nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (X. 01.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-10-02 - 2020-10-31
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (X. 01.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Általános rendelkezések


1. §  (1) Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcím szerint, a központi költségvetés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatást biztosított Herencsény Község Önkormányzata számára.


(2) Az önkormányzat a BMÖGF/51-41/2019. számú támogatói okiratban jóváhagyott 67 erdei mtüzelőanyag mennyiség erejéig szociális célú tűzifa támogatást biztosít.


2. §  A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik, a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatás nem kérhető.


3. § E rendelet hatálya kiterjed Herencsény község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, ott állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre.


4. § Jelen rendeletben használt háztartás és jövedelem fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározottakat kell érteni.


5. § A támogatás megállapítása iránti eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók.


2. A támogatás feltételei


6. § (1) Az önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultság megállapításánál előnyben részesíti azt a kérelmezőt,


a) aki, továbbá akinek a háztartásban élő személy a kérelem benyújtásának időpontjában az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult,


b) akinek, továbbá akinek a háztartásban élő személynek a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján települési támogatásra való jogosultsága a 2019. évben (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez) megállapításra került,


c) aki, továbbá akinek a háztartásban élő személy a kérelem benyújtásának időpontjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.


d) aki egyszemélyes háztartásban lakik és a havi jövedelme a kérelem benyújtását megelőző hónapban nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28 500 forint)  300 % - át, azaz a 85 500 forintot,


e) akinek a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28 500 forint)  250 % - át azaz a 71 250 forintot.


(2) A tűzifa támogatás megállapításánál elsődleges szempont a 6. § (1) bekezdésben foglalt minél több feltétel együttes megléte.


7. § A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.


8. § Háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa nyújtható.


3. A támogatás igénylésének menete


9. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.


(2) A kérelmet legkorábban 2019. október 02. napjától legkésőbb 2019. október 16. napjáig lehet benyújtani Herencsény Község Önkormányzatánál.


(3) A kérelem elbírálása a polgármester átruházott hatáskörébe tartozik.


10. § (1) Az önkormányzat a tűzifa jogosultakhoz történő kiszállításáról – az Ipoly Erdő Zrt. Nyugat-Cserháti Erdészet Herencsény Község Önkormányzatához történő tűzifaszállítást követően – haladéktalanul, de legkésőbb 2020. február 17. napjáig gondoskodik.


(2) A támogatásban részesülő a tűzifa átvételét e rendelet 2. mellékletét képező két példányban készült átvételi elismervény aláírásával igazolja, amelyből egy példány az önkormányzatot, egy példány a támogatásban részesülőt illet meg.


4. Záró rendelkezések


11. §  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


12. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2018. évi szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 13/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendeletCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
345.29 KB
2. melléklet
160.93 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!