nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017 (VIII.18.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2019-12-12 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017 (VIII.18.) Ör. számú rendelete
a házasságkötési eljárás egyes szabályairól és díjairól

Ebes Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §. a.) és b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva  a házasságkötési eljárás egyes szabályairól és díjairól az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet hatálya Ebes Községi Önkormányzat közigazgatási területén történő házasságkötések kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.


2.§ [1]

(1) Az önkormányzat a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt (anyakönyvvezető hivatali helyisége) biztosítja.

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek minősül, amelynek helyszíne az (1) bekezdésben meghatározottól eltér.

(3) Hivatali munkaidőn kívülinek minősül az anyakönyvi esemény, amely a Polgármesteri Hivatal Ebes Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendjétől eltérő időpontban történik.

(4) A hivatali munkaidőn, valamint a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartására irányuló kérelmet írásban, az anyakönyvi esemény megtartására irányuló szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.3.§[2]


(1) A házasságkötés díja hivatali munkaidőben:

a) az anyakönyvvezető hivatali helyiségében: ingyenes;

b) a Házasságkötő teremben 10 000 Ft;

c) külső helyszínen 35 000 Ft.


(2) A házasságkötés díja hivatali munkaidőn túl:

a) a Házasságkötő teremben 25 000 Ft

b) külső helyszínen 35 000 Ft


(3) a Házasságkötő terem díja a következő alapszolgáltatásokat tartalmazza:

a) az ünnepség céljára megfelelően berendezett termet,

b) házassági emléklapot,

c) az anyakönyvvezető ünnepi beszédét,

d) a ceremónia zenei aláfestéséhez szükséges eszközök biztosítását.4. §

 (1) A szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal számlájára kell megfizetni a házasságkötés időpontját megelőzően legalább 15 nappal.

(2) Amennyiben az esemény elmarad és azt 5 nappal korábban bejelentik a szolgáltatási díjat vissza kell fizetni.5. §

 (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett eseményenként bruttó 15.000.- Ft összegű díj illeti meg.

(2) Az anyakönyvvezetőt megillető díj kifizetése tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig történik, míg a szabadidő megváltására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.


6. §


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép. A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (II. 17.) Ör. számú rendelete a házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól.         Szabóné Karsai Mária s. k.                                                   Dr. Hajdu Miklós s. k.

                    polgármester                                                                           jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 29/2019. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.12.12-től

[2]

A rendelet szövegét a 29/2019. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.12.12-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!