nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016 (IV.05.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-06 - 2016-04-06
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016 (IV.05.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.


1. Módosító rendelkezések


1. §


A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 3. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyen hatáskörét a polgármesterre ruházza az alábbi szociális ellátások tekintetében:


  1. természetbeni települési támogatás
  2. települési támogatás
  3. rendkívüli települési támogatás
  4. méltányossági települési támogatás
  5. köztemetés
  6. étkeztetés"

2. §


Az önkormányzati rendelet 5-9. § - a helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„5. § A polgármester természetbeni települési támogatást nyújt a szociális alapszolgáltatások köréből a házi segítségnyújtás (a továbbiakban: szociális alapszolgáltatás) igénybevételéért fizetendő személyi térítési díj megfizetéséhez, a szociális alapszolgáltatást igénybe vevő személy részére.


6. § A természetbeni települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


7. § (1) A polgármester a szociális alapszolgáltatás igénybevételéért fizetendő személyi térítési díj összegének megfizetéséhez 5. 000 forint természetbeni települési támogatás állapít meg.


(2) A megállapított természetbeni települési támogatás összegének kifizetése a Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ által Herencsény Község Önkormányzata nevére kiállított számla alapján minden hónap 15. napjáig átutalással történik.


8. § A polgármester a természetbeni települési támogatásra való jogosultságot egy évre állapítja meg.


9. § A természetbeni települési támogatásra való jogosultság kezdő hónapja a kérelem benyújtásának hónapja.”


3. §


Az önkormányzati rendelet 14. § - a helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„14. § (1) A polgármester az Szt. 45. § (3) - (4) bekezdésben meghatározottak alapján rendkívüli települési támogatást állapít meg, figyelemmel az Szt. 7. § - ában meghatározott kötelezettségére.


(2) Rendkívüli települési támogatás biztosítandó különösen betegséghez, kórházi ápoláshoz, halálesethez, káresemény elhárításához, gyermekszületéshez, óvodakezdéshez, iskolakezdéshez, lakásvásárláshoz.


(3) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.


(4) A rendkívüli települési támogatás összege – a 15 – 18/A. § - ban foglalt kivételével -  5. 000 forint, legmagasabb összege 20. 000 forint.”


4. §


Az önkormányzati rendelet a következő 18/A. § - sal egészül ki:


„18/A. § (1) Lakásvásárláshoz kapcsolódó költségek mérséklése céljából egyszeri rendkívüli települési támogatásra való (a továbbiakban: lakásvásárlási települési támogatás) jogosultságát kell megállapítani azoknak a házastársaknak, élettársaknak, egyedülállóknak,


  1. akik adásvételi szerződéssel igazoltan Herencsény településen lakást vásároltak és
  2. tulajdonjoguk az ingatlan-nyilvántartásba tulajdoni lappal igazoltan bejegyzésre került, továbbá
  3. akiknek nyilatkozatuk alapján a lakásvásárlási települési támogatás tárgyát képező lakás kivételével lakástulajdonjoguk nincs.


(2) Nem minősül lakástulajdonnak az az ingatlan/ ingatlanrész, amely öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a kérelmezők tulajdonába és a haszonélvező az ingatlanban életvitelszerűen lakik.


(3) A lakásvásárlási települési támogatásra való jogosultságot legkésőbb az adásvételi szerződés megkötését követő 90 napos határidőn belül lehet megállapítani. E határidő elmulasztása jogvesztő.


(4) A lakásvásárlási települési támogatás összegét 70. 000 forintban kell megállapítani.”


5. §


Az önkormányzati rendelet a következő 42. §-sal egészül ki:


„42. § (1) E rendelet hatályba lépését megelőzően lakásvásárlás és lakásbővítés céljából megállapított visszatérítendő helyi támogatás fennmaradó törlesztőrészleteit e rendelet 18/A §-a szerinti lakásvásárlási települési támogatásnak kell tekintetni.


(2) A támogatottal korábbiakban létrejött szerződés felmondásáról haladéktalanul gondoskodni kell."


6. §


Az önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.2. Záró rendelkezések


7. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
296.15 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!