nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2017. (II.09.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-10 -tól
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2017. (II.09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Öttömös Községi Önkormányzatra.


2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetése


2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 367 036 602 forintban állapítja meg.


3. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 146 982 639 Ft

    amelyből

    aa) önkormányzatok működési támogatásai                           43 799 063 Ft

    ab) egyéb működési célú támogatások bevételei                  103 183 576 Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                                      24 150 000 Ft

     amelyből

     ba) vagyoni típusú adók                                                           2 000 000 Ft

     bb) értékesítési és forgalmi adók                                            19 000 000 Ft

     bc) gépjárműadó                                                                       3 150 000 Ft

c) működési bevételek                                                                                        23 050 000 Ft

d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                            134 994 696 Ft

e) egyéb felhalmozási célú támogatások                                                               6 250 000 Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                                  31 609 267 Ft


4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetés                                                                                  190 881 824 Ft

      aa) személyi juttatások                                                          70 145 095 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

            szociális hozzájárulási adó:                                              10 353 876 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              62 013 375 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            7 669 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                       37 669 878 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             174 644 989 Ft

      ba) beruházások                                                                     58 865 989 Ft

      bb) felújítások                                                                     115 779 000 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                  1 509 789 Ft


(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai:

a) hűtőkamra létesítés                                                                                          5 000 000 Ft

b) tanyafejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés                          1 938 000 Ft

c) villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító fejlesztése             13 977 000 Ft

d) iskola melletti sportpálya felújítása                                                                 1 802 000 Ft

e) önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése                                     100 000 000 Ft

f) helyi termék piac kialakítása                                                                          34 994 696 Ft

g) közfoglalkoztatáshoz kacsolódó eszközbeszerzés                                         15 806 293 Ft

h) fogorvosi szék beszerzés                                                                                     127 000 Ft

i) településarculati kézikönyv elkészítése                                                             1 000 000 Ft


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) települési támogatás lakhatáshoz                                                                     3 600 000 Ft

b) rendkívüli települési támogatás                                                                        1 542 000 Ft


5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 45 fő.


(2) A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.


6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósítandó programok, projektek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


3. Egyéb rendelkezések


7. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet a 2017. évre nem tervez.


4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


8. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(4) A Képviselő-testület a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:


5. Záró rendelkezések


9. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 01. napjától kell alkalmazni.

                         dr. Dobó István                                                     Fődi Anita

                          polgármester                                                            jegyzőA rendelet kihirdetve: 2017. február 9.                                                                                                         Fődi Anita

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3. számú melléklet
11.46 KB
1. számú melléklet
21.98 KB
2. számú melléklet
14.73 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!