nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (III.31.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2014-04-01 - 2015-07-01
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (III.31.) Ör. számú rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól


Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban:Ht.) 35. §-ában és 88. § (4) bekezdés a) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályai a következőket rendeli el:


I. fejezet


Általános rendelkezések


A rendelet célja


1. §

(1) Ebes Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) e rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez a települési hulladék rendszeres átvételére, gyűjtésére, szállítására, tárolására, előkezelésére, hasznosítására, kezelésére, ártalmatlanítására, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.


2. §

A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Non-profit Kft. (továbbiakban: közszolgáltató).


3. §

Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. és végrehajtási rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni, értelmezni.Az ingatlanhasználó kötelezettségei


4. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán képződő települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, valamint a közszolgáltatónak átadni. Alapvető kötelezettsége e tekintetben, hogy:

a) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,

b) az ingatlanán képződő települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el, annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(2) Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan építési engedély köteles felépítménnyel nem rendelkező ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

(4) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet bejegyzett székhelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett egyéb hulladéktól elkülönítetten gyűjteni.

(5) Szüneteltethető a közszolgáltatási jogviszony, ha az ingatlantulajdonos az ingatlant legalább 30 napig nem használja, feltéve, hogy a szüneteltetés várható időtartamát legalább 8 nappal korábban írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valódiságát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. Az ingatlan újbóli használatba vételét az ingatlantulajdonosnak írásban be kell jelenteni a közszolgáltatónak.


II. fejezet


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele


5. §

(1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(2) A közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését a közszolgáltatási szerződés tartalmazza. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, a hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjéről, illetve az ezekben bekövetkező változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.


A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek


6. §

(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles igénybe venni.

(2) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlanhasználók heti egy alkalommal kötelesek a települési hulladék elszállítását igénybe venni. A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési nap áthelyezéséről az ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni.

(3) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésre bocsátani a szolgáltatás megkezdése előtt. Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.

(5) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl – ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot is – vagy az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.

(6) Az ingatlanhasználó köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a többlet-közszolgáltatást teljesíteni. A többlet-közszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő többletdíj alkalmazásáról a közszolgáltató az ingatlanhasználót értesíteni köteles.

(7) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó a többlet-hulladék elszállításához szükséges nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt a közszolgáltatónál nem rendeli meg, úgy a közszolgáltató az általa külön díjazás ellenében az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott műanyagzsákban elszállítja a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladékot. A zsák térítési díja magában foglalja az elszállítás költségeit is.

(8) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre szállíthatja és az ott elhelyezett gyűjtőedényekbe elhelyezheti. A hulladékgyűjtő szigetek felsorolását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek


7. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és a gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


8. §

(1) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát és térfogatát az önkormányzat a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.

(3) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.

(4) A közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján a közszolgáltató köteles gondoskodni.

(5) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(6) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, folyékony anyagot, állati tetemet, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző, vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét.


A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések


9. §

A települési hulladék elhelyezését, előkezelését, ártalmatlanítását és hasznosítását a közszolgáltató kizárólag az erre a célra kijelölt hulladékgazdálkodási létesítményben végezheti


A lomhulladékra vonatkozó külön rendelkezés


11. §

(1) A közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó háztartási hulladék tekintetében a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató gondoskodik évente legalább egy alkalommal.

(2) A lomhulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a közszolgáltató végzi.

(3) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a közszolgáltató előzetesen megjelölt.

(4) Az elszállítandó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése


12. §

(1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében negyedéves gyakorisággal utólag köteles megfizetni.

(3) A közszolgáltatás díját a számla fizetési határidejének lejártáig kell kiegyenlíteni.

(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti.

(5) Mentesül a hulladékszállítási díj megfizetése alól a 70. életévét betöltött egyedülálló és egyedül élő személy. A kedvezmény a közszolgáltatás keretében igénybe vett, legfeljebb 120 literes nagyságú gyűjtőedényzet esetén érvényesíthető.


A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése


13. §.

(1) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között az Önkormányzat köteles átadni közszolgáltatónak a közszolgáltatással összefüggő alábbi személyes adatokat: közszolgáltatást igénybe vevő családi és utóneve, lakóhelye, tartózkodási és értesítési helye címét, anyja születéskori családi és utóneve.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatait, ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik vagy kötelezettsége megszűnik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék esetében az ingatlanon lakók számát, nem rendszeres hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.

(2) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.

(3) A közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.


III. fejezet


A közterületek tisztántartása


14. §

(1) A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az önkormányzat a saját alkalmazottjai útján gondoskodik.

(2) Az ingatlantulajdonosok közterület tisztántartásával, zöldterület ápolásával kapcsolatos kötelezettségei:

a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának (járda hiányában 1 méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv – maximum az épület 10 m-es körzetén belüli - területének gondozása, tisztántartása,

b) az ingatlan előtti, melletti nyílt árok, áteresz és ennek műtárgyai tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása.

(3) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között 50-50 %-ban oszlik meg.

(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.

(5) Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot köteles gyűjtőedényzetbe, vagy más gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.

(6) A közterületek tisztaságának elősegítése érdekében az utcai hulladékgyűjtők kihelyezéséről, ürítéséről, pótlásáról, karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik.

(7) A gondozatlan járdaterület és a járdát környező területrész tisztántartását, hótól vagy jégtől való megtisztítását az önkormányzat az ingatlantulajdonos költségére elvégeztetheti.

(8) Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállítás során semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha szállítás közben a közterület szennyeződik, annak előidézője köteles azt azonnal eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. Ha a szállító ismeretlen, az eltakarítást, a szennyeződés megszüntetését az köteles elvégezni, akinek részére, illetve akinek érdekében a szállítás történt.

(9) Ha szállítmány fel- vagy lerakása közben a közterület szennyeződik, annak előidézője köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után azonnal megtisztítani.


IV. fejezet


Záró rendelkezések


15. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásokról szóló 14/2001. (V.26.) Ör. sz. rendelete.


Ebes, 2014. március 24.
               Szabóné Karsai Mária s. k.                                           Dr. Hajdu Miklós s. k.

                          polgármester                                                                   jegyző

                                                                                   


Csatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
11.91 KB
2 melléklet
11.78 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!