nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-01 - 2016-12-01
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.


1. Módosító rendelkezések


1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) a következő 18/B. § - sal egészül ki:


„18/B. § (1) Korára és egészségi állapotára való tekintettel időskorúak egyszeri rendkívüli települési támogatásra (a továbbiakban: időskorúak települési támogatása) való jogosultságát kell megállapítani annak az időskorú személynek, aki a 65. életévét betöltötte.


(2) Az időskorúak települési támogatásának összegét 5. 000 forintban kell megállapítani.”


2. Hatályon kívül helyező rendelkezések


2. § Az önkormányzati rendelet 18/B. § - a 2017. január 1. napján hatályát veszti


3. Záró rendelkezések


3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!