nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet
Hatályos:2016-02-13 -tól
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Öttömös Községi Önkormányzatra.


2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése


2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 115 189 ezer forintban állapítja meg.


3. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                             59 195 e Ft

    amelyből

    aa) önkormányzatok működési támogatásai                                    37 134 e Ft

    ab) egyéb működési célú támogatások bevételei                             22 061 e Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                                             25 000 e Ft

     amelyből

     ba) vagyoni típusú adók                                                                  2 200 e Ft

     bb) értékesítési és forgalmi adók                                                   19 000 e Ft

     bc) gépjárműadó                                                                            3 800 e Ft

c) működési bevételek                                                                                               18 415 e Ft

d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                         12 579 e Ft


4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetés                                                                                         100 171 e Ft

      aa) személyi juttatások                                                                 32 924 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

            szociális hozzájárulási adó:                                                       6 807 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                    42 202 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     4 316 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                              13 922 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                       15 018 e Ft

      ba) beruházások                                                                            1 041 e Ft

      bb)) felújítások                                                                            13 977 e Ft 


(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai:

a) számítástechnikai eszközök beszerzése                                                                   1 041 e Ft

b) villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító fejlesztése                          13 977 e Ft(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) települési támogatás lakhatáshoz                                                                              3 516 e Ft

b) rendkívüli települési támogatás                                                                                    800 e Ft


5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 14 fő.


(2) A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.


6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósítandó programok, projektek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


3. Egyéb rendelkezések


7. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet a 2016. évre nem tervez.


4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


8. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(4) A Képviselő-testület a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:


5. Záró rendelkezések


9. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 01. napjától kell alkalmazni.

                         dr. Dobó István                                             Erdélyi-Nagy Renáta

                          polgármester                                                            aljegyzőA rendelet kihirdetve: 2016. február 12.                                                                                                Erdélyi-Nagy Renáta

                                                                                                            aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
42.5 KB
2. számú melléklet
22 KB
3. számú melléklet
32 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!