nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-21 - 2019-12-09
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokrólKulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 74. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


 1. FEJEZET


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. A rendelet célja 


1. § E rendelet célja, hogy Kulcs község lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátások igénybevételének módját, az eljárási szabályokat, valamint a szociális ellátásokra vonatkozó jogosultság feltételeit, annak végrehatására vonatkozó garanciákat, figyelemmel a szociális ellátásról és igazgatásról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) foglaltakra, valamint az Önkormányzat teherbíró képességére.


2. A rendelet hatálya


2.§ A rendelet hatálya kiterjed Kulcs község közigazgatási területén az Szt. 3. § személyi hatálya alá tartozó személyekre.


3. § E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat az Szt. 4. §-a szerint kell értelmezni.


3. A szociális  gondoskodás helyi rendszere


4. § (1) E rendelet szabályozza a Képviselő-testület által  pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokat, melyet a  Képviselő-testület első fokon a Polgármesterre ruházza át.  A polgármester hatáskörébe tartozó szociális pénzbeni és természetbeni  ellátások:          

a.) rendszeres települési támogatás

b.) rendkívüli települési támogatás

c.) köztemetés költségének megtérítése alóli mentesítés.


(2) A Polgármester  a)-c) bekezdés alapján hozott határozata ellen Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, a Polgármesteri Hivatalba benyújtandó  illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.    


(3) A Polgármester a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeni és természetbeni ellátások megállapításáról minden testületi ülésen beszámol a Képviselő-testületnek.     


4. A szociális ellátások eljárási szabályai


5. § (1) Valamennyi, a 4. §-ban feltüntetett ellátás igénylésekor a Szt. és ezek végrehajtási rendeletei, illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény (továbbiakban: Ket.), valamint e rendelet vonatkozó rendelkezései alapján kell eljárni.


(2) A szociális pénzbeni és természetbeni ellátások iránti  kérelmet írásban a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani, a Hivatal által biztosított  kérelem nyomtatványon, a kérelmen feltüntetett mellékletekkel együtt.


(3)  Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező szerv a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a kérelem elbírálásához szükséges mellékletek benyújtását, illetve környezettanulmány készítését is elrendelheti.


(4) A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az Önkormányzat, valamint annak intézményei, továbbá a községben működő köznevelési, egészségügyi szervezetek egymással és a civil szervezetekkel kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák megoldását kötelesek kezdeményezni.


(5) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás vezetőjének intézkedése alapozza meg.


(6) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó ügyintéző  az alábbiak szerint ellenőrizheti:

a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,

b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

c) elrendelheti környezettanulmány készítését,

d) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.


(7) A készpénzben felvett segélyek esetén a Polgármester határozatában rendelkezhet arról, hogy a segélyezettnek a pénz felvételéről számított 15 napon belül el kell-e számolnia.


 (8) Amennyiben a segélyezett elszámolási kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, az elszámolásra nyitva álló határidő leteltétől számított 12 hónapon belül települési támogatásban  nem részesülhet. Az elszámolási kötelezettségről rendelkező határozatban - az elszámolás elmaradása esetére - kilátásba kell helyezni a joghátrány alkalmazását.


(9) A segélyezett a 15 napos határidő elmulasztása esetén, amennyiben az neki nem volt felróható, a határidő elteltétől számított 3 hónapon belül igazolási kérelemmel élhet.


(10)  Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként munkahely-keresés céljából nem működik együtt a Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központjával (2400 Dunaújváros, Gagarin tér 1/A.)6. § (1) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illetik meg. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.(2) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások a tárgyhónapot követő hó 05-ig kerülnek folyósításra.


(3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátást az igénybe vevő az  Szt. 17. §-a szerint köteles visszafizetni.


5. Adatkezelés


7. § A jegyző a települési önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18-19. §-a alapján nyilvántartást vezet.  


II. FEJEZET


6. Települési támogatások8. § (1) A települési támogatás megállapítására az Szt. és a végrehajtására kiadott jogszabály, valamint e rendelet rendelkezései szerint kerül sor.    (2) Települési támogatás nyújtható annak a rászorulónak, aki időszakosan, vagy tartósan önhibáján kívül létfenntartási gonddal küszködik, és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud; alkalmanként jelentkező többletkiadásai miatt anyagi segítségre szorul; rendkívül súlyos válsághelyzetbe került.


  (3) A rendelet 1. melléklete tartalmazza a települési támogatás kérelem nyomtatványt.


9. §      A települési támogatás formái:


     (1) Rendszeres települési támogatás

               a.) Lakhatási támogatás

               b.) Gyógyszer támogatás


   (2)  Rendkívüli települési támogatás

             a.) Eseti települési támogatás

             b.) Kamatmentes kölcsön


 10. §   (1) Lakhatási  támogatás   címén települési támogatásként  közüzemi díj támogatás (Villanyáram- , gáz- , vízfogyaszás)  elsősorban a megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással állapítható meg annak a bérlőnek, tulajdonosnak, aki az ingatlant életvitelszerűen lakja, és


          a.) akinek a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és vagyona nincs.  A támogatás összege 2.500 Ft/hó.


     b.) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének   270 %-át,  és vagyona  nincs.  A támogatás összege 3.000 Ft/hó.   


   (2)  vagyon alatt az Szt. 4 § (1) bekezdés b.) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni.


   (3)   [1]A támogatás a kérelem benyújtásának hónapjától 12 hónap időtartamra kerül megállapításra.


   (4) Nem jogosult lakásfenntartási támogatásra

              a.) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását;

              b.) aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű lakáshasználattal kapcsolatos szabályokat, vagy az emberi együttélés szabályait nem tartja be.


(5) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

           a.)  a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát.

           b.) a lakásfenntartási költségek igazolására szolgáló utolsó havi számlát és számla részletezőt.


(6) A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


(7) A lakhatási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.


11. §  (1) Gyógyszer támogatás  állapítható meg annak a személynek,

   a.) aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása meghaladja saját jövedelme 10 %-át,

   b.) akinek a családjában az l főre számított családi havi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

   c.) egyedül élőknél, illetve gyermekét egyedül nevelők esetében akinek a családjában az l főre számított családi havi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem éri el


(2)  Havi rendszeres gyógyszerköltség alatt havonta a közgyógyellátási igazolványra térítésmentesen rendelhető gyógyszereket kell érteni.

  

           (3) A jogosult számára kizárólag a személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyító ellátás rendelhető. A havi rendszeres gyógyszer szükségletet a háziorvos, igazolja, mely igazolást  a kérelemhez mellékelni kell.


          (4)[2] A támogatás a kérelem benyújtásának hónapjától 12 hónap időtartamra kerül megállapításra.


    (5)  Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás összege a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség, de legfeljebb havi 5.000,- Ft.


(6) A gyógyszer támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazoláson kívül, a szükséges gyógyszerek havi adagját, a gyógykezelés időtartamát is feltüntető háziorvosi vagy szakorvosi igazolást, a gyógyszertár igazolását az orvosi igazoláson szereplő gyógyszerek illetve gyógyászati segédeszközök költségéről, valamint a járási hivatal közgyógyellátási igazolvány kérelem elutasító határozatát.


(7) Amennyiben az ellátásban részesülő a megállapított gyógyszertámogatás ideje alatt közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, a részére megállapított gyógyszertámogatást a jogosultság napjától meg kell szüntetni. Az ellátásban részesülő köteles a közgyógyellátásra való jogosultságának megállapításáról azonnal értesíteni az Önkormányzatot.


(8) A gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, aki részére e rendelet hatályba lépését megelőzően az Szt. 50. § (3)  bekezdése szerinti méltányos közgyógyellátás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.


12. §  (1) Eseti települési támogatás nyújtható különösen azon személy részére, aki

a) betegség miatt (kórházi kezelésben részesült, gyógyszerének kiváltása anyagi okok miatt nem megoldott) 

b) létfenntartás veszélyeztetés miatt (közüzemi számlák kifizetése, élelmiszer vásárlás)

c) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében,

d) a gyermek fogadásának előkészítése érdekében,

e) egyéb különös rászorultság miatt,

f)  haláleset esetén,

g)  elemi kár miatt,

h)  óvodáztatás és iskoláztatás biztosítása érdekében,

i) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás érdekében,

j)  a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében,

k) illetve azon családok részére, akik gyermekük/eik hátrányos helyzete miatt anyagi vagy természetbeni segítségre szorulnak.


(2) A települési támogatás  nyújtásának feltételei:

a) az egy főre jutó havi jövedelem:

aa) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 250 %-át nem haladja meg,

ab) kettő vagy több együtt élő személy esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200 %-át nem haladja meg.


(3) A 12.§  f) pontja esetén a rendkívüli települési támogatás  temetés céljára nyújtható annak az eltemettetőnek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A támogatás legfeljebb 30.000,- Ft lehet. A segély iránti kérelmet az eltemettetést követő 30 napon túl nem lehet benyújtani.


(4) A rendkívüli települési támogatás minimum-összege 1.000,- Ft, maximum-összege 20.000.- forint alkalmanként. Egy évben egy személy maximum 4 alkalommal segélyezhető. A többször nyújtott segélyek összege évente nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át.


(5) Rendkívüli települési támogatást készpénz vagy természetbeni ellátás formájában lehet megállapítani. Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, gyógyszer, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.


(6) Amennyiben a kérelmező, és a vele együtt élő, 16. életévét betöltött személy nyilatkozata szerint semminemű jövedelemmel nem rendelkezik, csatolnia(uk)  kell a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központ (2400 Dunaújváros, Gagarin tér 1/A.)  igazolását, hogy álláskeresési ellátásra  nem jogosult(ak), részére munkahelyet nem tudnak felajánlani, és a Munkaügyi Központtal együttműködik(nek).


(7)  Eseti támogatás keretében az azonos lakcímmel rendelkezők külön-külön nem segélyezhetők 3 hónapon belül.


13. § (1) Kamatmentes kölcsön nyújtható

 1. annak a személynek, aki rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, de társadalombiztosítási ellátásra jogosult (pl. táppénz, munkanélküli ellátás, rendszeres szociális  járadék, nyugdíj  folyósítására vár),
 2. annak a rászorulónak, aki időszakosan, vagy tartósan önhibáján kívül létfenntartási gonddal küszködik és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud,
 3. annak a rászorulónak, aki alkalmanként jelentkező többletkiadásai miatt anyagi segítségre szorul, vagy rendkívül súlyos válsághelyzetbe került, vagy közüzemi  tartozását nem tudja kifizetni, ezért  létfenntartása veszélybe került.  
 4. Kölcsön nyújtható annak a személynek, aki a lakás rendeltetésszerű használatához szükséges állagmegóvási munkák költségeinek fedezésére önerőből nem képes.
 5. Kölcsön nyújtható annak a személynek, aki az ingatlana megóvásához szükséges életvédelmi célokat szolgáló beavatkozások költségeit önerőből fedezni nem tudja.

(2) A támogatás maximum-összege 50.000,- Ft. Visszafizetési határideje a felvételt követő hónaptól számított 6 hónap. A kölcsön folyósításáról szóló megállapodásban a kölcsön visszafizetésének megkezdésére legfeljebb 6 hónap halasztást engedélyezhet saját hatáskörben a polgármester, illetve indokolt esetben, külön kérelemre az indokok felsorolásával, legfeljebb 6 hónappal meghosszabbíthatja a visszafizetés  határidejét  a  polgármester. 


(3) Kamatmentes kölcsön egy naptári éven belül ugyanazon jogosultnak egyszer adható. Az egy háztartásban élők esetében a kamatmentes kölcsönt egy naptári éven belül csak egy jogosult veheti igénybe. Aki kezességet vállal egy másik jogosult kamatmentes kölcsönének igénylésekor, az a kezessége lejártáig nem részesülhet kamatmentes kölcsönben.


(4) Kamatmentes kölcsönben az a személy részesíthető, akinek jövedelme:

a) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő személy esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át,

b) minden egyéb esetben az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150 %-át nem haladja meg. 


(5) A kölcsön iránti kérelmet házasságban élő személyek esetén a házastársaknak együttesen kell előterjeszteniük, élettársi kapcsolatban élő személyek esetében a feleknek nyilatkozniuk kell, hogy élettársak, valamint a kölcsön iránti kérelmet, a felhasználás módját megjelölve, mindkettőjüknek alá kell írni.


(6) Kulcs Községi Önkormányzat a  Polgármester által  hozott határozat alapján a jogosulttal kölcsönszerződést köt, amelyben a visszafizetés bizonyítása érdekében a kölcsönfelvevőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a munkabéréből, illetve egyéb jövedelméből a kölcsön levonható. A rendelet 2. melléklete tartalmazza a kölcsönszerződés nyomtatványt.


(7) A szerződésben mindkét házastársat, az élettársat egyetemlegesen adóstársként kell feltüntetni, valamint a 10.000,- Ft feletti kölcsön esetében legalább egy kezes állítása szükséges. A kezes állításától eltekinthet abban az esetben a polgármester, ha a kölcsönben részesülő 6 havi átutalási megbízást hoz a felvett kölcsön  visszafizetésére. 


(8) A kölcsönszerződés szabályairól a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:383 § - 6:389  § -ai rendelkeznek.


(9) Nem részesíthető újabb kölcsönben az a személy, aki korábbi kölcsön törlesztésére irányuló kötelezettségének a szerződésben meghatározott határidő elteltéig nem tett eleget, vagy a kölcsönösszeg visszakövetelésének polgári peres úton, vagy fizetési meghagyás kibocsátásra irányuló eljárás során kellett érvényt szerezni.


    (10) Nem nyújtható újabb kölcsön annak a személynek, aki a részére korábban nyújtott kölcsön teljes összegét még nem törlesztette.14. § (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48. §-ban foglaltak szerint kell ellátni.


(2) Az eltemettetésre köteles személy kérelmére a köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesülhet, ha

 1. a hagyaték kizárólag hagyatéki teherből áll,
 2. az elhunyt legközelebbi hozzátartozója kizárólag kk. személy, és jövedelme nincs,
 3. az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori  legkisebb összegét nem haladja meg  és vagyonnal nem rendelkezik,
 4. nincs, aki a temetésről gondoskodna, illetve a legközelebbi hozzátartozó felkutatása jelentős időt venne igénybe.


  (3)  A polgármester a köztemetés költségeinek megtérítésére köteles személy kérelmére a köztemetés költségeinek megtérítését méltányosságból

a.) részletekben történő megfizetését engedélyezheti

b.) elengedheti

c.) csökkentheti.


III. FEJEZET


7. Szociális szolgáltatások 

15. § (1) Az önkormányzat az Adonyi Szociális Intézményi Fenntartó Társulással kötött Társulási Megállapodás alapján biztosítja Kulcs közigazgatási területén a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban történő

 1. gyermekjóléti szolgáltatást,
 2. családsegítést,
 3. szociális étkeztetést,
 4. házi segítségnyújtást.


(2) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátást biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani (2457. Adony, Kossuth Lajos utca 9.), a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon.


(3) A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt.


15/A. §[3] Az Önkormányzat a saját fenntartású Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: intézmény) intézményében biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) szabályozott alapszolgáltatások közül a bölcsődei ellátást.


15/B. §[4] (1) A gyermekjóléti alapellátások keretében biztosított bölcsődei ellátás iránti kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő szóban vagy írásban terjeszti elő az intézmény vezetőjénél, aki azt a beérkezések sorrendjében nyilvántartásba veszi. A bölcsődei ellátás iránti igény kielégítése a nyilvántartás sorrendiségén alapul. A bölcsődei felvétel rendjét, a kérelem elbírálásának szempontjait a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Felvételi Szabályzata határozza meg.


(2) Amennyiben a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő az intézményvezető eljárás iránti kérelmével, vagy az ellátás megszüntetésével kapcsolatos döntését, intézkedését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül – átruházott hatáskörben Kulcs Község Polgármesteréhez fordulhat.


(3) Amennyiben a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő a polgármester döntését vitatja, a jogorvoslati kérelmével az arról szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez fordulhat.


(4) Az intézményvezető hatáskörében – külön eljárás nélkül – biztosítható ellátás az intézményben nincs.


8.  Szociálpolitikai kerekasztal


16. § (1) A Képviselő- testület az Sztv. 58/B. § (2) bekezdése alapján helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.


 (2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart.


        (3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai: jegyző, igazgatási előadó, az Adonyi  Szociális Intézményi Fenntartó Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának képviselője,  a felnőtt  háziorvos, a házi gyermekorvos, a körzeti védőnők, a Fekete István Általános Iskola és AMI igazgatója, a Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde vezetője.


9.  Egyedi elbírálás szabályai


17. § A felsorolt segélyezési formáknál Kulcs Községi  Önkormányzat Képviselő- testülete a másodfokú  eljárás keretében egyéni elbírálással különös méltánylást érdemlő esetekben kérelemre a segély összegétől és meghatározott jövedelemhatároktól eltérhet. (Különös méltánylást érdemlő esetek lehetnek: váratlan élethelyzet következik be, tartós betegség, egészségi állapotban bekövetkezett hirtelen romlás, melyet a házorvos igazolásával támaszt alá.) A Képviselő-testület a segély összegétől 200 %-kal, a megállapított jövedelemhatártól 300 %-kal eltérhet.    


10. Az intézményi térítés díjak


18. §     (1) Kulcs Községi Önkormányzat a gyermekétkeztetési intézményekben megállapítja az egy ellátottra jutó intézményi étkezési térítési díjak napi összegét és a bölcsődei gondozási díjat.


(2[5]) Az étkezési díjat és a bölcsődei gondozási díjat havonta a tárgy hónap 15. napjáig, előre kell megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára. A térítési díj megállapítása és befizetés során a kerekítés szabályait kell alkalmazni.


(3)[6] Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben az Intézményvezető az esetlegesen keletkezett hátralék összegére az étkezést igénybe vevő családjának anyagi helyzetére tekintettel – kérelemre – az étkezési térítési díj részletekben történő fizetését engedélyezheti. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások személyi térítési díjainak – egyedi kérelemre történő – csökkentésére, illetve elengedésére nincs lehetőség.


(4) Az a hátralékos, aki az étkeztetési díjat az esedékessé válástól számított 30 napon belül nem fizeti meg, és hátralék fizetésére részletfizetési kérelemmel nem él, annak az étkeztetése a hátralékos térítési díj megfizetéséig szünetel. Az Intézményvezető a 30 nap elmúltával megkeresi a Polgármesteri Hivatalt a hátralék behajtása céljából.


(5) A rendelet 3. melléklete[7] [8]tartalmazza a térítési díj mértékét és a bölcsődei gondozási díjat.


(6)[9] Augusztus hóban a bölcsődébe beíratott gyermekek közül csak az ellátást ténylegesen igénybe vevő gyermekek után kell gondozási intézményi térítési díjat fizetni.


IV. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


19.§  (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján hatályba.


20.§ (1)  A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 14/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.


Jobb Gyula                                                                                        Dr. Árva Helga

polgármester                                                                                         jegyző                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Záradék:

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2015. február 9. napjától 2015. február 26.    

napjáig a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.


A rendelettel kapcsolatosan bejelentés, észrevétel nem érkezett.


Kulcs, 2015. február 26.
A rendeletet kihirdettem 2015.  február 27.      napján.

Dr. Árva Helga

jegyző[1]

Módosította a 2/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. január január 29-től.

[2]

Módosította a 2/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. január 29-től.

[3]

Módosította a 2/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. január 29-től.

[4]

Módosította a 2/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. január 29-től.

[5]

Módosította a 2/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2016. január 29-től.

[6]

Módosította a 2/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2016. január 29-től.

[7]

Módosította a 2/2017. (I. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. január 20-tól.

[8]

Módosította a 18/2017. (XII. önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. december 22-tól.

[9]

Módosította a 2/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2016. január 29-től.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
100.5 KB
2. melléklet
29 KB
3. melléklet
31.5 KB
3. melléklet
13.9 KB
1. melléklet
29.49 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!