nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-30 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületre és az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§


(1)     A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

    a)   1.289.589 ezer Ft költségvetési bevétellel,

    b)   1.358.896 ezer Ft költségvetési kiadással és

    c)    69.307 ezer Ft költségvetési többlettel

állapítja meg.


 (2)  Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 28.611 ezer Ft a működési többlet és 40.696 ezer Ft a felhalmozási hiány.


 (3)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján határozza meg a képviselő-testület.


3.§


(1) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. - 4. mellékletek tartalmazzák.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák.

(3) A működési hiány belső finanszírozása az előző évi költségvetési pénzmaradvány felhasználásával történik.


3. A költségvetés részletezése

4.§


(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet határozza meg.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet határozza meg.


5.§


(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.

(3) A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.

(4) A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 13. melléklet szerint határozza meg.

(5) A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 14. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 15. melléklet szerint részletezi.

(7) A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 16. mellékelt részletezi.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projektet, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 17. melléklet részletezi.


6.§


(1) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 18. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a céljelleggel adott támogatások között az egyéb civil szervezetek és egyéb feladatok támogatására jóváhagyott keretösszeg (18. melléklet, 9. sorszám) felhasználását a polgármester hatáskörébe ruházza át.

(3) A (2) bekezdésben szereplő támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásának módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.

(4) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.


7.§


(1) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 19. – 38. mellékletek tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2015. évi keretét 200.000 Ft-ban állapítja meg.


8.§


(1) Az önkormányzat a kiadások között 8.000 ezer Ft általános tartalékot állapít meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékának felhasználási jogát a polgármesterre ruházza át, a polgármester a tartalékkeret felhasználásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.


9.§


(1) Államháztartáson kívüli forrás átvételénél minden esetben meg kell vizsgálni az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat. Az átvett pénzeszköz kizárólag a támogató által megjelölt célra használható fel.

(2) A 2 millió Ft-ot meg nem haladó államháztartáson kívüli források átvételéről a polgármester, e fölötti összeg esetében a Képviselő-testület jogosult dönteni.


4. A költségvetés végrehajtásának, módosításának és a gazdálkodás szabályai

10.§


(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát éves szinten 50 millió Ft összeghatárig, esetenként pedig 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a képviselő-testületnek, és egyidejűleg a költségvetés módosítására javaslatot tenni. Ezen előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.

(4) Az intézmények finanszírozása havi ütemezésben finanszírozási terv alapján nettó módon történik.

(5) A polgármester gazdasági eseményenként 5 millió Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. A polgármester a döntéséről legkésőbb a következő rendes ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) Az önkormányzat intézményeinél tervezett üres álláshelyek betöltése csak a polgármester előzetes engedélyével lehetséges. Az üres álláshelyekre betervezett előirányzat más kiadások finanszírozásához nem használható fel.


5. Záró rendelkezések

11 .§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
04_melléklet_5_2015
123.88 KB
07_melléklet_5_2015
12.14 KB
17_melléklet_5_2015
44.91 KB
22_melléklet_5_2015
627.24 KB
25_melléklet_5_2015
76.42 KB
26_melléklet_5_2015
76.2 KB
30_melléklet_5_2015
75 KB
34_melléklet_5_2015
76.07 KB
37_melléklet_5_2015
75.47 KB
38_melléklet_5_2015
74.79 KB
8_melléklet_5_2015
18.98 KB
9_melléklet_5_2015
15.75 KB
12_melléklet_5_2015
33.59 KB
13_melléklet_5_2015
34.79 KB
16_melléklet_5_2015
29.17 KB
18_melléklet_5_2015
275.53 KB
1_melléklet 5_2015
176.01 KB
2_melléklet 5_2015
179.03 KB
3_melléklet 5_2015
127.38 KB
5_melléklet 5_2015
77.13 KB
6_melléklet 5_2015
73.57 KB
10_melléklet 5_2015
56.01 KB
11_melléklet 5_2015
39.23 KB
14_melléklet 5_2015
36.73 KB
15_melléklet 5_2015
32.51 KB
19_melléklet 5_2015
134.23 KB
20_melléklet 5_2015
126.14 KB
21_melléklet 5_2015
90.09 KB
23_melléklet 5_2015
74.56 KB
24_melléklet 5_2015
74.32 KB
27_melléklet 5_2015
77.09 KB
28_melléklet 5_2015
75.53 KB
29_melléklet 5_2015
76.16 KB
31_melléklet 5_2015
73.39 KB
32_melléklet 5_2015
73.81 KB
33_melléklet 5_2015
71.74 KB
35_melléklet 5_2015
72.02 KB
36_melléklet 5_2015
73.41 KB
1_melléklet 5_2015
689.7 KB
2_melléklet 5_2015
639.6 KB
3_melléklet 5_2015
633.75 KB
4_melléklet 5_2015
628.14 KB
5_melléklet 5_2015
325.79 KB
6_melléklet 5_2015
373.96 KB
10_melléklet 5_2015
290.51 KB
11_melléklet 5_2015
265.12 KB
12_melléklet 5_2015
275.95 KB
13_melléklet 5-2015
266.67 KB
14_melléklet 5_2015
272.57 KB
15_melléklet 5_2015
274.65 KB
19_melléklet 5_2015
551.25 KB
20_melléklet 5_2015
550.87 KB
21_melléklet 5_2015
546.41 KB
22_melléklet 5_2015
544.57 KB
23_melléklet 5_2015
427.18 KB
24_melléklet 5_2015
426.95 KB
26_melléklet 5_2015
425.48 KB
27_melléklet 5_2015
430.22 KB
28_melléklet 5_2015
426.76 KB
29_melléklet 5_2015
388.37 KB
31_melléklet 5_2015
426.43 KB
32_melléklet 5_2015
428.35 KB
35_melléklet 5_2015
428.18 KB
36_melléklet 5_2015
427.35 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!