nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015. (XII.17.) rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015. (XII.17.) rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 23/2012.(XI.14.) rendelet módosításáról és kiegészítéséről

Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületének

   25/2015.(XII.17.) rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 23/2012.(XI.14.) rendelet módosításáról és kiegészítéséről

Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§-ában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdése és 5.§-ának felhatalmazása alapján a 6-7.§-okban foglaltak figyelembe vételével a helyi iparűzési adóról szóló 23/2012.(XI.14.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.1.§


A R. 1.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet alkalmazásában:

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

2. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.”

2.§

A R. 3.§ a következő (3)-(11) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) Helyi iparűzési adómentesség illeti meg a háziorvos és védőnő vállalkozót, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Amennyiben a háziorvos, védőnő vállalkozó, vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben meghaladja az adómentes adóalap mértékét, csak az ezt meghaladó összeg után kell az adót megfizetnie.

(4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott adómentesség  formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(5) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével –  nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(6) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.  A nyilatkozat  jelen rendelet 1. mellékletét képezi.

(7) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

(8) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(9) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(10) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi.

(11) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.


                                                                                       3.§

A R. az 1. számú és 2. számú mellékletekkel egészül ki.


4.§Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Egyidejűleg Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 24/2015. (XI.26.) rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 23/2012.(XI.14.) rendelet módosításáról hatályát veszti           Suhajda Antal                                                    Varga Béláné

polgármester                                                        jegyző
Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Akasztó, 2015. december 17.                                                                       P.H.
                                                                                                          Varga Béláné

                                                                                                               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
33.79 KB
2. melléklet
22.55 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!