nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013 (II.8.)
Hatályos:2015-01-27 -tól
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013 (II.8.)
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(II.08.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 13.§-ában foglalt feladatkörében, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § (1) Pusztamérges Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kötelező kéményseprő-ipari tevékenység ellátására helyi közszolgáltatást szervez.

(2) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) célja a közszolgáltatás díjának megállapítása, valamint azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják a helyi kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét, azonban a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló jogszabályok nem tartalmaznak rendelkezést tárgyában. 


2. § (1) A közszolgáltatást kizárólagos joggal az Önkormányzat által nyilvánosan meghirdetett pályázaton nyertes

Szegedi Kéményseprő-ipari Kft.

(6725 Szeged, Moszkvai krt. 27. – a továbbiakban: Szolgáltató)

végzi a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően. 


3. § (1) A vonatkozó jogszabályokban szereplő feltételek és ingatlanok esetében a közszolgáltatás igénybevétele kötelező.

(2) A közszolgáltatás elvégzése után a tulajdonos köteles az e rendeletben megállapított és a Szolgáltató által leszámlázott díjat megfizetni.

A részletes díjtételeket a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 


4. § (1) Az Önkormányzat minden év november 30. napjáig e rendelet mellékletében határozza meg a következő naptári évre vonatkozóan a Szolgáltató javaslata alapján a közszolgáltatási díjtételeket.

(2) A Szolgáltató minden év október 31. napjáig írásban kezdeményezheti a díjak mértékének felülvizsgálatát, a meghatározásra vonatkozó javaslatát indokolással alátámasztva a közszolgáltatással kapcsolatos költségek változásának mértékében, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően nyújthatja be.

(3) Az ellenőrzés időpontjáról a Szolgáltató legalább 8 nappal előtte köteles a tulajdonost (közszolgáltatást kötelezően igénybevevőt) értesíteni (levél, vagy hirdetmény útján).

(4) A Szolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján jogosult beszedni. A tulajdonos a kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás díját fizetési felszólításra akkor is köteles megfizetni, ha a Szolgáltató a közszolgáltatás elvégzésének idejéről időben értesítette a tulajdonost, de a munka elvégzésében megakadályozták, ill. a munka elvégzésének helyi feltételeit nem biztosították.


Záró rendelkezések


5. § (1) Ez a rendelet 2013. március 12-én lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 8/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelet.
6. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltaknak való megfelelést szolgálja.Pusztamérges, 2013. február 7.         Dr. Papp Sándor                                                                                Fődi Anita 

            polgármester                                                                              helyettesítő jegyző
A rendelet kihirdetve: 2013. február 08.                                                                                                                  Fődi Anita 

                                                                                                              helyettesítő jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
161 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!