nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 9/2018 (V.24..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-24 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 9/2018 (V.24..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. §  A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. Mellékletben felsorolt címrend szerinti költségvetési szerveire.


2. § (1) Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. Mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit és kiadásait forrásonként   

  10.670.300.867 Ft bevétellel

    7.935.065.645 Ft kiadással,

                                     2.735.235.222 Ft költségvetési maradvánnyal

            jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat  és az általa irányított költségvetési szervek működési,
      fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők szerint szerint hagyja jóvá:


- személyi jellegű kiadások                     682.136.173 Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok           169.986.052 Ft,

- dologi jellegű kiadások                         684.539.744 Ft,

- szociálpolitikai feladatok kiadásai           24.657.890 Ft,

- egyéb működési célú kiadások          1.633.257.561 Ft.


(3) A Képviselő-testület az  önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási és
        felhalmozási kiadásai teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:


- beruházási kiadások                          1.228.166.102 Ft

- felújítási kiadások                                     1.530.993 Ft

- felhalm.c. Pénzeszköz átadás                  31.207.414 Ft.


3.§  A Képviselő-testület az  önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített
        működési célú bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási célú bevételei és kiadásai
        mérlegét a 2.1.,2.2. Mellékletek szerint állapítja meg..


4. § A Képviselő-testület az önkormányzat  felhalmozási kiadásait célonként a 3. Mellékletben         fogadja el.


5. § A Képviselő-testület az önkormányzat  Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

      bevételeit és kiadásait a 4. Melléklet tartalmazza.6. § A Képviselő-testület az önkormányzat  és az általa irányított költségvetési szervek  bevételi és
         kiadási előirányzatainak teljesítését az 5.1.-5.6. Mellékletekben foglaltaknak megfelelően
         hagyja jóvá.


7. § A Képviselő-testület önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek  költségvetési
        maradványának felosztását a 6. Melléklet szerint határozza meg.


8. § A Képviselő-testület által céljelleggel nyújtott támogatásokat az 1. tájékoztató tábla
            tartalmazza.


9. §  A Képviselő-testület a közvetett támogatások részletezését az 5. tájékoztató tábla szerint hagyja
           jóvá.


10.§  A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó
           kötelezettségeinek célonkénti  alakulását éves bontásban a 6. tájékoztató tábla szerint hagyja
           jóvá.


11. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a  7.1. és 7.2. tájékoztató
          táblákban részletezettek szerint fogadja el.


12. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
         származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 8. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.


13. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 11. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.


14. § A Képviselő-testület 2017. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely
         alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1)
         bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.


15. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2017. december 31. napján
            adósságállománnyal nem rendelkezik.


16. § A Képviselő-testület 2017. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.


17. §  (1) Ez a rendeletet a kihirdetését követő  napon lép hatályba.

       (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2017.(III.31.), 10/2017.(V.31.), 17/2017. (IX.22.), 20/2017.(XI.30.), és  5/2018.(II.22.)  rendeletével módosított 2/2017.(II.23.) rendelete.


Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 24. napján tartott nyílt, soros ülésén.


Győriné dr. Czeglédi Márta                                                         Dr. Voller Erika

                       polgármester                                                                       jegyző


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2018.május 24.

                                                                                                          Dr. Voller Erika

                                                                                                                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1
2.41 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!