nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-09 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.2.) önkormányzati rendelete
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

           

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alapörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§- ban meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése


1.§.


A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetését


                        212.047 e Ft  bevétellel és kiadással, ezen belül


bevételeit:       201.488 e Ft  költségvetési bevétellel, ezen belül

                        201.488 e Ft működési bevétellel, valamint

                          10.559 e Ft finanszírozási bevétellel,

                                    

 kiadásait:      212.047 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül

                           76.259  e Ft személyi juttatással,

                19.132  e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

                            41.649  e Ft dologi kiadással

                              5.079  e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

                            48.132  e Ft egyéb működési célú kiadásokkal,

                            21.796  e Ft felhalmozási kiadással, ezen belül

                             11.648 e Ft beruházási kiadásokkal,

                              8.848 e Ft felújítási kiadással

                  1.300 e Ft egyéb felhalmozási kiadással                                          

állapítja meg. 2. §


Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


3. §


(1) Az 1. §-ban megállapított bevételei előirányzatokat forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a rendelet 3. melléklete tartalmazza.4. §


(1) Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet         4. melléklete tartalmazza.


(2) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(3) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(4) Irányító szervi támogatást a rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(5) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


(6) A Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.


(7) A költségvetés általános és céltartalékát a 10. melléklet tartalmazza.5.§.(1)Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az

a.) működési bevételek és működési kiadások egyenlege 9.103 e Ft hiány

b.) Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 11.456 e Ft hiány

(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti hiány finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9.103 e Ft

(3) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti hiány finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11.456 e Ft.6.§.


A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3.§.(1) bekezdése szerinti  adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.


7. §.


Az önkormányzat 2015. évi létszám előirányzatát a 11. .melléklet tartalmazza.
2. Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése


8.§.


(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal  2015. évi költségvetését


                        53.534 e Ft  bevétellel és kiadással, ezen belül

bevételeit:      53.329 e Ft  finanszírozási bevétellel

                             205 e Ft működési bevétellel

                          

                                    

 kiadásait:      53.534 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül

                           35.023  e Ft személyi juttatással,

                 8.908  e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

                           9.412 e Ft dologi kiadással

                               191  e Ft felhalmozási kiadással, ezen belül

                               191  e Ft beruházási kiadásokkal

állapítja meg.


                         

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételei előirányzatokat forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.3. Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2015. évi költségvetése


9.§.


(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda  2015. évi költségvetését


                        15.741 e Ft  bevétellel és kiadással, ezen belül


bevételeit:            364 e Ft működési bevétellel,

                        15.377 e Ft finanszírozási bevétellel

                                    

 kiadásait:         15.741 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül

                           10.863  e Ft személyi juttatással,

                 2.941  e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

                           1.937  e Ft dologi kiadással

állapítja meg.


                        

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételei előirányzatokat forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 15. melléklete tartalmazza.5. Az önkormányzat saját költségvetése


10.§.(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetését


                         211.203 e Ft  bevétellel és 211.203 e Ft. kiadással, ezen belül


bevételeit:            200.920 e Ft  költségvetési bevétellel, ezen belül

                             200.920 e Ft  működési bevétellel, valamint

                               10.283 e Ft finanszírozási bevétellel

                      

 kiadásait:    142.772 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül

                      30.373  e Ft személyi juttatással,

            7.283  e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

                       30.300  e Ft dologi kiadással

                        5.079  e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

                       48.132  e Ft egyéb működési célú kiadásokkal,

                         21.605  e Ft felhalmozási kiadással, ezen belül

                         11.457 e Ft beruházási kiadásokkal,

                         8.848  e Ft felújítási kiadással

                         1.300 e Ft egyéb felhalmozási kiadással, valamint

                         68.431 e Ft finanszírozási kiadással                                          

állapítja meg. 


(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételei előirányzatokat forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 17. melléklete tartalmazza.6. A költségvetés végrehajtásának szabályai11. §


A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.12. §


A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2015. december 31-i hatállyal dönt.13. §


(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


14. §


Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.


15. §


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa. 

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.


(3)       A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.


(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.


(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.


7. Záró rendelkezések


16. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától alkalmazni kell.    


Uraiújfalu, 2015. február 27.

                                             Vargyai Vilmos                                            dr. Husz Norina

                                             polgármester                                                   jegyző                         


      

              

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
9.36 KB
8. melléklet
11.16 KB
9.melléklet
11.86 KB
11.melléklet
12.22 KB
14. melléklet
84.5 KB
15. melléklet
55.5 KB
2. melléklet
71 KB
3. melléklet
9.79 KB
4. melléklet
81.5 KB
5. melléklet
11.98 KB
6. melléklet
45.5 KB
7.melléklet
9.33 KB
10.melléklet
9.3 KB
12.melléklet
84.5 KB
13.melléklet
55.5 KB
16.melléklet
70 KB
17.melléklet
57 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!