nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 -tól
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI.19.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló – többször módosított – 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján Magyargéc község közigazgatási területén magánszemélyek kommunális adóját vezeti be.


Általános rendelkezések

1.§.


Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közszolgáltatások biztosítása, saját bevételeinek növelése érdekében magánszemélyek kommunális adóját határozatlan időre vezeti be.


Az adó mértéke

2.§.


Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogviszonyonként 2.000 forint.


Az adómentesség

3.§


Mentes az adó alól:

 1. az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, továbbá

 2. az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.


  Eljárási szabályok

  4.§


  (1) [1]A magánszemély kommunális adójának alanya – a vállalkozónak minősülő adóalany kivételével – mentesül az adat-bejelentési kötelezettség alól, feltéve, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség nem terheli.


  (2) [2]E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, valamint az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni


  Záró rendelkezések


  5.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.


  6.§ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Magyargéc Község Önkormányzatának a helyi adó megállapításáról szóló 10/1999. (XII.31.) számú rendelete hatályát veszti.


  7.§[3][1]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. január 1-től

[2]

A rendelet szövegét a 23/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. január 1-től

[3]

Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2018. január 1-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!