nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014. (II. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2014-02-13 - 2014-02-21
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014. (II. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §     A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

2. §             A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 248.946 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 229.045 eFt-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 248.946 ezer forintban állapítja meg. 

A 2014. évi költségvetés hiánya 19.901 ezer forint, melyből a folyó évi hiány 19.901 ezer forint.

A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány)  igénybevételével finanszírozza

3. § (1)     Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
a)  működési célú támogatások államháztartáson belülről    127.598 e Ft,
b) közhatalmi bevétel    38.718 e Ft
d) intézményi működési bevétel,    18.602 e Ft
e) felhalmozási bevétel    12.500 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz    28.054 e Ft
g) felhalmozási célú támogatások    3.573 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra                         1.350 e Ft 
i) előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra                    17.151  e Ft

(2)     Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:     248.946 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:     0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:    0 e Ft.

(3)     Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek:    219.295 e Ft,
b) felhalmozási bevételek:    29.651 e Ft.

4. § (1)     Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
a) működési költségvetés    218.295 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:     110.486 e Ft
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     26.898 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     62.535 e Ft
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:     12.785 e Ft
      ae) egyéb működési célú kiadások:    5.591 e Ft
b) felhalmozási költségvetés    29.651 e Ft
      ba) beruházások,                                                                                             6.928 e Ft
      bb) felújítások                                       19.723 e Ft
      bc) egyéb felhalmozási célú kiadás    3.000 e Ft
 c ) kölcsönök    0 e Ft
d)  tartalékok, pénzmaradvány    1.000 e Ft

(2)     Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai    248.946 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai    0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:    0 e Ft.

(3)     A helyi önkormányzat nevében végzett  beruházási kiadások beruházásonként 
1). Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése     970 e Ft, 
2). Sport és rendezvénytér     2.781 e Ft, 
3). Községrendezési terv készítés    2.477 e Ft
4). Petőfi utca járda felújítás     1.270 e Ft
5). Damjanich utca felújítás    17.729 e Ft
6). Művelődési ház lépcső felújítás                                                                 724 eFt
7). Térfigyelő kamerák vásárlása                                                                     700 e Ft

(4)     A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai, betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátásai:
a) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás        200 e Ft
b) Születési támogatás    200 e Ft
c) Átmeneti segély      400 e Ft
d) Temetési segély      400 e Ft
e) Bursa Hungarica támogatás                                                                              235 e Ft
f)  Közgyógyellátás                                                                                                      50 e Ft
g). Rendszeres szociális segély                                                                           2.000 e Ft
h). Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                                      6.000 eFt
i).  Lakásfenntartási támogatás                                                                          3.300 eFt

(5)     A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé. (14. melléklet)

5. § (1)     A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint                bevétel:     219.295 e Ft
                                                           kiadás:      219.295 e Ft, egyenlege: 0 Ft
b) felhalmozási cél szerint           bevétel:       29.651 e Ft 
                                                           kiadás:        29.615 e Ft, egyenlege: 0 Ft
A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.

6.§ (1)     A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 37 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 38 fő.

(2)     A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15 fő.

7.§     Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 15. melléklet tartalmazza, a projektek 
    a) bevétele   6.492 e Ft,
    b) kiadása  12.698 e Ft

8. § (1)     Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1.000 e Ft, a céltartalék  0 eFt, melyet a 12. melléklet tartalmaz.

3. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. §     Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 61.421 ezer forintban állapítja meg. (17. melléklet)

10. §     A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás    55.030 e Ft
b) működési bevétel                                                                                              120 eFt
b) működési célú támogatásértékű bevétel       4.871 e Ft
c) pénzmaradvány igénybevétele       1.400 e Ft
    
11. §     A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés                 61.251 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                 40.792 e Ft 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.223 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     10.236 e Ft
b) felhalomási költségvetés                                                                                  170 eFt
     ba) kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                                     170 e Ft

12. § (1)     A képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –13 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám             14 fő.

(2)     A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv költségvetése

13. §     Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 42.333 ezer forintban állapítja meg.

14. §     A Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás         41.271 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel    0 e Ft,
c) intézményi működési bevétel     1.062 e Ft

15. §     A költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:    42.233 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:     28.381 e Ft, 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     7.772 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     6.080 e Ft
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:     0 e Ft
      ae) egyéb működési célú kiadások:     0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:    100 e Ft
      ba) kisértékű tárgyi eszközök     100 e Ft

16. § (1) A képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  12 fő.

(2)     A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1)     Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2)     A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3)     A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4)     A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról  következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

18. §     A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
    a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, 
    b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

19. §     Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

20. §     Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

6. Egyéb rendelkezések

21.§ (1)     Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően  nettó 120 forint/óra.
(2)    A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete – fehér fénymásolás díja nettó 275 forint/minden megkezdett 10 oldal.
(3)    A Közös Hivatalban a  hangosbemondó reklám  célú használati díja nettó 3 240 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.
(4)    A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén nettó 1 325 Ft/megjelenés.
(5)    A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja nettó 220 Ft/oldal.
(6)    Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja 70 Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes.

22. § (1)     Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2)     Az Önkormányzat 2014. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti időszakban teljesített kiadásaira és beszedett bevételeire e költségvetési rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
(3)     A polgármester e rendelet jóváhagyásakor a 2014. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt beszámolt.
(4)     A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1-17. melléklet
211.09 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!