátását kell biztosítani az igénylő kérelmére.


(2) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.


(3) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet a Szolgáltatóhoz kell benyújtani, a gondozási szükséglet vizsgálatát a Önkormányzat/Szolgáltató részéről megbízott szakértő végzi.


IV. fejezet

Záró rendelkezések


9. §


(1) E rendelet 2018. május 1. napján lép hatályba.


(2) Étkeztetés ellátás esetében a 2018. április 30. napját megelőzően megállapított ellátásokban részesülő személyek jogosultsága továbbra is fennáll, azzal a kitétellel, hogy amennyiben az ellátásban részesülő személy legalább 3 hónapon keresztül szünetelteti a szolgáltatás igénybevételét, az ismételt igényléskor e rendelet szabályai szerint kell megállapítani az igényelt szolgáltatást.


(3) Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének a térítési díjakról szóló 34/2017 (XII. 15.) önkormányzati rendelete, valamint a települési támogatásról szóló 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelet 15-16. §-a hatályát veszti. 


Tiszacsege, 2018. április 27.        Szilágyi Sándor                                                                                          Dr. Bóné Mónika

          polgármester                                                                                                     jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
6_melléklet_9_2018
14.32 KB
1_5_melléklet_9_2018
508.11 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!