nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2018 (XII.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2018 (XII.10.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselőknek 2019. évben adható egyes juttatásokról, támogatásokról és az illetménykiegészítésről


Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában, (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


  1. § A rendelet hatálya a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


Illetménykiegészítés


2. § A Hivatalnál valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletményének 20 %-a.


3. §[1] A Hivatalnál foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletményének 20 %-a.


Juttatások, támogatások


4. § (1) A köztisztviselő részére a következő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások biztosíthatók:

                   a)  Illetményelőleg, ami visszatérítendő,

                   b)  Rendkívüli segély,

                   c)  Szemüveg, kontaktlencse készítés díjához történő hozzájárulás.

          (2)     A juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait köztisztviselő esetén a jegyző állapítja meg, a polgármester esetén a köztisztviselőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.


Bankszámla-hozzájárulás

5. § (1) A köztisztviselőt évi bruttó 12.000 Ft bankszámla-hozzájárulás illeti meg, melyet november 5. napjáig kell kifizetni a köztisztviselő részére.

(2) Ha a közszolgálati jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, a bankszámla-hozzájárulás időarányos része jár.


Záró rendelkezések


6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a köztisztviselőknek 2018. évben adható egyes juttatásokról, támogatásokról és az illetménykiegészítésről szóló 2/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet.


Tiszacsege, 2018. december 10.                        Szilágyi Sándor                                                         dr. Bóné Mónika

                          polgármester                                                                      jegyző[1]

A 5/2019.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2019. április 1.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!