nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VIII.10.) rendelete
Hatályos:2016-08-10 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VIII.10.) rendelete
Akasztó Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének módosításáról

Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

62016. (VIII.10.) önkormányzati rendelete

Akasztó Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének módosításáról


Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 42. § 1. pontja, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, valamint 34. § (5) bekezdése szerint Akasztó Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.4.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: „R.”) - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével - az alábbiak szerint módosítja:


  1. §

Az R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                    347.548.000 Forint,

b) Felhalmozási bevételek                                                     203.000 Forint,

c) Működési kiadások                                                     233.464.000 Forint.

d) Felhalmozási kiadások                                                   7.376.000 Forint.

e) Finanszírozási kiadás                                                      5.146.000 Forint.


(2) Az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési kiadások                                                      89.755.000 Forint,

b) Felhalmozási kiadások                                                      300.000 Forint.


(3) A Faluház Akasztó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                       1.500.000 Forint,

b) Működési kiadások                                                      13.502.000 Forint,

c) Felhalmozási kiadások                                                      521.000 Forint.


(4) Az Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                       7.850.000 Forint,

b) Működési kiadások                                                      33.597.000 Forint,

c) Felhalmozási kiadások                                                      418.000 Forint.


(5) Az Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési kiadások                                                      72.281.000 Forint,

b) Felhalmozási kiadások                                                      336.000 Forint.


(6) Költségvetési egyenleg összege:                        99.595.000 Forint hiány.

a) Működési bevételek és kiadások egyenlege:        90.847.000 Forint hiány,

b) Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:     8.748.000 Forint hiány.


(7) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Költségvetési maradvány                                              99.595.000 Forint. 

aa) Működési célra                                                           90.847.000 Forint,

ab) Felhalmozási célra                                                        8.748.000 Forint.


(8) Az önkormányzat kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 1. melléklete tartalmazza.


(9) Az önkormányzat által irányított Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 2. melléklete tartalmazza.


(10) Az önkormányzat által irányított Faluház Akasztó költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 3. melléklete tartalmazza.


(11) Az önkormányzat által irányított Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 4. melléklete tartalmazza.


(12) Az önkormányzat által irányított Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 5. melléklete tartalmazza.


(13) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit kormányzati funkciók szerint az R. 6. melléklete tartalmazza.


(14) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek működési kiadásait kormányzati funkciók szerint, valamint az engedélyezett létszámkeretet – a közfoglalkoztatottak létszámát is beleértve – az R. 7. melléklete tartalmazza.


(15) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási kiadásait kormányzati funkciók szerint az R. 8. melléklete tartalmazza.


(16) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek finanszírozási bevételeit kormányzati funkciók szerint az R. 9. melléklete tartalmazza.


(17) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek finanszírozási kiadásait kormányzati funkciók szerint az R. 10. melléklete tartalmazza.”


  1. §


Az R. 5. § (1) bekezdés e) pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„ec) Tartalékok

eca) Tartalék-pályázati önerő”

  1. §


Az R. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Képviselőtestület a 2. §-ban meghatározott egyéb működési kiadások összegen belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét 53.639.000 Forintban állapítja meg.”

  1. §


Az R. 12. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A Képviselőtestület által a civil szervek támogatása jogcímen tervezett 5.645.000 Forint összegű kiadási előirányzatának felhasználása – külön rendelet alapján – pályázati eljárás lefolytatását követően lehetséges.”

  1. §


(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
      Suhajda Antal                                                                                           Varga Béláné   

      polgármester                                                                                               jegyző
ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetésre került 2016. augusztus 10.


                                                                                              Varga Béláné

                                                                                                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
24.5 KB
2.melléklet
24 KB
3. melléklet
24 KB
4. melléklet
24 KB
5. melléklet
24 KB
6. melléklet
35.5 KB
7. melléklet
43 KB
8. melléklet
27.5 KB
9. melléklet
24 KB
10. melléklet
21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!