nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 1/2016(II.15.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-17 - 2017-05-30
Somberek Község Képviselő-testületének 1/2016(II.15.)önkormányzati rendelete
Somberek Község 2016. évi költségvetéséről

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében  - a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló  2011. évi  CLXXXIX. tv  23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , az Alaptörvény 32. cikk (1)f. bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormány rendelet rendelkezéseire figyelemmel az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A rendelet célja


1.§ A rendelet célja Somberek Község Önkormányzata (továbbiakban:

Önkormányzat) 2016. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések


2.§ (1) E rendelet alkalmazásában:

a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdésében meghatározott ügylet,

b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,

c) előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a

bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,

d) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel

e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő

korlátozása, felfüggesztése

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

a) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

b) Költségvetési tv.: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi

C. törvény

c) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

d) Gst.: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény

e) Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

f) Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.

rendelet

g) Áhsz.: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet


A rendelet hatálya


3.§ (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.


(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetései bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.


II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma


4.§ A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2016. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet 1/A-3/D mellékleteinek szerkezetében és a 4.-15. sz. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2016. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2015. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján –a költségvetési év terv- és tényadataival ugyanebben a szerkezetben történik.5.§ (1) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. sz. melléklet mutatja be.


(2) Az Áht.23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait:

a) az előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2. számú mellékletei

b) kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú mellékletei tartalmazzák.


6.§(1) A rendelet a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek költségvetését és az Áht. 23.§(2)b. pontja szerinti tartalommal határozza meg.


(2) Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 3. sz. melléklet, bevételeit és kiadásait bontásban 4. sz. melléklet tartalmazza.


(3)A Közös Hivatal köztisztviselői részére személyi juttatások előirányzata az alapilletmények 17 % -ának  megfelelő összeget tartalmaz közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv 133. § (2) bekezdése szerinti teljesítményértékelés alapján határozott idejű pótlék megállapításához.


(4) Sombereki Óvoda mérlegét az 5. sz. melléklet, költségvetési bevételeit és kiadásait bontásban a 6. sz. melléklet mutatja be.


(5) Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. sz. melléklet, kiadásait és bevételeit bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.


7.§ A Képviselő-testület az Áht. 23.§ (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pontjába bc) alpontjába alapján foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2016. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 1., 2. és 11. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.8.§ (1) A Képviselő-testület az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 16. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.


(2) Somberek Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hiteleit és azok kamatait a 13. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2016. évben működési és beruházási hitellel nem rendelkezik.9.§ A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24.§. (1) bekezdés a) és bd) pontja alapján - elkülönítetten – e rendelet 11. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


10.§ Az Áht. 23.§ (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét, és ezen felül az Ávr. 24.§ (3) bekezdése szerint költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza.11.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint az Önkormányzat a 2016. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 14. sz. melléklete tartalmazza.12.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 19. sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.13.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja és a 29/A. § alapján, a költségvetési évet követő 3 évre a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja és a 3.§ (1) bekezdése szerint, a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket e rendelet 18. sz. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai


14.§ (1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2016. évi költségvetését:

    226.549 ezer Ft költségvetési bevétellel

    216.130 ezer Ft költségvetési kiadással

     75.663  ezer Ft finanszírozási bevétellel

     86.082  ezer Ft finanszírozási kiadással  állapítja meg.15.§ (1)A bevételi főösszegek az Áht. 15. sz. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.


(2) Somberek Község Önkormányzat 2016. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait összesen a 9. sz. melléklet részletezi.


(3) Sombereki Óvoda 2016. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait tagintézményenként a 10. sz. melléklet tartalmazza.


16.§ A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2016. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet szerint:


     257.832 ezer Ft működési költségvetéssel ebből:

35.439 ezer Ft személyi juttatással

  7.029 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval

69.471 ezer Ft dologi kiadással

  2.270 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

 10.068 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

37.107 ezer Ft egyéb működési célú kiadások Óvodafenntartó Társulásnak

  5.529 ezer Ft álalános tartalék

50.000 ezer Ft Kincstárjegy vásárlása

3.750 ezer Ft 20016. évi előleg visszakönyvelése

32.332 ezer Ft költségvetési szerv finanszírozása


46.217 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből:

   6.052 ezer Ft beruházási célú kiadással

 32.501 ezer Ft felújítási célú kiadással

   4.386 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

   6.278 ezer Ft céltartalékkal állapítja meg.


17.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási-, ezen belül a kötelező kiemelt előirányzatait a 3. és 4. sz., 5. és 6.sz mellékletek szerint, valamint a költségvetési szervek támogatását a 17. sz. melléklet állapítja meg.


(2) Somberek Község Önkormányzat költségvetése 2016 évi támogatási kiadásait célonként a 15. sz. melléklet tartalmazza.18.§ (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:

a.) a felújítási előirányzatokat felújításonként e rendelet 11. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

b.) a beruházási kiadásokat beruházásonként e rendelet 11. sz. melléklete szerint állapítja meg.


(2) a.) A Napközi otthonos konyha költségvetését az 20. számú melléklet tartalmazza.

b.) Az önkormányzat szociális bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet részletezi.A költségvetés végrehajtásának szabályai


19.§ (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet: csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).


(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.


(3) A bevételi előirányzatok – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.


(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:

a. B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,

b. B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

c. B4 működési bevételek,

d. B5 felhalmozási bevételek,

e. B6 működési célú átvett pénzeszközök,

f. B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,

rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.


(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42.§-ában meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatja. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.


(6) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.


(7) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(8) A helyi Önkormányzati költségvetési szerv az Ávr. 35.§ szerinti bevételi előirányzat 50 %-áig a többletbevételét felhasználhatja. Ez esetben az irányítószerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.20.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)-(3)bekezdésben foglalt eltérés szerint. .


(2) A Képviselő-testület a, címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.


(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A (3) bekezdése irányadó.


(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata

- az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,

- a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.21.§ Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozói részére az Ávr. 51.§ (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának terhére, képviselő-testületi döntés alapján történhet.
22.§ (1) A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.tv. 234.§(3)b.pontja és (4)bekezdése alapján 20 %.


(2) A közszolgálati tisztviselők illetményalapjának 2016. évi összege: 38.650.-Ft.


(3) A cafetéria összege a köztisztviselők részére 200.000.-Ft/év, közalkalmazottak részére 150.000.-Ft/év.


23.§ A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére –negyed évenként legfeljebb 1 Millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.


24.§ A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a lakásértékesítésből származó bevételt beruházási célra fordítja.


25.§ A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.26.§ Költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi fizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén

a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,

b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség éve szerinti év kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség.


27. § A Társadalmi szervek támogatására irányuló pályázaton dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók nem vehetnek részt.


28.§ Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.29.§ (1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként –kérelemre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.


(2) A támogatás oda ítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt, a költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.


(3) Támogatás iránti kérelemben az igénybevétel célját meg kell jelölni. A támogatást tárgyévben fel kell használni, elszámolás határideje a tárgyévet követő év január 31.


30.§ (1) A Költségvetési tv. 61.§-ának rendelkezése alapján az Áht. 97.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,- Ft.


(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.


31.§ A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást köt az Önkormányzat.


32.§ (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.


(2) A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:

- a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,

- garanciát és kezességet nem vállalhatnak,

- értékpapírt - törvényben meghatározott kivétellel - nem szerezhetnek meg és nem bocsáthatnak ki.
33.§ (1) Ha a helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 5millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.


(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.


34.§ (1) A költségvetési szervek irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.


(3) A zárolás nem vonatkozhat:

a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,

b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,

c) a segélyek előirányzataira.


(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.


35.§ A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
III. fejezet


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


Hatályba léptető rendelkezések


36.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna                                                       Csoboth Tamás

            jegyző                                                                                     polgármester 


Záradék:


Jelen rendelet 2016. február 15. napján Somberek községben a helyi hirdetőtáblán keresztül kihirdetésre került.


Somberek, 2016. 02.15.


                                                                                  Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                              jegyző   Csatolmányok

Megnevezés méret
10.melléklet
36.13 KB
13. melléklet
9.77 KB
14. melléklet
13.11 KB
15. melléklet
12.67 KB
16. melléklet
11.58 KB
17.melléklet
17.87 KB
18.melléklet
23.19 KB
19. melléklet
30.4 KB
20. melléklet
33.52 KB
1.melléklet
33.66 KB
2. melléklet
490.27 KB
3.melléklet
28.92 KB
4. melléklet
68.54 KB
5. melléklet
43.14 KB
6. melléklet
89.75 KB
7. melléklet
28.8 KB
8. melléklet
46.38 KB
9. melléklet
40.84 KB
11.melléklet
26.41 KB
12.melléklet
25.19 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!