nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-16 -tól
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete
a lakossági kezdeményezésű és az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló útépítésekről, az útépítések lakossági érdekeltségi hozzájárulásról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

 1. §


E rendelet hatálya kiterjed Jászberény belterületén ingatlantulajdonnal rendelkező természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok által kezdeményezett útépítésekre.


2. §


E rendelet alkalmazása során

 1. Érdekeltségi hozzájárulás: a közút használatában érdekelt természetes személy, vagy jogi személy, továbbá jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok kötelező hozzájárulása a beruházáshoz.
 2. Érintett ingatlan: az út nyomvonala mentén fekvő ingatlan;
 3. Útépítés: földút szilárd burkolattal (aszfalt, beton, térkő vagy kockakő) történő ellátása, lakossági érdekeltségi hozzájárulás bevonásával;


2. Az útépítés résztvevői

3. §


(1) A résztvevők azok a természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik az érintett ingatlanoknak az útépítés igénybejelentése napján tulajdonosai.

(2) Az érintett ingatlanok nem tulajdonos használója (bérlő, haszonélvező, és egyéb jogcím szerinti használó) jogosult – az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásával – írásos nyilatkozat alapján a tulajdonos helyett részt venni az útépítésben, ez esetben az érdekeltségi hozzájárulást a használó fizeti.

(3) Ha az érintett ingatlanok között önkormányzati tulajdonú is van, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy az önkormányzat a lakossági kezdeményezésben részt vesz.


3. Az útépítés feltételei

4. §


(1) A lakossági kezdeményezésű útépítés feltételei:

a) az ingatlanok teljes (vízvezeték, gázvezeték, szennyvízcsatorna bekötővezetékekkel együtt) közműellátása biztosított, vagy a közművek kiépítése minden ingatlannál megkezdődött;

b) a kiépítendő út minimálisan 4,5 m szélességű (azon utcák kivételével, ahol a beépítettség ezt nem teszi lehetővé) szegéllyel, kétoldali nemesített padkával, megfelelő csapadékvíz elvezetéssel (szikkasztással), és ingatlanonként legfeljebb 1 db építési terv szerinti szilárd burkolatú, minimum 3 méter, de maximum 6 méter széles gépkocsibejáróval, ikerház és társasház esetén kettő db maximum 3,5 méter széles gépkocsibejáróval készül;

c) az érintett tulajdonosok (vagy a tulajdonos helyett érdekeltségi hozzájárulást vállaló használók) több mint kétharmadának önkéntes részvétele;

d) a kiépítendő útnak közvetlen csatlakozása van szilárd burkolatú úthoz, vagy a szilárd burkolatú csatlakozó út megépítés alatt áll.


4. Az eljárás menete

5. §


(1) Az útépítés lakossági kezdeményezésre indul. Az létesítendő út használatában érdekeltek a lakossági kezdeményezés alapján megvalósítandó útépítésre történő igénybejelentését az általuk meghatalmazott közös képviselő nyújtja be a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájához (a továbbiakban: Városüzemeltetési Iroda).


(2) Az igénybejelentés minimális tartalmi követelménye:

 1. a megvalósítani tervezett útépítéssel érintett közterület megnevezése;
 2. a létesítendő út pontos határainak megjelölése;
 3. a megvalósítandó út használatában érdekelt valamennyi ingatlan valamennyi tulajdonosának neve, az érintett ingatlan helyrajzi számának és házszámának, a tulajdonos tulajdoni hányadának a             megjelölése,
 4. valamennyi érintett ingatlan valamennyi tulajdonosának 1. vagy 2. melléklet szerinti nyilatkozata arról, hogy az útépítési együttműködésben részt kíván venni és vállalja az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését, vagy nyilatkozata arról, hogy az együttműködésben nem kíván részt venni,
 5. a közös képviselő képviseleti jogosultságának igazolása a 3. vagy a 4. melléklet szerinti nyomtatványon,
 6. a résztvevők jóváhagyó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kiépítendő út térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerül,
 7. s résztvevők azon nyilatkozatát, hogy az útépítés lebonyolításával az önkormányzatot bízzák meg.


6.§


(1) A benyújtott igénybejelentéseket a Városüzemeltetési Iroda tartja nyilván.


(2) A Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján az építési sorrendet Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg, és dönt az igénybejelentés támogatásáról.


(3) Az igénybejelentés támogatása esetén az útépítést kezdeményező lakosok és az önkormányzat közötti együttműködés formája az együttműködési megállapodás.


(4) Az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell többek között

 1. az együttműködésben részt vevő lakosok által vállalt érdekeltségi hozzájárulásnak az önkormányzat által vezetett, elkülönített számlára történő befizetésre rendelkezésére álló határnapot,
 2. azt, hogy amennyiben az együttműködésben részt vevő lakosok által a vállalásban foglaltak ellenére az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére határidőben nem kerül sor, akkor az önkormányzat az igénybejelentést leghátra sorolja és az útépítésre vonatkozó eljárását felfüggeszti vagy az igénybejelentést az igénybejelentések sorából – a közös képviselő részére eljuttatott, legalább tizenöt napos fizetési határidőt megjelölő fizetési felszólítás eredménytelensége esetén – törli,
 3. annak megjelölését, hogy a kivitelezés a lakossági befizetések teljesítése és az önkormányzatra eső költség biztosítása után indítható,
 4. azt, hogy az együttműködésben részt vevő lakosok a kivitelezést tűrni kötelesek,
 5. a kivitelezés során az együttműködésben részt vevő lakosok részéről érkező észrevételek bejelentésének és rendezésének a módját.


5. Az érdekeltségi hozzájárulás mértéke

7. §


(1) Az érintett ingatlanok tulajdonosainak, vagy a 3. § (2) bekezdése alapján önként résztvevő nem tulajdonos használóknak ingatlanonként legalább 150.000 Ft érdekeltségi hozzájárulást kell vállalniuk.


(2) Az 550 m2-t meghaladó területű ingatlanok esetében a vállalandó hozzájárulás minden megkezdett 50 m2 után további 5.000 Ft.


(3) Azon utak esetében, ahol korábban az útalap megépült az érdekeltségi hozzájárulás az (1)-(2) bekezdés szerinti összeg 50 %-a.


(4) Ha egy ingatlan több oldalról is földút határol, az érintettek által vállalt hozzájárulást csak az első útépítésnél kell megfizetni, ha a másik út is építésre kerül, az ilyen ingatlanok tulajdonosait (használóit) a fizetés alól mentesíteni kell.


(5) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott mértékű érdekeltségi hozzájárulás befizetése ingatlanonként csak egy gépkocsibejáró, ikerház és társasház esetén két gépkocsibejáró kiépítésére jogosít. Amennyiben az övezeti előírás megenged több gépkocsi kapubejárót, akkor annak kiépítési költsége az ingatlantulajdonost, vagy a használót terheli.


6. Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése és a kedvezmények

8. §


(1)  Az érdekeltségi hozzájárulás beépítetlen telkek esetén is fizetendő.


(2) A hozzájárulás megfizetése alól felmentés - a 7. § (4) bekezdése kivételével - nem adható.


(3) Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak megállapodásuk szerint, annak hiányában pedig tulajdonosi hányaduk alapján kötelezhetők fizetésre.


(4) A kötelezett természetes személy részére az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére nyitva álló időtartamon belül benyújtott indokolt kérelmére a polgármester 3 havi egyenlő részletekben történő, kamatmentes részletfizetést engedélyezhet.


(5) A kötelezett természetes személy esetén, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, egyedülálló esetében a háromszorosát, a polgármester legfeljebb 10 havi egyenlő részletekben történő, kamatmentes részletfizetést engedélyezhet.


(6) A kötelezett természetes személy esetén, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedülálló esetében annak kétszeresét és a kérelmezőnek, vagy a vele közös háztartásban élőnek nincs gépjármű tulajdona – kivéve a súlyos mozgáskorlátozott személyek szállítására nyilvántartásba vett járművet -, a polgármester legfeljebb 36 havi egyenlő részletekben történő, kamatmentes részletfizetést engedélyezhet.


(7) A kötelezett, vagy polgári jogi jogutódja – köteles bejelenteni, ha az érintett ingatlant a hozzájárulás teljes összegének megfizetése előtt a kötelezett elidegeníti vagy a kötelezett tulajdoni hányadában, tulajdoni helyzetében változás áll be.


(8) Ha egy érintett ingatlan esetén több fizetésre kötelezett tulajdonos is van, akkor bármilyen kedvezmény az ingatlanra eső érdekeltségi hozzájárulás összegét összességében csak akkor csökkentheti, ha ennek feltételei minden kötelezhető tulajdonosra nézve fennállnak.


(9) A polgármester határozattal kirótt útépítési érdekeltségi hozzájárulás befizetésének határideje határozat véglegessé válását követő 30. nap, részlet engedélyezése esetén a véglegessé válás szerint számítandó az esedékesség.


9. §


Ha az útépítésben a részvétel meghaladja az érintettek kétharmadát, a részvételt nem vállaló érdekelteket a polgármester az érdekeltségi hozzájárulás 7. § (1)-(3) bekezdése szerint megállapított mértékéig útépítési érdekeltégi hozzájárulás fizetésére kötelezi.

10. §


Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezésre irányuló eljárására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló mindenkor hatályos külön jogszabály rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.


7. Záró rendelkezések

11. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_11_2018_r
24.5 KB
2_melléklet_11_2018_r
24.5 KB
3_melléklet_11_2018_r
24 KB
4_melléklet_11_2018_r
24 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!