nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-30 - 2016-05-30
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2014. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Egyházaskesző Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2)bekezdésében meghatározott  eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló, 2011.. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásról a következőket rendeli el:
1.§


(1) A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2014. évi bevétele 81.600 e.

      forint volt.

(2) A bevételek részletezését az 1. 2.  számú melléklet tartalmazza.2.§


(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi kiadásait  72.993 e. forintban állapítja

      meg.

(2) A kiadások részletezését a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.3.§


(1) A Képviselőtestület a 2014.évi pénzmaradványt 8.607 e. forintban határozza meg,

      az 4.sz melléklet szerinti részletezésben.     

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a 2014. évi pénzmaradvány a 2015. évi

      bevételek között szerepel.4.§


       Az önkormányzat vagyona a 2014. évi mérleg alapján  97.836 e. forint. Az összevont

      zárómérleget az 5. számú melléklet tartalmazza.5.§

      

A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodása a

     jogszabályi előírásoknak megfelelően a takarékosság messzemenő figyelembevételével

     történt.                                                                                      6.§.                                      (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Egyházaskesző Község Önkormányzati Képviselő-testületének az    

      Egyházaskesző község Önkormányzat és Szervei 2014. évi költségvetéséről szóló

       1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete, valamint Egyházaskesző község    Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014.(V.08.)  önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról.                                            


Hegyiné Böröcz Adél                                Lendvai Jánosné

jegyző                                         polgármester


Kihirdetve: Egyházaskesző, 2015. május 29.                                                                                 Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                                                     jegyző

                                                                                                                      1.sz.melléklet

                                                                                                                      ezer forintban

Egyházaskesző Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezéseBevétel jogcíme                                            Előirányzat                Teljesítés              %


KÖZHATALMI BEVÉTELEK                     15.541                      12.661              81

- egyéb közhatalmi bevétel                                          5                               5            100

- iparűzési adó                                                     14.188                      11.308              77

- magánszemélyek komm.adója                               810                           810            100

- pótlékok, bírságok                                                   92                             92            100

- gépjárműadó                                                          446                           446            100  

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL        4.392                        4.392            100

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÁLLAMHÁZT.

BELÜLRŐL                                                     45.392                      45.392            100

- települési önk. működésének tám.                      7.355                        7.355            100

- köznevelési feladatok támogatása                    13.335                      13.335            100

- szociális és gyermekétkeztetési felad. tám         6.204                        6.204            100

- kulturális  felad.tám.                                              619                           619            100

- működési célú központosított előirányzatok         103                           103            100

- helyi önkormányzatok kieg.tám.                         1.207                        1.207            100

- központi kezelésű előirányzatok                            145                           145            100

- elkülönített állami pénzalapok                          10.644                      10.644            100

- tb.támogatás                                                       3.318                        3.318            100

- egyéb műk. célú támogatásértékű bev.               2.462                        2.462            100


Műk.célú pénzeszk.átvétel áll.h.kívülről              200                           200            100  


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN     65.525                      62.645              96


FELHALMOZÁSI BEVÉTEL                       14.542                      14.542            100


PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK                80.067                      77.187              96                          

PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁS        3.936                        3.936            100


ÁLLAMHÁZTART. BELÜLI MEGELŐL.                                           477


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                  84.003                      81.600              97

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.sz.melléklet

ezer forintban


BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KORMÁNYZATI FUNCIÓNKÉNT

2014. 12.31-ÉN
Kormányzati funkció neve                                           Bevétel                               Kiadás


Önkormányzatok jogalkotó ált.ig.tev.                           9.593                                  15.283     

Köztemető fenntartás és működtetés                                                                            342     

Önkormányzati vagyonnal gazd.felad.                          1.241                                       457

Önkormányzatok elszámolásai                                     50.721                                         ---

Támogatási célú finanszírozási műveletek                     3.936                                  18.777     

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                             9.647                                    9.138

Közvilágítás                                                                                                                1.176

Zöldterület kezelés                                                                                                         776

Város-,és községgazdálkodás                                                                                     8.532

Család és nővédelmi eü.gondozás                                 3.318                                    3.068

Közművelődés                                                                                                            1.970

Civil szervezetek működési támogatása                                                                        984

Óvodai intézményi étkeztetés                                        3.144                                    2.969

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások                                                                     24

Elhunyt személyek hátramaradottainak tám.                                                                 180

Gyermekvédelmi ellátások                                                                                             645

Munkanélküli aktív korúak ellátásai                                                                           1.486

Lakásfenntartással összefüggő ellátások                                                                       764

Falugondnoki szolgáltatás                                                                                          6.187

Egyéb szociális ellátások                                                                                                235

_______________________________________________________________________


M I N D Ö S S Z E S E N :                                        81.600                                  72.993  


3.sz.melléklet

ezer forintban


Kiadások jogcímenként és intézményenként 2014. 12. 31-én

                  


Kiadás jogcíme                                                                        Ö n k o r m á n y z a t  mindösszesen                  

                                                                                                           előír.                                     teljes.                   %               

     

Személyi juttatás                                                                               20.133                                  19.432                 97

Járulékok                                                                                             3.688                                    3.688               100

Dologi kiadások                                                                                14.465                                  12.988                 90

Támogatásért.műk.kiad.                                                                    22.794                                  20.868                 92          

Műk.célú pe.átadás áht.kívülre                                                              864                                       864               100                                                                                                                               

Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               3.475                                    3.273                 94

Tartalékok                                                                                           5.170                                                                                                                                                                                                 

Felújítás, beruházás                                                                           12.621                                  11.087                 88                                                                                                                                                                            

Támogatásértékű felhalm.kiad                                                               793                                       793               100          

M I N D Ö S S Z E S E N :                                                             84.003                                  72.993                 87

   
4.sz.melléklet

ezer forintban
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

2014. DECEMBER 31.


Megnevezés                                                                                                   Önkormányzat


Záró pénzkészlet                                                                                                            8.607

Aktív kiegyenl.(+)                                                                                                                  

Passzív kiegy. (-)                                                                                                                    

Aktív átfutó (+)                                                                                                                     

Passzív átfutó (-)                                                                                                                    

Aktív függő (+)                                                                                                                      

Passzív függő (-)                                                                                                                    

Előző évek tart.maradv(-)_______________________________________            _         _            

Helyesbített pm.                                                                                                            8.607

Kv-i befizetés (-)                                                                                                                    

Kv-i kiutalás (+)                                                                                                                     

KV-I PÉNZMAR.                                                                                                        8.607

-kötelez.terhelt pm.                                                                                                                

-szabad pm.                                                                                                                    8.607
5.sz.melléklet

ezer forintban
eGYHÁZASKESZŐ Önkormányzat és Intézményei összevont mérlege

2014. 12.31-én
                                  ESZKÖZÖK                                      FORRÁSOK

I. Immateriális javak                                    0                                                                      

II. Tárgyi eszközök                             84.915              1. Nemzeti vagyon ind.      111.235

III. Befektetett pénzügyi eszközök      1.250              2. Egyéb eszk.ind. értéke        3.936

                                                                                     3. Felhalmozott eredmény   -43.232

                                                                                     4. Mérleg szerinti eredm.      13.584

A. BEFEKT.ESZKÖZÖK               86.165             

                                                                                     G. SAJÁT TŐKE               85.523


I. Készletek                                                86              I. Költségvetési évben es.          954


B. FORGÓESZKÖZÖK                         86              II. Költségv.évet köv.esed.       477


C. PÉNZESZKÖZÖK                        8.607              H. KÖTELEZETTSÉGEK 1.431

                                                                                    

D. KÖVETELÉSEK                          2.880              I. EGYÉB SAJÁTOS FORR.     -          

                                                                                    

E. EGYÉB SAJÁTOS ESZK.E.            98              J. KINCSTÁRI ELSZ                  -


F. AKTÍV IDŐBELI ELHAT                  -              G. PASSZÍV IDŐBELI EL 10.882

                                                                      


ESZKÖZÖK                                      97.836              FORRÁSOK                       97.836

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!