nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2018 (VIII.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-08-25 -tól
Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2018 (VIII.24.) önkormányzati rendelete
a szociális tanulmányi ösztöndíjról

Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális tanulmányi ösztöndíj odaítélésének feltételeiről a következőket rendeli el:


1. §.


Csertő Község Önkormányzata a "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mozsgó és környéke térségben” című, EFOP-1.5.3-16-2017-00087 azonosítószámon regisztrált, támogatásban részesített projekthez kapcsolódóan tanulmányi ösztöndíjat (továbbiakban: ösztöndíj) alapít a tanulmányokat folytató, szociálisan rászoruló csertői fiatalok oktatásban való részvételének támogatása céljából.


2. §.


A rendelet hatálya kiterjed Csertő község területén állandó lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő hátrányos szociális helyzetű általános- és középiskolás tanulókra, valamint a felsőfokú tanulmányaikat folytató hallgatókra.


3. §.


Szociális tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a tanuló, hallgató aki

a) általános iskolai, szakmát biztosító középfokú vagy felsőfokú tanulmányokat folytat,

b) 25 évesnél nem idősebb,

c) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát.


4. §.


Az ösztöndíj megállapítása iránti kérelmet - az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (1. melléklet )  - a gyermekét saját háztartásban nevelő szülő vagy más törvényes képviselő nyújthatja be.


5. §.


(1) A szociális ösztöndíj iránti kérelmekről – 2018. szeptember 15. napjáig -  a  Képviselőtestület dönt.

(2) A tanulmányi ösztöndíj támogatás pályázati adatlapja a rendelet 1.sz. mellékletét képezi.

(3) Nem értékelhető a pályázat, ha a kérelemhez csatolandó melléklet hiányzik vagy hiányos, vagy valótlan adatokat tartalmaz. Hiánypótlásra egy ízben van lehetőség.


6. §.


(1) Az ösztöndíj összege maximum: 20.000,-Ft/hó/fő.

(2) Az ösztöndíjak pénzügyi fedezetét az önkormányzat éves költségvetési előirányzatában tervezett forrás biztosítja.

(3) A támogatást a kérelmet benyújtó szülő, törvényes képviselő bankszámlájára történő utalással folyósítja a képviselőtestület.


7. §.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csertő, 2018. augusztus 22.
               Fleckistánné Csöme Edit                                       Dr. Szilas Tamás

                        polgármester                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
15.57 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!