nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-26 - 2015-09-30
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: [1]


1. Általános rendelkezések


 1. §   A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.


2. §   E rendelet rendelkezéseit a helyi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló határozatában foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.  2. Az önkormányzat összesített  2015. évi költségvetése

3.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei  2015. évi költségvetésének

 1. kiadási főösszegét                  2 686 251 ezer forintban
 2. bevételi főösszegét                2 686 251 ezer forintban

            állapítja meg.[2]                                                                                                                                                                                               (2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint a:

a) Költségvetési bevételek összege:           1 866 364 ezer forint

b) Költségvetési kiadások összege:             2 650 079 ezer forint

c) Költségvetési hiány összege:                      783 715 ezer forint

d) finanszírozási bevételek összege                788 715 ezer forint

e) finanszírozási kiadások összege                     5 000 ezer forint

f) finanszírozási egyenleg összege                  783 715 ezer forint

g) belső finanszírozás összege (pénzmaradvány) 688 715 ezer forint [3]

                 (3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a címrendet az 1. melléklet 2. oszlopa szerint állapítja meg, a költségvetés táblarendjét a csatolt melléklet szerint határozza meg.(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésének megfelelően a rendelet 1 – 18. számú melléklete határozza meg.”[4]
(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete


 1. a 2015. évi tervezett felhalmozási és működési célú pénzeszköz átadások, felhalmozási és működési célú támogatásértékű kiadásokat a rendelet 10. számú melléklete
 2. a felújítási kiadásokat és a felhalmozási kiadásokat célonként a rendelet 11. és 12 számú melléklete
 3. az általános és céltartalékot a rendelet 13. számú melléklete
 4. több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadási tételeit a rendelet 14. számú melléklete
 5. gördülő tervezését (költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait) a rendelet 15. számú melléklete
 6. közvetett támogatásait a rendelet 16. számú melléklete
 7. uniós pályázati forrásból megvalósuló feladatait a rendelet 17. melléklete
 8. előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 18. számú melléklete szerint fogadja el.
3.         Az önkormányzat  költségvetési szerveinek költségvetése4. §      (1)       Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét

1 519 495


 ezer forintban

b) bevételi főösszegét

1 519 495 ezer forintban


állapítja meg.            (2)       Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét

332 500


 ezer forintban

b) bevételi főösszegét

332 500 ezer forintban


állapítja meg.          (3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda  Szivárvány tagóvoda

2015. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét

106 223


 ezer forintban

b) bevételi főösszegét

106 223


 ezer forintban


állapítja meg.       (4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila tagóvoda

2015. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét

75 311


 ezer forintban

b) bevételi főösszegét

75 311


 ezer forintban


állapítja meg.
       (5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvoda

2015. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét

141 367


 ezer forintban

b) bevételi főösszegét

141 367


 ezer forintban


állapítja meg.       (6)   Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ    2015. évi  költségvetésének


a) kiadási főösszegét

50 236


 ezer forintban

b) bevételi főösszegét

50 236


 ezer forintban


állapítja meg.       (7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi  Könyvtár 2015. évi  költségvetésének


a) kiadási főösszegét

28 877


 ezer forintban

b) bevételi főösszegét

28 877


 ezer forintban


állapítja meg.       (8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2015. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét

195 749


 ezer forintban

b) bevételi főösszegét

195 749


 ezer forintban


állapítja meg.(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2015. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét

184 363


 ezer forintban

b) bevételi főösszegét

184 363


 ezer forintban


állapítja meg.4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai


5.§ (1)    Az Önkormányzat költségvetési szerveinek és a Bicskei Polgármesteri Hivatalnak (a továbbiakban együtt: intézmény), valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatnak költségvetési alapokmányait az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteniük.


       (2)   Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 12. § (1)-(2) bekezdésére  figyelemmel felhatalmazza az intézményeket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére.


       (3)   A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

      

       (4)   Az önkormányzati bevételek felhasználása és elosztása az intézmények feladatellátását figyelembe véve az intézmények által készített előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.6.§ (1)    A nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Regionális Igazgatósága (továbbiakban: MÁK) által biztosított számítógépes program alapján, e rendeletben foglaltak figyelembe vételével a Bicskei Polgármesteri Hivatal és az önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek számfejtik.


(2)   A jegyző javaslata alapján a bérmegtakarítás terhére a polgármester jutalom kifizetését engedélyezheti.


(3)   Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a nem rendszeres személyi juttatásokat számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet.


(4)   A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl.


(5) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag az Önkormányzat Képviselő-testülete által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.


(6) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában jelenlegi üres álláshelyek költségvetési előirányzata zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a polgármester egyedi államháztartási intézkedéssel dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel.


7.§ (1)  A Képviselő-testület a Polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosít

(2)  A (1) bekezdésben meghatározott előirányzat-átcsoportosítási jogot az alábbi esetekben biztosítja:

 1. az Áht. 34.§ (2) bekezdése alapján a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
 2. a jóváhagyott felhalmozási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok, részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra,
 3. a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal feladatai között legfeljebb 3 MFt erejéig előirányzat-átcsoportosításra,
 4. az általános tartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, ill. szükséges és indokolt feladatokra történő átcsoportosításra, 
 5. a jóváhagyott céltartalékból a felhasználáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokkal egyidejűleg


(3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a Képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatja:


 1. 2015. január 1. – 2015. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg.


(4)   A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


(5) A 2011.évi CXCIV. Törvény 10.§ (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert folyószámlahitel felvételének előkészítésére képviselő-testületi döntés hozatala céljából. Továbbá a 10.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján „az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.”

„(3) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat”

   „b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,”


8.§ (1)    A 2015. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, átadott pénzeszközök, működési bevételek, sajátos bevételek, felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök) módosításának jogát az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.


(2)   A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.9.§  (1)   Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy


 1. évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon,
 2. a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervei között az érintett szervek vezetőinek kezdeményezésére esetenként legfeljebb 3 MFt erejéig átcsoportosítás engedélyezzen.
 3. a feladatok hatékony ellátása érdekében 5 MFt erejéig kötelezettséget vállaljon a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.


(2)   Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti előirányzat zárolásáról, átcsoportosításról, valamint a kötelezettségvállalásról a polgármester a Gazdálkodási Bizottságot annak soron következő ülésén tájékoztatja.


(3)  Az intézmények saját hatáskörben  a    kiemelt   előirányzatok    között   átcsoportosítást a 9. § (1) bekezdés  b) pontjában foglaltak kivételével nem  hajthatnak végre. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, figyelembe véve az Ávr. 43. §-ban foglaltakat.


 (4) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2015. évre    vonatkozóan 30.000 Ft-ban állapítja meg.


 10.§     A Képviselő-testület az intézmények költségvetésének 6 %-át zárolja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 6 % felszabadításáról saját hatáskörben döntsön. 


11.§   Az Önkormányzat nem tervezett többletbevételét általános tartalékként kell  kezelni.


12.§       Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 147.§ (2) bekezdése alapján lekösse, vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő lekötéséről – döntsön. 


5. Kötelezettségvállalás előzetes vizsgálata


13.§ (1)  A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás, felújítás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit. 


      (2)   A Képviselő-testület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében folyamatosan vizsgálni kell a pályázati lehetőségeket, az önkormányzat rendelkezésére álló források felszabadítása, kiegészítése érdekében. A Képviselő-testület azon fejlesztési célok megvalósításának biztosít prioritást, mely célok megvalósításához külső források vonhatók be. 


6. Személyi juttatások és létszámkeret


14.§       Az Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények együttes éves költségvetési létszámkeretét 198 főben állapítja meg. Az intézmények éves költségvetési létszámkeretét a rendelet 4-6. mellékletének kiemelt sora tartalmazza. 

15.§       A képviselő-testület a köztisztviselői cafeteria juttatások éves keretösszegét 2015. évre: bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.


16.§       (1) A Képviselő-testület az Mötv. 35.§ (1) alapján az alábbi tiszteletdíjakat állapítja meg:

a.) Képviselő tiszteletdíja:                                                       69.000,-Ft/hó

b.) Bizottsági tag tiszteletdíja:                                                 39.000,-Ft/hó

c.) Bizottsági elnök tiszteletdíja:                                             58.000,-Ft/hó

(2) A b.) és c.) pont együttesen nem alkalmazható.7. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályok


17.§ (1) A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésben megállapított önkormányzati támogatás folyósításának ütemezése az együttműködési megállapodásban foglalt időpontokban történik.


8. Záró rendelkezés

18.§       Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 01. napjától kell alkalmazni.

                                   


                        Pálffy Károly                                               Dr. Révész Zoltán

                        polgármester                                                         jegyző

Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Bicske, 2015. február 13.
                     Dr. Révész Zoltán

                              jegyző[1]

A rendelet szövegét a 9/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos:2015. május 1-től

[2]

A rendelet szövegét a 13/2015 (VI.25.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2015.június 26-től

[3]

A rendelet szövegét a 13/2015 (VI.25.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2015.június 26-től

[4]

A rendelet szövegét a 13/2015 (VI.25.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2015.június 26-tőlA rendelet szövegét a ..../2013 (...) önkormányzati rendelet ... §-a módosította. Hatályos: 2013. .....-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
2.98 MB
1-13 melléklet
3.06 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!